Momenter til samtale om veiledningen

Momenter til samtale om veiledning er primært utarbeidet med tanke på studenter på mastergrad, men kan imidlertid også benyttes som grunnlag for veiledningen knyttet til forskerutdanningen.

Alle temaene som er nevnt nedenfor bør drøftes i løpet av de første møtene mellom deg og veileder, selv om noen av dem først blir sentrale senere i prosessen:

 1. Bruken av veiledningstiden
 2. Forventninger knyttet til veileders rolle og funksjon
 3. Forventninger knyttet til studentens rolle
 4. Veileders kommentar til tekstutkast
 5. Forventninger om bearbeiding av utkast
 6. Forventninger knyttet til antall ganger veileder skal lese igjennom tekst
 7. Evaluering underveis av veiledningsforholdet

Det vil være naturlig å se dem i sammenheng med veiledningskontrakten. Yrkesetiske retningslinjer for veiledere ved Universitetet i Oslo bør også trekkes inn.

Nedenfor følger noen mulige konkretiseringer av de enkelte punktene. Konkretiseringene er ment som forslag og må tilpasses situasjonen. Det viktige er at begge parter på denne måten gis anledning til å ta opp spørsmål som ikke direkte knytter seg til den faglige delen av veiledningen.

1. Bruken av veiledningstiden 

Tid til veiledning er kontraktfestet i veiledningsavtalen. Det vil være hensiktsmessig å drøfte hvor stor andel av veiledningstiden som bør brukes til henholdsvis førveiledning (samtale om det du som student skal gjøre) og etterveiledning (samtale om det du har gjort), og i det hele tenke igjennom hvordan denne veiledningspotten bør fordeles over hele forløpet.

Forventninger knyttet til hvordan møteplanen skal legges opp bør også drøftes. Mulige alternativer vil være:

 • Faste intervaller mellom veiledningssamtalene
 • Du ber om neste veiledningstime ved behov
 • Nytt møte avtales alltid ved slutten av en samtale
 • Det avtales hvor lang tid på forhånd veileder må ha for å kunne forberede seg

2. Forventninger knyttet til veileders rolle og funksjon

Under dette punktet vil det være naturlig å drøfte hvor aktiv partene mener at veilederen skal være når det gjelder utforming av problemstilling, design, valg av teori, data-analyse og annet. Ytterligere hvilken rolle veileder skal ha med hensyn til valg og innhenting av litteratur. Dersom det dreier seg om et prosjekt hvor oppdragsgiver er ekstern, bør dette også drøftes. Det må også diskuteres forventninger knyttet til om veileder skal gi en vurdering når det gjelder karakternivå. Ønsker du dette? Hva ønsker veileder å gjøre?

Formen på tilbakemeldingen bør også drøftes. Spørsmål som er aktuelle i den sammenheng kan for eksempel være:

 • Rose det som er bra mer enn å kritisere det som er dårlig eller vice versa
 • Rette språk (for eksempel lese korrektur)
 • Kontrollere at tempoplanen følges
 • Drive deg framover så fort og langt det bare går
 • Drive oppsøkende virksomhet dersom du uteblir fra veiledningen

3. Forventninger knyttet til din rolle

Ditt ansvar som student er blant annet knyttet til arbeidsform med hensyn til forberedelse til veiledningssamtalene.

 • Er det noen forventninger knyttet til ditt forarbeid med hensyn til veiledningssamtale?
 • Er det slik at partene for eksempel ønsker at du skal utarbeide en "dagsorden" før hver veiledningssamtale?

Et annet forhold som bør drøftes er din forpliktelse når det gjelder å orientere veileder om progresjon i arbeidet, og om eventuelt hvilke andre man søker veiledning til.

4. Veileders kommentarer til tekstutkast

I starten av et veiledningsforhold kan det være vanskelig å vite hvilken form for tilbakemelding som er mest konstruktiv, noe som også vil endre seg i løpet av prosessen. Det er likevel gode grunner til å drøfte hvilke forventninger dere har i forhold til dette. Mulige alternativer vil være:

 • Veileder gir bare muntlige kommentarer "over bordet’".
 • Vurdering av tekst "over bordet", hvorpå du får med deg kommentert utkast.
 • Veileder leverer deg kommentert utkast dagen før veiledningssamtalen, slik at veiledningstiden kan brukes til det du trenger å diskutere.
 • Veileder gir bare minimal tilbakemelding tidlig i forløpet ("dette holder som utkast") og går detaljert igjennom utkastene når tiden er moden for det.
 • Du gir alltid veileder et "leseoppdrag" som angir hva du ønsker av kommentarer fra veileder.

5. Forventninger om bearbeiding av utkast

Dette er et punkt som det vil være viktig å ta opp gjennom hele veiledningsperioden. Ytterpunktene på hvordan dette skal foregå kan være:

 • Ved førsteutkast skal teksten aldri revideres umiddelbart etter skriving og veiledning.
 • Helt fra førsteutkast skal mønsteret være skriving - veiledning - omskriving - veiledning av én del inntil kvaliteten er tilfredsstillende før man går videre til neste del.

Hvor på denne skalaen mener du og din veileder at det er best å legge seg? Bør dette avklares flere ganger, for eksempel gjennom de leseoppdragene (se over) som veileder får?

6. Forventninger knyttet til antall ganger veileder skal lese igjennom tekst

Etter at du har kommet i gang med skrivingen så vil dette være et viktig punkt å drøfte. Særlig viktig er det å avklare forventninger knyttet til avsluttende gjennomlesning.

7. Evaluering underveis av veiledningsforholdet

For å sikre at veiledningen blir så god som mulig så vil det være viktig i starten å drøfte former for- og tidspunkt for evaluering av veiledningen. Det vil være hensiktsmessig å gå igjennom veiledningskontrakten og de ovennevnte punktene på nytt. I en slik evaluering vil spørsmål om veiledningssamtalen har godt faglig fokus være viktig.

Publisert 18. nov. 2019 14:32 - Sist endret 18. nov. 2019 14:32