Undervisning i fag

Tema

Fagundervisningen som tilbys lærerstudentene ved UiO og UiT.

 

Formål

Utforske og videreutvikle god faglig og fagdidaktisk undervisning i lærerutdanningsprogrammene, i nært samarbeid med universitetenes fagmiljøer

 

Prosjektområder og tiltaksområder

Tiltakene dreier seg om blant annet:

  • å forbedre et eksisterende kurs, faglig eller didaktisk
  • å omstrukturere et helt program
  • å legge inn skolerelevante innslag i et faglig kurs
  • å supplere tradisjonelle akademiske arbeidsformer med studentaktive arbeidsformer
  • å styrke kontakten mellom universitetsundervisningen og praksisveiledningen

Kort statusrapport høsten 2013

 

Pågående prosjekter :

1.  Forbedring av fagkurs i matematikk i UiOs lektorprogram.

Prosjektet dreier seg om å redusere frafallet fra innføringskurset for realfagsstudenter, og å gi særlig lektorstudentene i matematikk bedre oppfølging og mer skolerelevante emner og vurderingsformer. Prosjektet er et samarbeid mellom ProTed og KiS, og involverer Matematisk institutt og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Status:  Gruppen gjennomføre et bredt planleggingsseminar i desember, der ulike aktører fra både Matematisk institutt og ILS deltok. Seminaret resulterte  i mange ideer og skisser til tiltak som vil falle innenfor prosjektets intenderte ramme. I øyeblikket avventes de nye rammeplanene for integrert lektorutdanning og PPU, da disse vil kunne legge sterke føringer for arbeidet videre.

 

2.  Det flerspråklige klasserommet – undervisning for toleranse.

Prosjektet ligger på bachelorprogrammet i lærerutdanning ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT. Hensikten er å møte Kunnskapsløftets vekt på flerkulturell forståelse og toleranse gjennom involverende arbeidsformer. Prosjektet er et samarbeid mellom norskseksjonen, engelskseksjonen og dramaseksjonen ved UiT.

Status: Prosjektet ble gjennomført i uke 4 2013 i form av en tverrfaglig uke for fagene norsk og engelsk. Den gjennomgående arbeidsforma var dramaøvelser der studentene ble utfordra til å gå inn i roller for å utforske språkholdninger. Prosjektet dokumenteres nå gjennom et materiale bestående av studentlogger og intervjuer, der fokus ligger på hvilken fagkunnskap studentene sitter igjen med etter uka.

 

3.  Opprettelse av masteremnet Språkholdninger.

Samme intensjon som prosjektet over, men i dette tilfellet gjennom opprettelsen av et masteremne ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO. Det er lagt opp til samarbeid mellom de to prosjektene, blant annet om bruk av dramapedagogiske metoder. På UiO representerer prosjektet også et samarbeid mellom de to fagområdene Norsk som andrespråk og Nordisk språkvitenskap.

Status: Emnet gis første gang våren 2013. Det legges stor vekt på studentenes egenaktivitet, bl.a. gjennom to større samlinger med
besøk fra ILP/UiT,der  studentene involveres i temaet gjennom dramapedagogiske metoder. Prosjektet vil bli evaluert etter endt
gjennomføring.

 

4.  Å involvere studentene i forskningsarbeid.

Ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT, blir de ferske lærerstudentene engasjert i å observere trekk ved klasseromsundervisningen første gang de er ute i praksis. Resultatene blir innrapportert gjennom wikier og danner grunnlag både for den videre undervisningen og for de ansattes egen forskning. Dette prosjektet samarbeider med et wiki-prosjekt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO og knytter seg også til utviklingsområde 3, Digitale læringsomgivelser.

Status: Første fase av prosjektet var lærerstudentenes utforskning av klassesamtalen i praksisklassene studieåret 2012/2013. Dette materialet analyseres i mars/april 2013 av faglærere og studenter i fellesskap, og funnene presenteres på konferansen FoU i praksis 22.-23.04.2013. På samme konferanse diskuteres modellen for studentinvolvering i lys av et beslektet studentaktivt wikiprosjekt ved ILS/UiO.

 

5.  RELEKVANT - Begrepsutvikling og erkjennelse i relativitetsteori og kvantefysikk

Prosjektet ledes fra Skolelaboratoriet ved Fysisk institutt, UiO, og mottar såkornmidler fra KiS og ProTed. Med i samarbeidet er to av UiOs universitetsskoler, Lillestrøm vgs og Asker vgs. I tillegg omfatter samarbeidet Valler vgs samt fysikkdidaktikere fra Naturfagsenteret og NTNU, foruten fagfysikere ved eget institutt. Hensikten med RELEKVANT er å skape god undervisning og læring i sentrale områder av programfaget fysikk i vgs, med mulighet for tilpasning til begynnerundervisning i høyere utdanning. Prosjektet berører arbeidet innenfor øvrige utviklingsområder i ProTed; "Universitetsskoler og profesjonell praksis" og "Digitale læringsomgivelser".

Status: Prosjektet startet opp i mars 2013 med et idédugnadsseminar der prosjektets mål og metoder ble sirklet inn og samarbeidet etablert. Våren 2013 planlegges også en enkel forundersøkelse av elevers og studenters forståelse av relativitetsteori og kvantefysikk, og en søknad om frie midler fra Forskningsrådet skal ferdigstilles.

 

Prosjekter under planlegging:

Utvikling av innhold og arbeidsformer i  fremmedspråkskursene i Lektorprogrammet, ILOS/UiO

Prosjektet har spesielt fokus på styrking av det muntlige aspektet i språkfagene, der digitale læringsformer vil være en sentral faktor. Det er oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av representanter for spansk, tysk og engelsk. Den digitale læringsomgivelsen Adobe Connect skal brukes som et møtested melom studenter og universitetslærere for å aktivere og utvikle muntlig kompetanse. Nettsider med bl.a. uttaleekempler og øvinger i spansk vuidereutvikles.

 

Bruk av dramapedagogiske metoder i matematikkundervisningen, ILP/UiT

Forsking viser at matematikkundervisinga gjerne foregår gjennom faste samtalemønster der elevane svarer på spørsmål mens lærarane både initierer og vurderer alle enkeltsvar frå elevar. Prosjektet går ut på å finne ut korleis ein kan bruke dramametodar for å endre detteb samtalemønsteret, for eksempel ved å tildele spesifikke roller til både lærar og elevar og så gjennomføre ein diskusjon innanfor desse rammene. Ved å øve på denne måten kan ein løyse opp i det fastlåste samtalemønsteret og få ei meir aktiv elevrolle.

Første fase av prosjektet er ei utprøving i eit grunnskuleklasserom hausten 2013. Neste fase blir involvering av ein eller to masterstudentar hausten 2014, og siste fase blir å bruke erfaringane i lærarutdanninga.

 

Publisert 8. mars 2013 09:22 - Sist endret 16. okt. 2015 10:45