Krav til PED4490

Her finner du masteroppgavens formelle krav til innhold og struktur. Disse angitte krav gjelder for masteroppgaven i studieretning Kunnskap, utdanning og læring.

Selvstendig vitenskapelig arbeid

Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid der du viser innsikt i aktuell forskning og relevant teori og metoder som har betydning for oppgavens problemstilling.

Alle studenter får oppnevnt veileder i forbindelse med masteroppgavearbeidet. Om du ikke ønsker å arbeide individuelt med masteroppgaven kan du knytte deg til forskningsprosjekt og/eller andre medstudenter.

Det er anledning for to studenter til å skrive masteroppgave sammen. Følgende kriterier er da gjeldende:

 • Slike oppgaver bør være inntil 50 prosent lengre enn individuelle.
 • Studenter som leverer felles masteroppgave, må levere en kort redegjørelse for hvordan arbeidet har vært fordelt mellom dem i gjennomføringen av oppgavearbeidet, og i skrivingen av selve teksten.
 • Veileder skal - ut fra sin kjennskap til prosessen - skriftlig uttale seg om den fordeling av arbeidet og ansvar som studentene har beskrevet i sin redegjørelse.

Formålet med masteroppgaven

Masteroppgaven skal korrespondere med og bidra til formålet med studiet som helhet, likevel slik at visse sider ved studiets formål særlig aktualiseres gjennom arbeidet med masteroppgaven (oppøving til selvstendig arbeid, kritisk tenkning, kjennskap til forskningsprosesser, faglig fordypning).

Arbeidet med masteroppgaven skal videre dyktiggjøre deg til å kunne se hvordan- og med hvilke begrensninger, pedagogiske problemer kan belyses forskningsmessig. Du skal kunne benytte innsikt og erfaring fra masteroppgavearbeidet til å vurdere og eventuelt planlegge forskningsopplegg i forbindelse med problemer i tilknytning til eget arbeid. Du skal kunne formulere problemstillinger for slike forskningsopplegg. Arbeidet med masteroppgaven skal bidra til at du selv kan inngå som deltaker i forskningsopplegg. Du skal kunne analysere kritisk og vurdere hvilke bidrag annen forskning eventuelt kan bidra med til pedagogisk praksis og teori.

Oppgavens innhold

Masteroppgaven i pedagogikk innen studieretningen kunnskap, utdanning og læring skal ha et innhold som kan knyttes til fagets sentrale temaområder:

 • Utdanning, læreplaner og undervisning
 • Vurdering
 • Vurdering av læremidler og læringsressurser
 • Læring, teknologi og arbeid
 • Kunnskapsorganisering og læring i ulike profesjoner
 • Motivasjon og ledelse
 • IKT i samfunnsperspektiv

Valg av problemområde og oppgavetype bør være realistisk i forhold til den del av studietiden som er avsatt til arbeidet med masteroppgaven (ett semester). Problemstilling og undersøkelsesopplegg bør være slik at oppgaven lar seg gjennomføre i løpet av stipulert normaltid.

Metodevalget skal være egnet til å belyse oppgavens problemstilling. Valg av problemstilling og metode skal skje i forbindelse med oppgaveforberedende seminar og utvikles videre i samråd med veileder.

Oppgavens karakter

Masteroppgaven skal utgjøre et selvstendig arbeid av forskningskarakter. Dette innebærer:

 • At den skal knyttes til et eller flere spørsmål som tematisk faller innenfor det pedagogiske fagfelt.
 • At den skal konsentrere seg om en avgrenset, tydelig, fruktbar og forskbar problemstilling.
 • At den skal baseres på en eller flere av de følgende former for bearbeiding av et materiale:
  • Innsamling, sammenholdning og tolking av foreliggende tekster og kildemateriale.
  • Innsamling og analyse av egne empiriske data (gjennom for eksempel observasjon, intervju, spørreskjema, kunnskapsprøver m.m.).
  • Utprøving og evaluering av pedagogiske opplegg (gjennom for eksempel kvasieksperimentelle forskningsdesign).
  • Analyse av foreliggende empiriske data, offentlig statistikk m.m.
  • Reanalyse av foreliggende datamateriale fra andre samfunnsvitenskapelige undersøkelser.
  • Beskrivelse og analyse av en eller flere teoretiske tradisjoner/retninger eller metodiske spørsmål.
 • At alt arbeid med oppgaven og den endelige teksten holder etisk forsvarlig standard.

