Prosjektbeskrivelsesmal for KDL-studenter

Følgende informasjon bør være tilstede i prosjektbeskrivelsen, selv om du ikke nødvendigvis må bruke disse overskriftene eller denne rekkefølgen. Prosjektbeskrivelses lengde er 6-10 sider for KDL-studenter eksklusiv standardisert forsideskjema (doc/odt) og litteraturliste.

Arbeidstittel

Denne kan meget gjerne forandres fram til siste utkast av masteroppgaven.

Formål og forskningsspørsmål

Spesifisér så klart som mulig hva du ønsker å oppnå i oppgaven. Du kan uttrykke dette med et sett med nøkkelspørsmål som du ønsker å ta stilling til. Begrens antall spørsmål til maksimalt to eller tre slik at prosjektet blir gjennomførbarhet innen det tidsrommet du har til rådighet.

Identifisering av nøkkellitteratur og debatter

Identifisér de viktigste ”klynger” av litteratur som du ønsker å trekke på og nøkkeldebattene som ditt arbeid har til hensikt å være et bidrag til. Du bør ta med referanser til potensielt nyttige teoretiske rammeverk og nøkkelbegreper i de tilfelle hvor disse allerede er blitt identifisert. Husk at det er nødvendig med et kriitisk engasjement overfor de valgte teoriene innen ditt område.

Metoder

Identifisér nøkkelmetodene du kommer til å bruke for å oppnå ditt formål og besvare dine forskningsspørsmål. Noen eksempler er:

 • Litteratursøk (gjelder alle)
 • Spørreundersøkelse
 • Intervju
 • Case-studium
 • Observasjon
 • Intervensjonsstudie (f.eks. DBR, Aksjonsforskning)
 • Statistisk analyse
 • Tekstanalyse
 • Interaksjonsanalyse
 • Medieetnografi/virtuell etnografi
 • Sosial nettverksanalyse

Du bør angi hvilken metode som vil bli brukt for hvert av forskningsspørsmålene angitt tidligere. Dette vil gjøre det lettere for din veileder å sjekke at du nærmer deg ditt datamateriale på den måten som mest sannsynlig vil føre til optimale resultater.

Tidsskjema

Oppgi hvor mye tid du vil bruke på hver del av prosjektet (litteraturgjennomgang, datainnsamling, analyse, ferdiggjøring, osv.). Dette vil være en hjelp for veilederen i forbindelse med en vurdering av prosjektets gjennomførbarhet innen tilatt tidsrom, samt avtale passende tidspunkt for innlevering av utkast og veiledningsmøter.

Forslag til struktur for den ferdige oppgaven

Oppgi titler for kapitler og avsnitt du kan tenkes å bruke i forbindelse med strukturering av den endelige oppgaven. Du vil ikke bli tvunget til denne strukturen i det videre arbeidet, men en oversikt av denne type allerede på dette stadium vil være en hjelp for å forestille seg helheten og derved supplere arbeidet med de enkelte delene (se tidligere i dette dokumentet).

Bibliografi / Litteraturliste

Dette er en kort liste over bøker, og artikler og rapporter som du allerede har identifisert som sentrale for din studie. Igjen vil dette være nyttig for din veileder i forbindelse med vurdering av eventuelle ”hull” slik at hun eller han kan veilede ut ifra dette utgangspunktet.

Tilleggsinformasjon

Husk at det blir enklere for veilederen å hjelpe deg ytterligere jo mer informasjon som foreberedes på dette tidspunktet. ”Tynne” og ”hoppende” prosjektbeskrivelser fører gjerne til forsinkelser i oppstartsfasen, inklusiv vanskeligheter med å finne passende veileder.

Levering av prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen må være godkjent før du kan bli tildelt veileder i tilknytning til arbeidet med masteroppgaven. Prosjektbeskrivelsen er en obligatorisk del av emnet PED4580 Praksis.

Prosjektbeskrivelsen skal være på 6-10 sider og må inneholde et standarisert forsideskjema som kopieres inn i dokumentet med resten av prosjektbeskrivelsen. Fristen for innlevering av prosjektbeskrivelser til godkjenning er 1. desember.

Med mindre annet er spesifisert, leveres prosjektbeskrivelsen til miriam.segal@iped.uio.no

I løpet av uken etter fristen har gått ut vil du få en bekreftelse på at prosjektbeskrivelsen er mottatt og eventuelt administrativt godkjent. Det vil si at den er godkjent i forhold til kravene i prosjektbeskrivelsesmalen, men at faglige som eventuelt vil gå inn som veileder kan komme til å be om utbedringer.

Publisert 6. sep. 2016 11:55 - Sist endret 28. nov. 2019 12:13