English version of this page

Permisjon og forsinkelse med masteroppgaven

Masterprogrammet i spesialpedagogikk har et omfang på 120 studiepoeng og er normert til et 2 års fulltidsstudium (fire semestre). Masteroppgaven er et selvstendig arbeid som du utfører i fjerde og siste semester av masterprogrammet. Hvis du har behov for å søke permisjon eller utsettelse under arbeidet med masteroppgaven gjelder reglene under.

Permisjon på grunnlag av dokumenterte behov

Dersom du eller noen du har omsorg for er syk i hele eller store deler av semesteret, eller du skal søke om permisjon på grunnlag av fødsel eller adopsjon, gjelder de ordinære retningslinjene for permisjon på grunnlag av dokumenterte behov. Det gjelder også hvis du har andre dokumenterte behov som spesifisert i retningslinjene.

Generell permisjon uten krav til permisjon

Du kan ikke søke om permisjon uten dokumentasjon for det fjerde semesteret i masterprogrammet. Du henvises da til ordningen under.

Forsinkelse 

Dersom du er forsinket med masteroppgaven og ikke får levert til normert tid kan du søke om å utsette innleveringen til første påfølgende semester. Dette må du søke om skriftlig ved å kontakte instituttet.

Søknaden sendes som epost til master@isp.uio.no. En framdriftsplan på ca. 1/2 side må legges ved søknaden. I framdriftsplanen skal det komme fram hvor langt du har kommet, hva som gjenstår, hvor mange veiledningstimer du har hatt, og eventuelt hvordan du og veileder vil fordele de gjenstående veiledningstimene innenfor avtaleperioden. 

Frister for å søke om utsatt innlevering av masteroppgave er tilsvarende som trekkfrist. Du finner dato for trekkfrist på semestersiden.

Dersom  veileder ikke kan fortsette å veilede deg ved utsatt innlevering, må det komme frem i søknaden. Instituttet vil vurdere videre veiledning for deg.  

Dersom du trenger å utsette masteroppgaven din enda et semester er det mulig å søke om dette. Ved annen gangs søknad bør du i fremdriftsplanen også vise til at du har hatt progresjon i arbeidet med masteroppgaven siste semester.

Prosjektplan - gyldig i inntil tre år

En godkjent prosjektplan er gyldig i tre år. Dersom du er forsinket og prosjektplanen din er eldre enn tre år når du skal i gang med masteroppgaven må du levere en oppdatert prosjektplan for ny godkjenning. Ny prosjektplan må være godkjent av instituttet for at du skal få tildelt en veileder og kan starte arbeidet med masteroppgaven. Ta kontakt med master@isp.uio.no hvis dette gjelder deg.

 

Publisert 17. feb. 2020 09:13 - Sist endret 27. nov. 2020 11:46