Oppgavens omfang

Normalstørrelsen for en individuell masteroppgave av 30 studiepoengs omfang er på ca. 60-80 maskinskrevne sider.

Formelle innholdskrav

Sammendrag 

Oppgaven skal inneholde et sammendrag på 1-2 sider som er ført inn i et standardisert skjema. Sammendraget skal stå først i oppgaven. 

Skjema for sammendraget: Standardisert skjema

Sidenummer, innholdsfortegnelse og litteraturliste 

Masteroppgaven skal:  

 • være sidenummerert
 • ha en innholdsfortegnelse
 • ha en litteraturliste. 

Masteroppgavens forside 

Forsiden på masteroppgaven skal angi:

 • masteroppgavens tittel
 • forfatterens navn
 • semester og år
 • studieordning
 • universitet, fakultet og institutt.  

Forsidemal til masteroppgaven

Benytt deg av universitetsbibliotekets forsidemal til masteroppgaven din.

Nettstedet Søk & Skriv beskriver formelle krav til en masteroppgave, hva som skal med, tips om hvordan du jobber med stiler og overskrifter.

Kvalitetskrav

Vurderingen av en masteroppgave bygger på en helhetsvurdering. Følgende kriterier bør likevel nevnes som betydningsfulle i bedømmelsen:

 • At du tar utgangspunkt i en klar, velspesifisert og faglig interessant spørsmålsstilling. Du bør begrunne hvorfor spørsmålene er faglig interessante og samfunnsmessig relevante.
 • At tolkinger og analyser er veldokumenterte og hviler på et forsvarlig faglig grunnlag. Det legges her vekt på at du gjør skikkelig rede for- og har en kritisk distanse til data, kilder og litteratur som presenteres.
 • At du presenterer og drøfter resultater fra andre undersøkelser som er relevante for oppgaven.
 • At drøftingen knyttes til aktuelle, relevante og innsiktsgivende teorier og begreper, og disse brukes på en konsistent og redelig måte.
 • At de sammenfatninger eller konklusjoner som gis, er i samsvar med teoretiske premisser, spørsmålsstillinger og empirisk materiale, at de er faglig relevante og at de formidles på en språklig og forståelsesmessig tilfredsstillende måte.
 • At alle formelle krav til skriftlige arbeider er fulgt. Sjekk ut universitetsbibliotekets side om å skrive og referere. Vi anbefaler at du bruker APA-stilen og dette tekstbehandlingsformatet.
 • At prosjekter som innebærer behandling av personopplysninger meldes til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), se: Personvernombudsordningen for forskning.
 • Personvern og oppgaveskriving

Den faglige kompetansen som skal opparbeides og dokumenteres gjennom arbeidet med masteroppgaven, er på den ene siden en evne til stødig håndverksmessig utførelse av et forskningsarbeid. Dette handler om argumentasjonsmessig ryddighet, skriftlig formuleringsevne, evne til å analysere og utnytte et materiale på en forskriftsmessig og samvittighetsfull måte osv.

På den andre siden så skal du gjennom mastergradsstudiet opp og utvikle faglig kreativitet og intuisjon. Det vil si evne til å stille gode spørsmål, til oppfinnsomme og innsiktsgivende sammenstillinger og tolkninger. Dette dreier seg også om evne til å sette små detaljer inn i større sammenhenger og evne til å gå i dybden på et problem og gripe dets ulike avskygninger.

Skriftlig søknad om avvik fra kravene  

Det er normalt ikke anledning til å avvike fra disse kravene. Om du og din veileder mener det foreligger et helt særskilt tilfelle, må du sende skriftlig søknad om fritak til instituttet. Søknaden må være begrunnet og inneholde anbefaling fra veileder.

Publisert 6. sep. 2016 12:18 - Sist endret 22. okt. 2019 10:30