Jonas Bakken

Image of Jonas Bakken
Norwegian version of this page
Phone +47 22845848
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Academic Interests

Add information about academic fields of interest.

Teaching

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Higher education and employment history

Brief introduction to previous education and employment.

Honoraria

 • <Name of prize and (if applicable) link 1>
 • <Name of prize and (if applicable) link 2>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Cooperation

 

Publications

 • Aashamar, Peter Nicolai; Bakken, Jonas & Brevik, Lisbeth M. (2021). Fri fra lærebokas tøyler. Om bruk av læreboka og andre tekster i norsk, engelsk og samfunnsfag på 9. og 10. trinn. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  3
 • Andersson-Bakken, Emilia; Jegstad, Kirsti Marie & Bakken, Jonas (2020). Textbook tasks in the Norwegian school subject natural sciences: what views of science do they mediate?. International Journal of Science Education.  ISSN 0950-0693. . doi: 10.1080/09500693.2020.1756516 Full text in Research Archive.
 • Bakken, Jonas (2020). Kapittel 11. Lesing i norskfaget etter fagfornyelsen. Hva kan vi lære av PISA, og hva kan vi ikke lære?, I: Tove Stjern Frønes & Fredrik Jensen (red.),  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040059.  s 250 - 274 Full text in Research Archive.
 • Jahnsen, Vanja Røkkum & Bakken, Jonas (2020). På vei mot selvstendig tekstrevisjon? En studie av elevers revisjon av tekstutkast i norskfaget i videregående skole. Acta Didactica Norden (ADNO).  ISSN 2535-8219. . doi: https://doi.org/10.5617/adno.7847 Full text in Research Archive.
 • Bakken, Jonas (2019). Monologiske miljødialoger – Ole Mathismoen og Jenny Jordahls tegneserie Grønne greier. Sakprosa.  ISSN 1502-6000.  11(3) . doi: 10.5617/sakprosa.6536 Full text in Research Archive.
 • Bakken, Jonas (2019). The integration of rhetoric into existing school subjects. Utbildning och Demokrati.  ISSN 1102-6472.  8(2), s 93- 108 Full text in Research Archive.
 • Bakken, Jonas (2018). Hvorfor og hvordan skal elever gjøre retoriske analyser i norskfaget?, I: Kåre Kverndokken (red.),  101 litteraturdidaktiske grep: om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprosa.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2382-4.  Kapittel 5.  s 89 - 105
 • Bakken, Jonas (2018). Máret Ánne Saras Mellom verdener og utdanning for bærekraftig utvikling, I: Svein Slettan (red.),  Fantastisk litteratur for barn og unge.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2296-4.  Kapittel 15.  s 231 - 253
 • Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd & Bakken, Jonas (2017). Kulturmøter og kulturkonflikter i norsklærebøker, I: Jonas Bakken & Elisabeth Oxfeldt (red.),  Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03022-7.  Kap. 2.  s 18 - 31 Full text in Research Archive.
 • Bakken, Jonas (2017). Å vokse ved å kjempe en håpløs kamp. Om norske ungdommers erfaringer med den globale urettferdigheten i Kristín A. Sandbergs og Simon Strangers ungdomsromaner, I: Jonas Bakken & Elisabeth Oxfeldt (red.),  Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03022-7.  Kap. 5.  s 65 - 80 Full text in Research Archive.
 • Bakken, Jonas & Oxfeldt, Elisabeth (2017). Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier, I: Jonas Bakken & Elisabeth Oxfeldt (red.),  Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03022-7.  Kap. 1.  s 9 - 17 Full text in Research Archive.
 • Bakken, Jonas (2016). Retorikk og muntlig kreativitet, I: Kåre Kverndokken (red.),  101 måter å fremme muntlige ferdigheter på - om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1799-1.  Kapittel 2.  s 35 - 49
 • Bakken, Jonas & Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (2016). Forståelser av skjønnlitteratur og sakprosa i norskfagets oppgavekultur. Sakprosa.  ISSN 1502-6000.  8(3), s 1- 36 . doi: 10.5617/sakprosa.3669 Full text in Research Archive.
 • Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd & Bakken, Jonas (2015). Forskere i norske avisers dekning av skole. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  9(1), s 19 . doi: 10.5617/adno.2215
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Hva er profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i lærerutdanningen?, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kap 10.  s 117 - 126
 • Bakken, Jonas (2014). Beretningen om en akademisk omvendelse, I: Rita Elisabeth Hvistendahl & Astrid Roe (red.),  Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  Del I, kapittel 1.  s 25 - 37
 • Bakken, Jonas (2014). Disputaser i Edda gjennom 100 år. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (3), s 241- 254
 • Bakken, Jonas & Sollid, Hilde (2014). Forskende lærerstudenter, I: Anne Beate Reinertsen; Berit Groven; Kerstin Agneta Knutas & Astri Holm (red.),  FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-04215.  Kapittel 2.  s 12 - 18 Show summary
 • Kjeldsen, Jens Elmelund & Bakken, Jonas (2014). Talernes fortolkere. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  (65), s 55- 72 Show summary
 • Lund, Andreas; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2014). Teacher education as design: technology-rich learning environments and trajectories. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning.  ISSN 1504-4831.  10(2)
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2014). What does professional digital competence mean in teacher education?. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  2014(4), s 281- 299
 • Bakken, Jonas; Engelien, Kirsti Lyngvær & Lund, Andreas (2013). Lærerutdanning som design: teknologirike læringsforløp og omgivelser, I: Trine Fossland; Kirsti Rye Ramberg & Eva Gjerdrum (red.),  Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus.  Norgesuniversitetet.  ISBN 978-82-91308-54-8.  Kapittel 14.  s 157 - 164
 • Bakken, Jonas & Graver, Hans Petter (2013). Juss og retorikk, I: Jonas Bakken & Hans Petter Graver (red.),  Juss, språk og retorikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1485-3.  Innledning.  s 11 - 17
 • Bakken, Jonas (2011). Den retoriske forelesningen, I: Arne Skodvin; Karl Henrik Flyum; Geir Knudsen & Eva Simonsen (red.),  Forelesningens kunst.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-499-5.  Kapittel 2.  s 15 - 27
 • Bakken, Jonas (2010). Edda og litteraturhistorikernes skjulte kritikk, I: Sissel Furuseth; Jahn Thon Holljen & Eirik Vassenden (red.),  Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2718-5.  Kapittel 11.  s 169 - 177
 • Bakken, Jonas (2010). Hvordan velge tekster til en sakprosakanon, I: Kirsten Kalleberg & Astrid Kleiveland (red.),  Sakprosa i skolen.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0921-7.  Kapittel 1.  s 19 - 25
 • Bakken, Jonas (2010). Sakprosakritikk og kriterier. Anmeldelsenes funksjon i norsk dagspresse. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (2)
 • Bakken, Jonas (2009). Dobbelt fleksibel etter- og videreutdanning, I: Susanne Anette Kjekshus Koch (red.),  Ringer i vann. Lenge leve fleksibel læring ved Universitetet i Oslo.  Fleksibel læring, UiO.  ISBN 978-82-997407-3-9.  Kapittel 4.
 • Bakken, Jonas (2009). Retorisk skrivepedagogikk. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  2, s 32- 40
 • Bakken, Jonas (2008). Framveksten av det flerkulturelle norskfaget. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (2), s 16- 25
 • Bakken, Jonas; Flyum, Karl Henrik & Østmoe, Tor Ivar (2008). Vitenskap og retorikk. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  (47), s 6- 8
 • Bakken, Jonas (2007). Digitale verktøy i norskfaget. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (1), s 11- 20

