Digitala resurser och nya litteracitetspraktiker i gymnasieskolans undervisning

QUINT-forskere fra prosjektet Connected Classrooms Nordic diskuterer bruk av digitale midler i undervisningen i Sverige og Finland. 

 

Image may contain: text, line, font.

Sammendrag

Gymnasiestuderande i Norden är idag uppkopplade i klassrummet via datorer och pekplattor och det finns uttalade krav på att lärarna ska digitalisera undervisningen. I denna artikel sätter vi fokus på framväxande nya litteracitetspraktiker i gymnasieklassrum i Sverige och Finland. Syftet är att diskutera hur aspekter av ”new technical stuff” (NTS), den digitala kodens tekniska erbjudanden respektive ”new ethos stuff” (NES), nya användnings- mönster och förhållningssätt, sätts i rörelse i framväxande digitala litteracitets- praktiker (Lankshear & Knobel, 2011). Analyserna bygger på ett video- etnografiskt material, där gymnasiestuderandes interaktion och aktiviteter i klassrummet dokumenterats med hjälp av videoinspelning och skärmspegling av deras mobiltelefoner. Resultatet visar att digitaliseringen kan relateras till en starkare individualisering av undervisningen. Vidare pekar resultaten på att förutsättningar för en mer utvecklad NES i undervisningen tycks vara en genomtänkt introduktion och idé, samt explicit uttryckta förväntningar i förhållande till bruket av digitala resurser.

Full info

Slotte, A., Olin-Scheller, C. & Tanner, M. (2019). Textmöten i det uppkopplade klassrummet. Digitala resurser och nya litteracitetspraktiker i gymnasieskolans undervisning. I H. Höglund, S. Jusslin, M. Ståhl, & A. Westerlund (red.), Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio (s. 121–137). Åbo: Åbo Akademis förlag.

Published Sep. 2, 2019 11:19 AM - Last modified Sep. 2, 2019 11:19 AM