Info om veiledning for KDL-studenter

Veiledning er en obligatorisk del av studiet, og masteroppgaven kan ikke leveres uten at du har hatt veiledning. Denne informasjonen gjelder for studieretning Kommunikasjon, design og læring.   

Veiledertildelingen

På bakgrunn av prosjektbeskrivelsen tildeler Institutt for pedagogikk veileder og eventuelt biveileder. I noen tilfeller vil det være aktuelt å bruke eksterne veiledere. I løpet av semesteret du skal skrive prosjektbeskrivelsen, får du vanligvis tilsendt en liste over tilgjengelige veiledere. Det er opp til deg å oppsøke og forhøre deg hos disse for å undersøke om hvem som kan være egnet og villig til å være veilederen din. Du må melde inn ønsket/ønskene dine til studieveileder på miriam.segal@iped.uio.no. Det er ikke noen garanti for at du får ønsket ditt oppfylt, men vi gjør vårt beste for at det skjer. Har du et ønske om en veileder som ikke står på lista eller som er ekstern, må dette formaliseres via studieadministrasjonen. Eksterne veiledere som ikke har vært brukt før, skal godkjennes av instituttet. Tildeling av veileder tar vanligvis opptil 1 måned. Du blir kontaktet på e-post med informasjon om veiledertildelingen.

Ved ønske om biveileder, må du først avklare behov med tildelt hovedveileder, og deretter sende inn søknadsskjema.

Veiledningens omfang

Masteroppgavens omfang er 30 studiepoeng. Dette utløser 30 timer veiledning, inkludert veileders forberedelser. Vanligvis utgjør direkte veiledningssamtale en tredjedel av tiden, cirka 10 timer (av de 30).

Bruk av veiledningstid

Bruk av veiledningstiden avtales mellom deg og veileder. Dette avhengig av hva slags veiledning det er behov for. Ved bruk av biveileder vil vanligvis cirka en tredjedel av veiledningspotten brukes til dette, dvs rundt 3 timer direkte veiledningssamtale. Det er du som student som har ansvar for å gjøre avtaler om veiledningssamtaler og følge opp avtalene.

Det er viktig at instituttet blir informert så tidlig som mulig, om fravær eller annet som medfører at veiledningen må utsettes. Hvis det oppstår problemer i forhold til veiledningen, veiledningsforholdet eller at planlagt progresjon ikke kommer til å overholdes, så kontakt instituttet.

Viktige momenter til første veiledningstime

Her finner du momenter som du kan ta med deg til din veileder v/ første veiledningsmøte. Temaene bør du drøfte med din veileder i løpet av de første møtene dere har sammen. Momentene er utviklet med den hensikt å få større bevissthet rundt temaer som vi erfaringsmessig vet det er behov for å få en avklaring på.  

Veiledningsavtale

Veiledningsavtalen stadfester og presiserer forhold som legges til grunn for veiledning av din oppgave. Avtale om veiledning inngås så snart som mulig etter tildelt veileder. Avtalen skal være med å sikre gjensidige rettigheter og plikter. Veiledningen inngår som en obligatorisk del av arbeidet med masteroppgaven og er en forutsetning for å levere oppgaven til sensur. Se Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 2.5.7

Du har ansvar for å ta med veiledningsavtale til første møte med din veileder. Avtalen skal gjennomgås og undertegnes av begge. Vi anbefaler at dere går gjennom dokumentet ”momenter til samtale om veiledning” sammen med avtalen. Ferdig utfylt avtale skal returneres til Institutt for pedagogikk for registrering.

Veiledningsavtalen skal leveres til instituttet innen 6 uker etter at veileder har blitt tildelt.

Skjema; veiledningsavtalen

Avtale om veiledning (bokmål)
Avtale om rettleiing (nynorsk)

Bestemmelser om utfylling og bruk av avtalen

Etiske retningslinjer for veiledere

Universitetet i Oslo har utarbeidet etiske retningslinjer for veiledere ved UiO.

 

 

Publisert 6. sep. 2016 12:11 - Sist endret 30. sep. 2019 10:07