Krav til PED4391 Masteroppgave

Her finner du masteroppgavens formelle krav til innhold og struktur. Disse angitte krav gjelder for masteroppgaven i Allmenn studieretning. 

Selvstendig vitenskapelig arbeid

Masteroppgaven skal være  et selvstendig vitenskapelig arbeid der du viser innsikt i aktuell forskning og relevant teori og metoder som har betydning for oppgavens problemstilling.

Alle studenter får oppnevnt veileder i forbindelse med masteroppgavearbeidet. Om du ikke ønsker å arbeide individuelt med masteroppgaven kan du knytte deg til forskningsprosjekter og/eller andre medstudenter.

Det er anledning for to studenter til å skrive masteroppgave sammen. Følgende kriterier er da gjeldende:

 • Slike oppgaver bør være inntil 50 prosent lengre enn individuelle.
 • Studenter som leverer felles masteroppgave, må levere en kort redegjørelse for hvordan arbeidet har vært fordelt mellom dem i gjennomføringen av oppgavearbeidet, og i skrivingen av selve teksten.
 • Veilederen skal - ut i fra sin kjennskap til prosessen, skriftlig uttale seg om den fordeling av arbeidet og ansvar som studentene har beskrevet i sin redegjørelse.

Oppgavens karakter

Din masteroppgaven skal utgjøre et selvstendig arbeid av forskningskarakter. Dette innebærer:

 • At den skal knyttes til et eller flere spørsmål som tematisk faller innenfor det pedagogiske fagfelt.
 • At den skal konsentrere seg om en avgrenset, tydelig, fruktbar og forskbar problemstilling. 
 • At den skal baseres på en eller flere av de følgende former for bearbeiding av et materiale:

      - innsamling og analyse av egne empiriske data (gjennom for eksempel observasjon, intervju,
        spørreskjema, kunnskapsprøver m.m.)
      - innsamling, sammenholdning og tolkning av foreliggende tekster og kildemateriale
      - analyse av foreliggende emnpiriske data, offentlig statistikk m.m.
      - beskrivelse og analyse av en eller flere teoretiske tradisjoner/retninger eller
        metodiske spørsmål

 • At arbeidet med oppgaven og den endelige teksten holder etisk forsvarlig standard.

Formelle innholdskrav

Sammendrag 

Oppgaven skal inneholde et sammendrag på 1-2 sider som er ført inn i et standardisert skjema. Sammendraget skal stå først i oppgaven. 

Skjema for sammendraget: Standardisert skjema

Sidenummer, innholdsfortegnelse og litteraturliste 

Masteroppgaven skal:  

 • være sidenummerert
 • ha en innholdsfortegnelse
 • ha en litteraturliste. 

Masteroppgavens forside 

Forsiden på masteroppgaven skal angi:

 • masteroppgavens tittel
 • forfatterens navn
 • semester og år
 • studieordning
 • universitet, fakultet og institutt.  

Omfang

Oppgavens skal være på mellom 90-110 sider, m/ font 12 og linjeavstand 1 1/2.
Litteraturliste og eventuelle vedlegg, f.eks. intervjuguiden og brev til etiske komiteer, medregnes ikke i sidetallsregnskapet. 

Det er ikke anledning til å avvike fra disse kravene. Om du og veilederen mener det foreligger et helt særskilt tilfelle, må du sende skriftlig søknad om fritak til instituttet. Søknaden må være begrunnet og inneholde anbefaling fra veileder.

Forsidemal til masteroppgaven

Benytt deg av universitetsbibliotekets forsidemal til masteroppgaven din.

Nettstedet Søk & Skriv beskriver formelle krav til en masteroppgave, hva som skal med, tips om hvordan du jobber med stiler og overskrifter.

Kvalitetskrav

Vurderingen av din masteroppgave bygger på en helhetsvurdering. Følgende kriterier bør likevel nevnes som betydningsfulle i bedømmelsen:

 • At du tar utgangspunkt i en klar, velspesifisert og faglig interessant spørsmålsstilling. Du bør begrunne hvorfor spørsmålene er faglige interessante og samfunnsmessig relevant.
 • At tolkninger og analyser er veldokumentert og hviler på et forsvarlig faglig grunnlag. Det legges her vekt på at du gjør skikkelig rede for og har en kritisk distanse til data, kilder og litteratur som presenteres.
 • At du presenterer og drøfter resultater fra andre undersøkelser som er relevante for oppgaven.
 • At drøftingen er aktuell og relevant og gjennomføres på en konsistent og redelig måte.
 • At de sammenfatninger eller konklusjoner som gis, er i samsvar med teoretiske premisser, spørsmålsstillinger og empiriske materiale, og at de formidles på en språklig og forståelsesmessig tilfredsstillende mate.
 • At alle formelle krav til skriftlige arbeider er fulgt. Sjekk ut universitetsbibliotekets side om å skrive og referere. Vi anbefaler at du bruker APA-stilen og dette tekstbehandlingsformatet.
 • At prosjekter som innebærer behandling av personopplysninger meldes til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), se: Personvernombudsordningen for forskning.
 • Personvern og oppgaveskriving

Den faglige kompetansen som skal opparbeides og dokumenteres gjennom arbeidet med oppgaven, er på den ene siden en evne til stødig håndverksmessig utførelse av et forskningsarbeid. Dette handler om argumentasjonsmessig ryddighet, skriftlig formuleringsevne, evne til å analysere og utnytte et materiale på en forskriftsmessig og samvittighetsfulle måte.

Gjennom mastergradsstudiet skal du på den andre side øve opp og utvikle faglig kreativitet og intuisjon. det vil si evne til å stille gode spørsmål, til oppfinnsomme og innsiktsgivende sammenstillinger og tolkninger. Dette dreier seg også om evne til å sette små detaljer inn i større sammenhenger og evne til å gå i dybden på et problem og gripe dets ulike avskygninger.

Unntak fra offentlighet

Om din oppgave skal klausuleres, at den ikke skal være offentlig tilgjengelig etter at eksamen er avlagt, så må du følge de angitte retningslinjer for dette. Se her: Begrense tilgang til masteroppgaver i DUO

Publisert 6. sep. 2016 13:17 - Sist endret 22. okt. 2019 10:32