Formelle krav til masteroppgaven

Du kan velge å levere masteroppgaven i to ulike formater.

Det tradisjonelle formatet som er et samlet skriftlig arbeid og kalles en monografi. Eller en artikkelbaset masteroppgave som består av en kappe (innledning) og et artikkelutkast.

Valg av oppgaveformat gjør du i samråd med veilederen din.

Forside

Benytt deg av Universitetsbibliotekets forsidemal til masteroppgaven.

Følgende informasjon skal stå på forsiden

 • Masteroppgavens tittel, og evt undertittel.
 • Forfatteren(e)s navn (du skal ikke oppgi kandidatnummer). 
 • Masteroppgave i spesialpedagogikk
 • Antall studiepoeng. 
 • Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO. 
 • Årstall, evt studiesemester (eks: Vår 2020)

Formattering

 • Linjeavstand skal være halvannen (1,5)
 • Punktstørrelse skal være 11 eller 12 i Times New Roman
 • Sidetall skal oppgis nederst på siden

For artikkelbasert masteroppgave følger artikkelmanuskriptet forfattermanualen til det valgte tidsskriftet.

Under følger nærmere formelle krav til de to ulike formatene for masteroppgaver. 

Formelle krav til monografibaserte masteroppgaver 

Omfang

 • Monografibaserte masteroppgaver som anvender kvantitativ metode: 12 000 - 23 000 ord
 • Monografibaserte masteroppgaver som anvender kvalitativ metode eller mixed methods: 17 000 - 28 000 ord.

Dette gjelder selve masteroppgaveteksten.Sammendrag, forord, innholdsfortegnelse, kildeliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg.

For monografibaserte masteroppgaver gjelder de samme ordbegrensningene for to studenter som skriver sammen. 

Når to studenter skriver sammen

Når to studenter skriver sammen skal det fremgå tydelig i forordet hvem som i hovedsak er ansvarlig for hvert enkelt kapittel. Dette medfører at to studenter som skriver masteropogave sammen kan bli vurdert til forskjellige karakterer. Alternativt kan en synliggjøre at hele oppgaven er et gjennomarbeidet fellesprodukt som resulterer i en felles karakter.

Masteroppgavens struktur

Monografibaserte masteroppgaver skal følge følgende struktur:

1. Sammendrag

Sammendraget skal være på maksimum to sider. Sammendraget skal gi informasjon om problemstilling, metode og materiale, resultater og konklusjoner. 

2. Forord

Etter sammendraget skal det følge et kort forord. 

3. Innholdsfortegnelse

Antall ord for selve oppgaveteksten skal oppgis på slutten av innholdsfortegnelse.

4. Eventuell oversikt over tabeller og figurer

5. Selve masteroppgaven

Hvert kapittel skal starte på ny side, nummereres og gis egen kapitteloverskrift. De enkelte kapitler inndeles i underkapitler (avsnitt) med egne overskrifter.

6. Litteraturliste

Litteraturlisten skal skrives etter reglene for American Psychological Association (APA)

7. Eventuelle vedlegg

Vedlegg varierer med type oppgave og kan omfatte eventuelle godkjenninger fra NSD, REK, informasjonsskriv, eksempel på et tomt samtykkeskjema (dvs. uten navn på deltakere), spørreskjema, intervjuguide eller materiale for andre datainnsamlingsmetoder som ikke er felles kjent. For eksempel vil det ikke være nødvendig å legge ved en WISC-protokoll, men henvise til WISC-testen gjennom litteraturlisten, mens et selvutviklet observasjonsskjema skal legges ved for å gi forskningsgrunnlaget for oppgaven. Det er ikke vanlig å ha alle transkriberte data eller alle ubearbeidete rådata som vedlegg. Derimot kan det være aktuelt å ha eksempler på bruk av transkripsjonsguide eller for eksempel supplerende tabeller med data som er omtalt i oppgaven som vedlegg. 

Formelle krav til artikkelbaserte masteroppgaver

En artikkelbasert masteroppgave skal bestå av to deler. En «kappe» (innledning) og et artikkelutkast. 

Kappe

Kappen skal danne rammen for artikkelen og synliggjøre valg som er tatt med hensyn til artikkelen. Det anbefales å ha et innledningskapittel som beskriver hvordan artikkel og kappen utfyller hverandre, samt begrunner valg av tidsskrift. Kappen skal legge vekt på teoretiske og metodiske aspekter ved masterstudien som det ikke er plass til å presentere eller diskutere i artikkelutkastet. Når det gjelder teoretiske aspekter kan dette for eksempel dreie seg om mer omfattende teoretiske drøftinger og redegjørelser, mens metodekritikk og studiens begrensninger bør være sentralt i forhold til metodiske aspekter. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å ha en drøftingskapittel også i kappen, som løfter aspekter tilknyttet problemstillingen som oppstår mellom kappen og artikkelen, for eksempel basert på metodiske refleksjoner.

Kappens omfang

Kappen skal være mellom 5 000 og 10 000 ord.

Dersom to studenter skriver sammen økes lengden med 5 000 ord.

For de fleste vil det være naturlig å ha en kortere kappe jo lengre artikkelen er.

Artikkelutkast

Du velger deg et faglig og tematisk relevant norsk eller internasjonalt fagfellevurdert forskningstidsskrift fra listen over autoriserte publiseringskanaler. Artikkelutkastet utarbeides i tråd med forfatterveiledningen til det valgte tidsskriftet. Dette gjelder eksempelvis lengde på sammendrag (abstract) og manuskript, referansestil og oppbygning av artikkelen.

