English version of this page

Undervisningsprisen ved UV

Hvem er fakultetets beste underviser? UV-fakultetet ønsker å fremme god undervisning, og trenger din hjelp til å finne fram til de beste kandidatene.

Slik nominerer du din favoritt

Du som student sender inn forslag på den kandidaten du synes fortjener prisen innen fristen 1. november.

Nettskjema for å nominere (bokmål) 

Nettskjema for å nominere (nynorsk) 

Skriv hvorfor nettopp denne kandidaten fortjener prisen. Inkluder gjerne eksempler, uttalelser og annet som kan vise hvorfor denne personen er en god underviser. Alle forslag skal være begrunnede. Begrunnelsen må være spesifikk i forhold til kriteriene under, og tydelig knyttet til kandidatens undervisningsarbeid

Prisen skal gå til en underviser ved UV-fakultetet. Underviserne kan kun få prisen én gang i løpet av en femårsperiode.

Hvordan velges vinneren?

Kandidaten blir vurdert på bakgrunn av:

  • faglig engasjement
  • fokus på studentene
  • tilrettelegging for læring
  • evne til nyskapning

Prisen tildeles av en komité bestående av to studentrepresentanter, prodekan for studier samt en vitenskapelig ansatt, fortrinnsvis fjorårets prisvinner, etter en vurdering av de innkomne forslagene.

Tidligere års vinnere

Terje Ulv Throndsen 2021 

Begrunnelse Terje Ulv Throndsen er nominert av en stor bredde av både bachelor- og masterstudenter. I studentenes begrunnelse trekkes det frem både sterke faglige aspekter og det personlige særpreg i hans undervisningsgjennomføring, med mye humor og et tydelig engasjement for studentene. I en periode med digital undervisning skiller forelesningene hans seg ut fra mengden gjennom bevisst å trekke inn bruk av videoer, eksempler fra virkeligheten, aktiviteter og kommunikasjon med studenter i chat for å konkretisere teori. Han løfter frem problemstillinger og utfordringer i fagfeltet som viser hans engasjement og ønske om å vekke interesse for og øke kompetanse for matematikkvanskefeltet. Studentene opplever seg både sett og involvert, til tross for at han møter mange svarte skjermer. Han gjør digital undervisning både lærerikt og gøy.

Athanasios Protopapas 2020

Begrunnelse: Studentene som nominerte Athanasios Protopapas trekker fram prisvinnerens faglige kunnskap og evne til å gjøre stoffet de arbeider med forståelig og relevant. Han følger studentene opp tett for å sikre seg at alle henger med, ber om hyppige tilbakemeldinger på undervisningen, og justerer ved behov.

Prisvinneren har lykkes godt med å digitalisere undervisningen sin, utnytter mulighetene som ligger i å ta i bruk digitale verktøy på en god måte, og har utarbeidet ulike verktøy og quizer som hjelper studentene med å få oversikt over et omfattende fag. Studieopplegget har stilt krav til studenters egeninnsats, og samtidig gitt gode muligheter til å stille spørsmål, både i undervisningen og utenom.

Gøril Brataas 2019

Begrunnelse: Studentene fremhever Gøril Brataas oversikt over fagfeltet og hennes evne til å formidle norsk fagdidaktikk på en måte som engasjerer og inspirerer til refleksjon. De fremhever også hennes svært gode tilbakemeldinger på skriftlige og muntlige arbeider.

Videre peker studentene på hvordan prisvinneren baserer undervisningen på klasseromsempiri og aktivt stimulerer studentene til å prøve ut undervisningsopplegg i egen praksis.

Studentene peker på at prisvinneren gjennom variert metodebruk skaper en differensiert undervisning og at hun gjennom egen rolleutøvelse og metodebruk aktivt bidrar til sosial integrasjon og forbedret sosialt miljø for studentene på studiet

Gøril Brataas er stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Sonia Muñoz Llort 2018

Studentene framhever Sonia Muñoz Llorts unike evne til å engasjere studentene, og at hun gjør aktivt bruk av humor og egne erfaringer i undervisningen. De opplever at hun utnytter kombinasjonen av bred erfaring fra praksisfeltet og at det at hun er oppdatert på ny forskning på en god måte i undervisningen.

Sonia Muñoz Llort bidrar til at studentene blir motivert til yrkesengasjement, og gir dem også lyst til å forske på feltet selv. Studentene opplever at hun gjør dem delaktige i undervisningen, og er oppriktig interessert i hva de har å si.

Sonia Muñoz Llort  er universitetslektor ved Institutt for spesialpedagogikk.

Joshua Lawrence 2017

Begrunnelse: Det var 70 studenter som i år sendte inn nominasjoner på i alt 30 undervisere. De nominerte underviserne fordelte seg omtrent likt på de tre instituttene, IPED, ISP og ILS. Undervisningsprisen tildeles førsteamanuensis Joshua Lawrence. Prisvinneren er strukturert og klar i sin undervisning. Han formidler stoffet på en levende, engasjert og underholdende måte, og skaper interesse for et fag som oppleves krevende for mange. Studentene opplever ham som lyttende og motiverende, og setter pris på at han strekker seg langt for å støtte dem i deres læringsprosess. De framhever særlig at han møter dem til "power-lunches" og at han produserer og deler videoklipp av undervisningen sin.

Øistein Anmarkrud 2016 

Begrunnelse: Det var i år 41 kandidater som var nominert til Undervisningsprisen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. For kandidatene som skilte seg ut ble det lagt særlig vekt på studentfokus i undervisningen, faglig engasjement og god tilrettelegging for læring fra de som sendte inn nominasjoner. Det som til slutt skilte de beste kandidatene var evne til nyskaping og variasjon i undervisningen.

Blant begrunnelsene for nominasjonene av Øistein Anmarkrud finner vi blant annet:

  • «Kreativ og flink til å bryte opp forelesningen med filmsnutter og quiz»
  • «Interaktive og engasjerende forelesninger»
  • «Flink til å stille engasjerende spørsmål, hvor han ga utrykk for å være interessert i våre synspunkter, og ikke at han satt med fasiten. Dette gjorde at det ble mindre skummelt å svare i en forelesningssituasjon»
  • «God variasjon gjorde forelesningene spennende og engasjerende til enhver tid. Fikk alltid med seg studentene»

Før 2016

Emneord: Undervisningspris
Publisert 27. okt. 2010 10:30 - Sist endret 19. sep. 2022 14:33