Sensur på masteroppgave PED4590

Masteroppgaven skal leveres i studiets 4. semester, hvis det ikke er søkt om utsettelse eller permisjon i løpet av studietiden.

Frister

Det er to frister per semester for innlevering av oppgaven og fristene angir når sensur faller.

Vårsemester: 1. mai og 1. juni

 • Oppgaver som leveres innen 1.mai vil normalt få sensur innen utgangen av juni.
 • Oppgaver som leveres senere enn 1.mai og ikke senere enn 1.juni vil normalt få sensur innen utgangen av august.

Høstsemester: 1. november og 1. desember

 • Oppgaver som leveres innen 1.november vil normalt få sensur innen utgangen av desember.
 • Oppgaver som leveres senere enn 1.november og ikke senere enn 1.desember vil normalt få sensur i løpet av januar.

Her finner du informasjon om trykking og innlevering av masteroppgaven.

UVs retningslinjer for sensur av masteroppgaven

Kommisjonen består av to sensorer, hvorav minst en er ekstern. Veileder kan ikke være en av disse. Hovedveileder skal delta i sensurmøtet, og er pliktig til å gi kommisjonen informasjon som kan ha betydning for sensuren. Dette kan for eksempel være opplysninger om kandidatens arbeid, eller føringer som veileder har lagt på kandidaten. Veileder deltar ikke i karakterfastsettelsen. Kommisjonen skal i fellesskap komme fram til enighet om karakteren. Ved eventuell uenighet oppnevnes en ny kommisjon.

Ved klagesensur vil veileder ikke være tilgjengelig for klagekommisjonen.

UV-fakultetets retningslinjer for sensur av masteroppgaven

Kommisjonen består av to sensorer, hvorav minst en er ekstern. Veileder kan ikke være en av disse. Hovedveileder skal delta i sensurmøtet, og er pliktig til å gi kommisjonen informasjon som kan ha betydning for sensuren. Dette kan for eksempel være opplysninger om kandidatens arbeid, eller føringer som veileder har lagt på kandidaten. Veileder deltar ikke i karakterfastsettelsen. Kommisjonen skal i fellesskap komme fram til enighet om karakteren. Ved eventuell uenighet oppnevnes en ny kommisjon.

Ved klagesensur vil veileder ikke være tilgjengelig for klagekommisjonen.

Kvalitetskrav

Vurderingen av en masteroppgave bygger på en helhetsvurdering. Følgende kriterier bør likevel nevnes som betydningsfulle i bedømmelsen:

 • At du tar utgangspunkt i en klar, velspesifisert og faglig interessant spørsmålsstilling. Du bør begrunne hvorfor spørsmålene er faglig interessante og samfunnsmessig relevante.
 • At tolkinger og analyser er veldokumenterte og hviler på et forsvarlig faglig grunnlag. Det legges her vekt på at du gjør skikkelig rede for og har en kritisk distanse til data, kilder og litteratur som presenteres.
 • At du presenterer og drøfter resultater fra andre undersøkelser som er relevante for oppgaven.
 • At drøftingen er aktuell og relevant og gjennomføres på en konsisten og redelig måte.
 • At de sammenfatninger eller konklusjoner som gis, er i samsvar med teoretiske premisser, spørsmålsstillinger og empirisk materiale, og at de formidles på en språklig og forståelsesmessig tilfredsstillende måte.
 • At alle formelle krav til skriftlige arbeider er fulgt, se: Alt om masteroppgaven
 • At prosjekter som innebærer behandling av personopplysninger meldes til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), se: Personvernombudsordningen for forskning.

Den faglige kompetansen som skal opparbeides og dokumenteres gjennom arbeidet med oppgaven, er på den ene siden en evne til stødig håndverksmessig utførelse av et forskningsarbeid. Dette handler om argumentasjonsmessig ryddighet, skriftlig formuleringsevne, evne til å analysere og utnytte et materiale på en forskriftsmessig og samvittighetsfull måte osv. Gjennom mastergradsstudiet skal studentene på den annen side øve opp og utvikle faglig kreativitet og intuisjon. Det vil si evne til å stille gode spørsmål, til oppfinnsomme og innsiktsgivende sammenstillinger, tolkninger og løsningsforslag. Dette dreier seg også om evne til å sette små detaljer inn i større sammenhenger, gjøre bruk av ulike verktøy (f eks IKT), samt evne til å gå i dybden på et problem og drøfte alternative tilnærminger til løsning.

Sensorveiledning

 

Publisert 6. sep. 2016 13:33 - Sist endret 13. juli 2020 14:16