Tekstbehandlingsformat

Dette er en oversikt over tekstbehandlingsformat. Hovedregelen er at du er konsistent gjennom oppgaven og ikke veksler mellom ulike format, litteraturlister, siteringsmodeller m.m. Det skal være ryddig og lett leselig.

  • Linjeavstand: 1,5.
  • Venstre- og høyre marg: 2,5 cm.
  • Sidene skal nummereres.
  • Fontstørrelse 12 med standard font Times New Roman.
  • Avsnitt skal markeres uten innrykk, men med et linjeskift mellom avsnittene.
  • Overskriftene skal skrives fra venstre marg. Det bør ikke benyttes mer enn tre overskriftsnivåer. Bruk desimalsystemet til å rangere overskrifter. I tillegg kan du bruke ulik fontstørrelse, fonttype eller store og små bokstaver slik som i følgende eksempel:

          3. LÆRINGSTEORETISKE FORKLARINGER

          3.1. Betingingsteoretisk forklaring

          3.1.1. Klassisk betinget

  • Fra overskrift til avsnitt skal linjeavstand være satt til 2.
  • Hvis du har figurer skal disse nummereres i kursiv og inkludere en kortfattet forklarende tekst. Teksten skal stå under figuren i fontstørrelse 10:  

           Figur 2: Sammendragsmodell som viser miljøfaktorer og individuelle forskjeller som

           forutsetninger for autonommotivasjon.

  •  Tabeller skal nummereres rett, og etter et linjeskift inkludere en beskrivende tittel i kursiv. Teksten skal stå over tabellen i fontstørrelse 10:

          Tabell 5:

          Gjennomsnitt for trivsel blant lærerne med ulik utdannelsesbakgrunn.

Publisert 10. jan. 2018 11:23 - Sist endret 30. sep. 2019 14:54