Statutter for undervisningsprisen

Statuttene for pris for fremragende undervisning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet:

 

  1. Formålet med prisen er å stimulere til og påskjønne særlig god pedagogisk virksomhet ved UV-fakultetet.    
  2. Prisen tildeles ansatte ved fakultetet. Det skal tilstrebes en rimelig kjønnsbalanse over tid. Ingen kan få prisen mer enn en gang i løpet av en femårsperiode. 
  3. Begrunnede forslag på kandidater fremmes av studenter ved UV-fakultetet. Begrunnelsen må være spesifikk i forhold til kriteriene i punkt 4, og tydelig knyttet til kandidatens undervisningsarbeid.
  4. Studentenes vurdering av kandidatens prestasjoner skal være sentral i vurderingen. Det skal legges stor vekt på faglig engasjement, fokus på studentene, god tilrettelegging for læring og evne til nyskapning.
  5. Prisen er et stipend (driftsmidler) på kr 20 000 og et grafisk trykk. Prisen deles ut årlig av dekanen.
  6. Prisen tildeles av en komité bestående av 2 studentrepresentanter oppnevnt av Studentutvalget ved UV-fakultetet, prodekan for studier og en vitenskapelig ansatt, fortrinnsvis fjorårets vinner. Studieseksjonen ved fakultetssekretariatet ivaretas sekretærfunksjonen for komiteen. Komiteen utlyser prisen og fastsetter frist for innsending av forslag.

Spørsmål omkring prisen kan sendes på mail til: undervisningspris@uv.uio.no

 

Reviderte statutter ble vedtatt i fakultetsstyret i UV 26. september 2018 (jfr saksnr 2012/13126) 

 

Emneord: Undervisningspris
Publisert 27. okt. 2010 10:08 - Sist endret 11. okt. 2018 22:08