Formelle krav til masteroppgaven

Masteroppgaven skal være et skriftlig, selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans for studieretningens fagområde. Oppgaven skal skrives i henhold til vitenskapelige kriterier, og dokumentere kjennskap til og forståelse for forskning, teorier og metoder som er relevante for oppgavens problemstilling. Masteroppgaven kan være et praksisbasert, et empirisk eller et teoretisk arbeid innenfor studieretningens område.

Formelle krav til innhold og struktur 

Følgende momenter tillegges vekt ved karaktersettingen:

Konsistens 

 • Om hvorvidt kandidaten gjennomfører det som oppgis som formålet med oppgaven både mht. teori, metode, og analyse.
 • Om hvorvidt det er sammenheng mellom de ulike delene av oppgaven.
 • Refleksjon over mulige videreføringer av arbeidet innen forskningsfeltet, dvs. posisjonering av eget bidrag i forhold til eksisterende bidrag innen ett eller flere av fagfeltets tradisjoner. 

Presentasjon, språk og struktur 

 • Evne til å uttrykke seg klart og forståelig på det språket oppgaven skrives på.
 • Klarhet og struktur i fremstillingen.

Tema 

 • Fokus for og avgrensing av oppgaven.
 • Hvorvidt formuleringen av tema og problemstilling for oppgaven er klar og forskbar innenfor rammen av en masteroppgave.

Litteratur (teori og tidligere forskning)

 • Posisjonering i forhold til litteratur og tidligere forskning på området i konseptuell og (dersom relevant) empirisk forstand. 
 • Gjennom litteraturbruken demonstrerer kandidaten forståelse av og evne til å anvende teori i et forskningsarbeid.  

Metode og forskningsdesign

 • Evne til å gjennomføre prosjektet i henhold til gjeldende metode-kriterier- for valg, avgrensning, og innhenting av materiale.

Analyse og fortolkning

 • Analyse snarere enn ren gjengivelse av observasjoner.

Funn og konklusjon

 • Kritisk refleksjon og evne til å syntetisere funn og drøfte studiens implikasjoner.

Forskningsetikk

 • Ivaretakelse av god forskningsskikk og etterfølgelse av anerkjente vitenskapelige normer,
 • Grundighet i forbindelse med kildebruk og bibliografi.
 • Bruk av referanser til originalkilder ved de mest sentrale verkene som er til grunn for oppgaven.
 • Avklart og reflektert forhold til felt-kilder.

Oppgavens omfang 

Masteroppgaven skal være mellom 23000 og 30000 ord, eksklusiv litteraturliste og eventuelle vedlegg. Hvis to studenter skriver sammen, skal oppgaven være mellom 28000 og 37000 ord eksklusiv litteraturliste og eventuelle vedlegg.

Formelle innholdskrav 

Sammendrag 

Oppgaven skal inneholde et sammendrag på 1-2 sider som er ført inn i et standardisert skjema. Sammendraget skal stå først i oppgaven. 

Skjema for sammendraget: Standardisert skjema 

Sidenummer, innholdsfortegnelse og litteraturliste 

Masteroppgaven skal: 

 • være sidenummerert
 • ha en innholdsfortegnelse 
 • ha en litteraturliste. 

Masteroppgavens forside 

Forsiden på masteroppgaven skal angi: 

 • masteroppgavens tittel
 • forfatterens navn
 • semester og år 
 • studieretning 
 • universitet, fakultet og institutt. 

Forsidemal til masteroppgaven 

Benytt deg av universitetsbibliotekets forsidemal. 

Andre kvalitetskrav 

Ressursside 

Nettstedet Søk & Skriv beskriver formelle krav til en masteroppgave, hva som skal med, tips om hvordan du jobber med stiler og overskrifter.

Publisert 21. nov. 2019 15:20 - Sist endret 16. mars 2022 13:04