Du skal skrive artikkelutkast alene som et selvstendig arbeid uten andre medforfattere. Veiledning til artikkelutkastet gis på samme måte som generell veiledning for en monografisk masteroppgave og kappen.

Artikkelutkastets omfang

Omfanget av artikkelutkastet vil variere med normene i de aktuelle tidsskriftene, men for de fleste tidsskrift vil omfanget ligge mellom på 4 000 og 12 000 ord.

Dersom du skriver artikkelutkastet med tanke på et engelskspråklig internasjonalt tidsskrift, kan du velge å skrive kappen på norsk og artikkelen på engelsk.

Vekting ved sensur 

Ved sensur av artikkelbaserte masteroppgaver vektes kappen 40 % og artikkelen med 60 % når totalkarakteren settes. Begge delene må imidlertid få minimum E for at du totalt sett skal få en ståkarakter.

Når to studenter skriver sammen 

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid, og mastergradsstudenter skal være forfatter på artikkelutkastet alene. Dersom dere er to studenter som skriver artikkelbasert masteroppgave sammen, må det enten redegjøres for hva hver av dere har bidratt med i en innledning til kappen og artikkelen, som kan åpne for å ulik karaktervurdering, eller dere må synliggjøre at masteroppgaven er et gjennomarbeidet felles produkt, som medfører en felles karakter.

Publisering av artikkel

Studenter og veiledere kan etter sensur sammen vurdere om artikkelutkastet eventuelt skal bearbeides videre for innsending til det valgte tidsskriftet. Veilederes medforfatterskap skal da diskuteres, men det er ikke noen automatikk i at veileder skal være medforfatter (jfr. Vancouver-retningslinjene).

Hvis artikkelen helt eller delvis er bygget på data gjort tilgjengelig fra veileder/veileders prosjekt, kan studenter vanligvis ikke være eneforfatter ved en eventuell publisering av artikkelutkastet.

Masteroppgavens struktur

Artikkelbaserte masteroppgaver skal følge følgende struktur: 

1. Sammendrag

Sammendraget skal være på maksimum to sider og skal gi informasjon om problemstilling, metode og materiale, resultater og konklusjoner. For artikkelbaserte masteroppgaver skal også tittel på artikkel og valgt tidsskrift oppgis.

2. Forord

Det er god vitenskapelig skikk å takke personer som har bidratt positivt til gjennomføringen av masteroppgaven.

3. Innholdsfortegnelse

Antall ord for selve kappen og artikkelutkastet skal oppgis på slutten av innholdsfortegnelse. 

4. Eventuell oversikt over tabeller og figurer

5. Kappen

Hvert kapittel i kappen skal starte på ny side, nummereres og gis egen kapitteloverskrift. De enkelte kapitler inndeles i underkapitler (avsnitt) med egne overskrifter.

6. Litteraturliste til kappen 

Litteraturlisten for  kappen skal skrives etter reglene for American Psychological Association (APA).

7. Eventuelle vedlegg til kappen

Vedlegg varierer med type oppgave og kan omfatte eventuelle godkjenninger fra NSD, REK, informasjonsskriv, eksempel på et tomt samtykkeskjema (dvs. uten navn på deltakere), spørreskjema, intervjuguide eller materiale for andre datainnsamlingsmetoder som ikke er felles kjent. For eksempel vil det ikke være nødvendig å legge ved en WISC-protokoll, men henvise til WISC-testen gjennom litteraturlisten, mens et selvutviklet observasjonsskjema skal legges ved for å gi forskningsgrunnlaget for oppgaven. Det er ikke vanlig å ha alle transkriberte data eller alle ubearbeidete rådata som vedlegg. Derimot kan det være aktuelt å ha eksempler på bruk av transkripsjonsguide eller for eksempel supplerende tabeller med data som er omtalt i oppgaven som vedlegg.

8. Forside artikkelutkast

Artikkelutkastet skal ha en egen forside. Denne siden skal inneholde informasjon om tittel på arbeidet, navn på forfatter(e), navn på det valgte tidsskriftet og URL (nettadresse) til tidsskriftets hjemmeside.

9. Sammendrag til artikkelutkast

Det skal presenteres et kort sammendrag (abstract) samsvarende med tidsskriftets krav til sammendrag og eventuelle nøkkelord på en separat side, før selve artikkelutkastet kommer.

10. Artikkelutkast

11. Litteraturliste til artikkelutkast

Artikkelutkastet skal ha en egen litteraturlisteliste. Litteraturlisten til artikkelutkastet skal følge det valgte tidsskriftets forfattermanual. 

12. Eventuelle vedlegg til artikkelutkast

Det valgte tidsskriftets forfattermanual skal inngå som vedlegg til oppgaven.

Etterprøvbarhet og henvisningsskikk

Du plikter å sette deg inn i gjeldende regler for kildebruk og siteringsregler ved oppgaveskriving.

I masteroppgaven forventes det at du analyserer ulike teoretiske perspektiver, utviser evne til kildekritikk, begrunner dine valg og underbygger dine resonnementer. Alle forskere og studenter skal følge god henvisningsskikk. Det er en forutsetning for etterprøvbarhet og et grunnlag for videre forskning. Se kapittel D punkt 26-28 i  de nasjonale retningslinjene for forskningsetikk

 

 

Publisert 12. des. 2019 14:17 - Sist endret 14. sep. 2020 09:42