Masteroppgave i fagdidaktiske masterspesialiseringer på Lektorprogrammet

Hvordan gjennomføre masteroppgave på ILS? Her finner du mange av svarene. På disse sidene finner du alt fra ideer til tema, til informasjon om veiledning og innlevering. Husk også å lese informasjonen på emnesiden til ditt masteroppgaveemne.

Hva kan jeg skrive om?

I ditt 8. semester ligger I DIFO4001 – Didaktisk forskningsmetode: design og innsamling av data og det er det første av to metodeemner i masterløpet. Emnet gir deg innsikt i prosessen fra prosjektidé til komplett forskningsdesign. I tillegg arrangeres i dette emnet et seminar i begynnelsen av mars (se timeplanen til DIFO4001) hvor du møter potensielle veiledere og får hjelp til å utvikle ideer til masteroppgaven. Se gjerne lenkene under for inspirasjon:

Oppgaven starter med prosjektskisse

I DIFO4001 – Didaktisk forskningsmetode: design og innsamling av data skal du levere en skisse til prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Skissen skal være på minst 500 ord. Etter en individuell veiledningstime skal skissen videreutvikles til en ferdig prosjektbeskrivelse, som skal leveres ved slutten av semesteret. Informasjon om tidsfrister for levering og retningslinjer for prosjektbeskrivelse får du i DIFO4001. Se informasjon om formelle krav til skissen og prosjektbeskrivelsen

Veiledning og veiledningsavtale

Du vil få tildelt en veileder av instituttet i 8. semester. Tildelingen gjøres med bakgrunn i prosjektskissen du skriver i DIFO4001.

Både dine og veileders rettigheter og plikter i veiledningsforholdet er oppsummert i veiledningsavtalen. Denne skal både du og veileder signere før arbeidet med masteroppgaven starter. Vi anbefaler at du skriver ut veiledningsavtalen og tar den med til ditt første møte med veileder. Avtalen leveres i Canvasrommet til DIFO4001 i slutten av semesteret.

Mer informasjon om tildeling av masterveileder i 8. semester får du i undervisningen i DIFO4001. I tillegg finner du informasjon på emne- og semestersiden til DIFO4001.  

Hvordan skrive oppgaven?

Formelle krav og mal for masteroppgaven

Formelle innholdskrav til oppgaven finner du på emnesiden til den masteroppgaven du er meldt opp til. Du finner råd om oppsett av masteroppgaven på Universitetsbibliotekets sider. Der finner du også informasjon om hvordan lage forside til masteroppgaven din og skrivetips.

Oppgaven skal leveres elektronisk i både DUO og Inspera. Du finner mer om innlevering lengre nede på siden.

Personvern

Når du som student skal skrive en masteroppgave hvor du ønsker å bruke personopplysninger, må du være klar over at det stilles en rekke krav til slik bruk og du må ha tillatelse før du kan starte på oppgaven, UV-fakultetet har laget en nettside om personvern og behandling av personopplysninger i studentprosjekter som retter seg mot masterstudenter.

Alle lektorstudenter som samler inn forskningsdata til fagdidaktiske masteroppgaver, skal skrive en datahåndteringsplan før datainnsamlingen starter. Du skal benytte deg av mal for datahåndteringsplan. Datahåndteringsplanen leveres inn som en obligatorisk komponent i emnet DIFO4015.  

Utvikle egen skriving?

Akademisk Skrivesenter er åpent for alle studenter som ønsker å utvikle sin egen skriving.

  Innlevering av masteroppgaven

  Husk at du må melde deg til eksamen i masteroppgaveemnet det semesteret du skal levere masteroppgaven.

  Levering av masteroppgaven foregår kun digital som PDF-fil i INSPERA og DUO.

  Instituttet dekker likevel 2 eksemplarer av oppgaven til eget bruk dersom den trykkes av Grafisk senter. Du må da selv sende oppgaven til trykking via Grafisk senters bestillingsportal. Bruk kostnadssted til ILS, 18100000og delprosjektkode, 102498002, når du bestiller. 
   

  Innlevering i Inspera og DUO

  Oppgaven skal leveres i Inspera innen innleveringsfristen. Informasjon om hvordan du gjør dette finner du på nettsiden om innlevering i Inspera.

