SpedAims Kohort

I forskningsprosjektet SpedAims Kohort ønsker vi å finne ut mer om barns utvikling av språk, lesing, skriving, matematikk og sosiale ferdigheter. Undersøkelsen skal følge rundt 1250 barn fra hele Norge de to siste årene i barnehagen og videre opp i skolen.

Fakta om SpedAims Kohort

Undersøker

barns utvikling av språk, lesing skriving, matematikk og sosiale ferdigheter.

Et samarbeid

mellom SpedAims og norske kommuner over hele landet.

Finansiert

av Norges forskningsråd og alle partnerinstitusjonene.

Vi trenger mer kunnskap

Det er mange studier som har undersøkt hvordan barn utvikler språk- og leseferdigheter. Derimot har vi mindre kunnskap om barns utvikling av matematiske ferdigheter. Samtidig er de fleste studier gjennomført i engelskspråklige land, og vi vet foreløpig mindre om hvor overførbar denne forskningen er til en norsk kontekst. Tidligere studier i Norge har som regel omfattet relativt få barn, og funn fra slike studier er derfor forbundet med mye usikkerhet. 

I SpedAims Kohort spør vi:

  • Hva er karakteristiske trekk ved barns utvikling på områder som språk, lesing, skriving og matematikk og sosiale og emosjonelle ferdigheter?

  • Hva er tidlige risiko- og beskyttelsesfaktorer for utvikling av vansker, som matematikkvansker, språkvansker og dysleksi?

  • Hvilke eksisterende kartleggingsverktøy kan best identifisere barn som har eller er i risiko for å utvikle senere vansker på ulike områder?

Image may contain: Font, Magenta, Electric blue.

SpedAims - Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering er et samarbeid mellom spesialpedagogiske forskningsmiljøer ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder og Nord universitet. 

Mer om SpedAims >>

Informasjon til deltakere

  • Hva innebærer det for deg og ditt barn å delta i SpedAims Kohort?
  • Hvordan oppbevarer vi og bruker dine opplysninger?

Kontaktpersoner i SpedAims Kohort

Image may contain: Person, Forehead, Glasses, Chin, Vision care.

Øistein Anmarkrud

Professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

oistein.anmarkrud@isp.uio.no

22 85 80 46

Image may contain: Glasses, Clothing, Forehead, Glasses, Chin.

Bjarte Furnes

Førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen.

bjarte.furnes@uib.no

55 58 68 74

Image may contain: Glasses, Forehead, Hair, Glasses, Smile.

Janaina Hartveit Lie

Førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder.

janaina.h.lie@uia.no

993 21 492

Image may contain: Smile, Joint, Skin, Shoulder, Facial expression.

Hilde Lowell Gunnerud

Førsteamanuensis ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger.

hilde.gunnerud@uis.no

51 83 32 69

Image may contain: Person, Smile, Cheek, Lip, Chin.

Natallia Bahdanovich Hanssen

Professor ved Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag, Nord Universitet.

natallia.b.hanssen@nord.no

75 51 77 64