Prosjektbeskrivelsesmal og innlevering

Prosjektbeskrivelsen skal være på 3-4 sider i sin helhet.

Følgende informasjon bør være tilstede i prosjektbeskrivelsen. Du må ikke nødvendigvis benytte disse overskriftene eller denne rekkefølgen, men det er til god hjelp for deg at prosjektbeskrivelsesmalen følges for at beskrivelsen skal bli godkjent.  

Arbeidstittel

Denne kan gjerne forandres fram til siste utkast av masteroppgaven.

Formål og forskningsspørsmål

Spesifiser så klart som mulig hva du ønsker å oppnå i oppgaven. Du kan uttrykke dette med et sett med nøkkelspørsmål som du ønsker å ta stilling til. Begrens antall spørsmål til maksimalt to eller tre slik at prosjektet blir gjennomførbarhet innen det tidsrommet du har til rådighet.

Identifisering av nøkkellitteratur og debatter

Identifiser de viktigste ”klynger” av litteratur som du ønsker å trekke på og nøkkeldebattene som ditt arbeid har til hensikt å være et bidrag til. Du bør ta med referanser til potensielt nyttige teoretiske rammeverk og nøkkelbegreper i de tilfelle hvor disse allerede er blitt identifisert. Husk at det er nødvendig med et kritisk engasjement overfor de valgte teoriene innen ditt område.

Metoder

Identifiser nøkkelmetodene du kommer til å bruke for å oppnå ditt formål og besvare dine forskningsspørsmål. Noen eksempler er:

  • Litteratursøk (gjelder alle)
  • Spørreundersøkelse
  • Intervju
  • Case-studium
  • Observasjon
  • Statistisk analyse
  • Tekstanalyse

Du bør angi hvilken metode som vil bli brukt for hvert av forskningsspørsmålene angitt tidligere. Dette vil gjøre det lettere for din veileder å sjekke at du nærmer deg ditt datamateriale på den måten som mest sannsynlig vil føre til optimale resultater.

Tidsskjema

Oppgi hvor mye tid du vil bruke på hver del av prosjektet (litteraturgjennomgang, datainnsamling, analyse, ferdiggjøring, osv.). Dette vil være en hjelp for veilederen i forbindelse med en vurdering av prosjektets gjennomførbarhet innen tillatt tidsrom, samt for å avtale passende tidspunkt for innlevering av utkast og veiledningsmøter.

Bibliografi

Dette er en kort liste over bøker, artikler og rapporter som du allerede har identifisert som sentrale for din studie. Dette vil være nyttig for din veileder i forbindelse med vurdering av eventuelle ”hull” slik at hun eller han kan veilede ut ifra dette utgangspunktet.

Forslag til struktur for den ferdige oppgaven.

Oppgi titler for kapitler og avsnitt du kan tenkes å bruke i forbindelse med strukturering av den endelige oppgaven. Du vil ikke bli tvunget til denne strukturen i det videre arbeidet, men oversikten vil være en hjelp for å forestille seg helheten og derved supplere arbeidet med de enkelte delene (se tidligere i dette dokumentet).

Tilleggsinformasjon

Husk at det blir enklere for veilederen å hjelpe deg ytterligere jo mer informasjon som foreberedes på dette tidspunktet. ”Tynne” og ”hoppende” prosjektbeskrivelser fører gjerne til forsinkelser i oppstartsfasen, inklusiv vanskeligheter med å finne passende veileder.

Levering av prosjektbeskrivelse

Veiledningen i tilknytning til arbeidet med masteroppgaven er en obligatorisk del av studiet. For å bli tildelt veileder av instituttet må prosjektbeskrivelsen være godkjent.

Prosjektbeskrivelsen må inneholde et standardisert forsideskjema

som kopieres inn i dokumentet med resten av prosjektbeskrivelsen.

Det er to frister for innlevering av prosjektbeskrivelser til godkjenning:

  • Vår: 1. mai
  • Høst: 1. november

Prosjektbeskrivelsen leveres til annette.hjelmevold@iped.uio.no.

I løpet av uken etter fristen har gått ut vil du få en bekreftelse på at prosjektbeskrivelsen er mottatt og eventuelt administrativt godkjent. Det vil si at den er godkjent i forhold til kravene i prosjektbeskrivelsesmalen, men at faglige som eventuelt vil gå inn som veileder kan komme til å be om utbedringer.

 

Publisert 6. sep. 2016 11:47 - Sist endret 2. des. 2018 11:55