  Du skal også levere masteroppgaven til DUO via Studentweb. Her gjør du oppgaven din tilgjengelig i DUO vitenarkiv og søkbar på internett. Oppgaven regnes ikke som levert med mindre den er lastet opp i både DUO og Inspera innen innleveringsfristen.

  Masteroppgaver som inneholder taushetsbelagte opplysninger må klausuleres. Les mer om hvordan du begrenser tilgangen.

  Innleveringsfrister for EDID4009, NDID4009, RELDID4009, MDID4009, NATDID4009 og SDID4009:

  15. februar kl. 15.00* og 1. juni kl. 15.00 i vårsemesteret
  15. september kl. 15.00* og 1. desember kl. 15.00 i høstsemesteret.

  *Ved planlagt levering til semesterets første frist må studentene selv gi beskjed til både veileder og Lektorprogrammets administrasjon innen 15. januar / 15. august, slik at vi rekker å finne sensorer.

  Dersom fristdatoene faller på en helgedag eller offisiell fridag, vil fristen være første påfølgende virkedag til samme klokkeslett. Du finner også innleveringsfristen på den aktuelle semestersiden for masteroppgaveemnet. Ved innlevering til fristen er du garantert sensur innen 8 uker fra fristen. Ved levering utenom fristene vil oppgaven bli sendt til sensur etter førstkommende frist.

  Utlån av diktafoner med kryptert lagring

  Masterstudenter kan låne utstyr for lydopptak hos IT-tjenesten dersom veileder bekrefter at studenten har behov for dette. Dette er diktafoner med kryptert lagring som tilfredsstiller nye GDPR-krav. Det er "førstemann til mølla"-prinsippet som gjelder.

  For å låne diktafon, må to nettskjemaer fylles ut. Et skjema hvor veileder bekrefter studentens lånebehov, og et skjema for studenten som skal låne.

  1. Fylles ut av veileder ved oppstart av prosjekt: Bekreftelse av lånebehov for studenter
  2. Fylles ut av studenten: Søknadsskjema for lån av utstyr i forbindelse med studentprosjekt

  Når begge skjemaer er registrert vil hvert enkelt utlån skje ved personlig oppmøte hos IT-tjenesten i Helga Engs hus, 2.etasje. Studentene vil ved utlån få en kort veiledning i bruk av utstyret.

  Du finner mer informasjon om utlån av utstyr på IT-tjenestens webside

  Forsinket med masteroppgaven?

  Dersom du ikke rekker å levere oppgaven til normert tid, og har behov for veiledning utover perioden angitt i veiledningsavtalen, kan du søke om forlenget veiledningsperiode. Din søknad skal inneholde en fremdriftsplan for fullføring av masteroppgaven og bekreftelse fra veilederen din.

  Søknadsfrist for forlenget veiledningsperiode for påfølgende semester er 1. mai / 1. november.

  Klage på karakter og ny innlevering

  Karakteren på masteroppgaven kan påklages. Se informasjon om klage på karakter. Merk at klagesensur på masteroppgaver i noen tilfeller kan ta opptil 8 uker, altså lengre enn behandlingsfristen for andre eksamensformer.

  Dersom masteroppgaven får resultat F (ikke bestått), kan besvarelsen leveres på nytt i omarbeidet versjon én gang. Man kan ikke levere masteroppgave mer enn to ganger. Besvarelser med bestått karakter kan ikke leveres på nytt. Ta kontakt med administrasjonen for mer informasjon om rett til veiledning ved omskriving av masteroppgave for ny innlevering: lektorprogrammet@ils.uio.no.

  Vitnemål

  Eksamenskontoret ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) utsteder vitnemål etter fullført grad. Utstedelsen skjer normalt etter at klagefristen på sensur av masteroppgaven har gått ut, dvs. tre uker etter at du har mottatt begrunnelse for sensuren. 

  Når vitnemålene er utstedt, kan du dele graden med arbeidsgiver og andre via Vitnemålsportalen.

  Fra og med våren 2021 vil alle studenter ved UV får utstedt digitalt vitnemål, i stedet for fysisk. 

  Se også UiOs nettsider og vitnemål og grad.