Veileders ansvar

Informasjon til veiledere for masterprosjekter som behandler persondata

I veiledningskontrakten for masterprosjekt er det angitt hvilket ansvar veileder og student har for datahåndtering i prosjekter som inneholder persondata.

Om persondata.

Veileder bør sette seg inn i følgende informasjon:

Veilederansvaret innebærer særlig:

  • At veileder sammen med student klassifiserer dataene som skal benyttes i prosjektet, i henhold til UiOs klassifisering (grønne, gule, røde og svarte data). Se: Dataklassifisering og Handlingsrutiner, (punktet Klassifisering av data)
  • At veileder sammen med student påser at det er satt opp en datahåndteringsplan for prosjektet. Se: NSDs mal for datahåndteringsplan og Handlingsrutiner, (punktet Datahåndteringsplan)
  • At veileder sammen med student påser at nødvendig informasjon blir gitt til informanter og samtykke blir innhentet. Se NSDs mal for informasjons/samtykkeskriv 
  • At veileder sammen med studenten påser at melding om prosjektet blir sendt til personvernombud (NSD). Se NSDs meldeskjema og Handlingsrutiner, (punktet Melding av prosjekt).
  • At veileder ved behov gir klarsignal til at student kan låne opptaksutstyr. Se UV-Utlån og Handlingsrutiner, (punktet Innsamling av data)
  • At veileder sammen med student påser at data og samtykkeskjema er lagret i henhold til forskriften. Se: Handlingsrutiner, (punktet Oppbevaring av data)
  • At veileder sammen med student påser at data anonymiseres/avidentifisere og slettes eller klargjøres for videre lagring og bruk. Se: Handlingsrutiner, (punktene Avidentifisering/anonymisering og Prosjektavslutning)

Se også UiOs egne nettsider om veileders ansvar

Publisert 16. aug. 2019 09:04 - Sist endret 6. feb. 2020 11:34