View all works in Cristin

View all works in Cristin

 • Bakken, Jonas; Brevik, Lisbeth M. & Aashamar, Peter Nicolai (2020). Myter om læreboka. Utdanningsnytt.no.
 • Brevik, Lisbeth M.; Doetjes, Gerke; Bakken, Jonas; Baran, Mukadder; Beiler, Ingrid Rodrick; Brkan-Musad, Altijana; Buchholtz, Nils; Hartvigsen, Kirsten Marie; Ødegaard, Marianne & Aashamar, Peter Nicolai (2020). Tospråklig opplæring på fagenes premisser. Rapport fra evalueringen av tospråklig opplæring i skolen (ETOS-prosjektet).. Full text in Research Archive.
 • Bakken, Jonas (2019). Disputasforsvarets retorikk.
 • Bakken, Jonas (2019). Fra ett til tre nye norskfag?.
 • Bakken, Jonas (2019). Går det an å tolke sakprosa?.
 • Bakken, Jonas (2019). Hva er nytt i det fornyede norskfaget?, I: Marte Blikstad-Balas & Kjersti Rognes Solbu (red.),  Det (nye) nye norskfaget.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245033267.  Kapittel 2.  s 27 - 46
 • Bakken, Jonas (2019). Kildebevissthet i det nye norskfaget.
 • Bakken, Jonas (2019). Norsk i fagfornyelsen.
 • Bakken, Jonas (2019). The rhetoric of the thesis defense.
 • Bakken, Jonas (2018). Norskfaget i fagfornyelsen.
 • Bakken, Jonas (2018). Norskfaget i fagfornyelsens støpeskje.
 • Bakken, Jonas (2018). Prosessen og utvikling av ny læreplan for norskfaget.
 • Oxfeldt, Elisabeth; Bakken, Jonas; Tønnesson, Johan & Sæther, Elin (2018). "Boklunsj: Åpne dører mot verden".
 • Bakken, Jonas (2017). The Integration of Rhetoric into Existing School Subjects.
 • Bakken, Jonas & Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (2017, 09. juni). Lærebøkene bryt med læreplanen.  Dag og tid.
 • Bakken, Jonas & Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (2017, 24. mai). Norsklærebøkene følgjer ikkje med i tida. [Fagblad].  Apollon.
 • Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd & Bakken, Jonas (2016). Tekstkulturell dannelse gjennom oppgaver i lærebøker for videregående skole.
 • Bakken, Jonas (2016). Innledning til debatt om norskfagets framtid.
 • Bakken, Jonas; Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2016). Students Contributions in Whole-Class Teaching.
 • Bakken, Jonas & Skagestad, Line Harr (2016, 01. november). Islandsk vinner av Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris. [Internett].  Periskop. Kritikk av kunst for barn og unge.
 • Andersson-Bakken, Emilia & Bakken, Jonas (2015, 29. november). Skoleforskere bør formidle mer av egen forskning. [Internett].  Forskning.no.
 • Bakken, Jonas & Kjeldsen, Jens E. (2014). Retorikkeksperter til besvær. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Bakken, Jonas & Østli Jacobsen, Hanne (2014, 17. januar). Tellekantenes tyranni.  Morgenbladet.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund & Bakken, Jonas (2014). Retorikkeksperter i Skandinavisk presse.
 • Bakken, Jonas (2013). Disputaser i Edda – øyeblikksbilder fra 100 års fagdebatt.
 • Bakken, Jonas (2013). Kritikkens funksjoner.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk i revidert læreplan. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (1), s 28- 32
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk inn på læreplanen. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (11), s 26- 27
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk og didaktikk.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk og muntlig kommunikasjon.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk og muntlig kommunikasjon.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikken og det mangfoldige norskfaget. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 56- 58
 • Bakken, Jonas (2013). Vitenskapsretorikk.
 • Bakken, Jonas; Mugaas, Hilde & Lowum, Ella Toft (2013). Kåring av Nordens beste barne- og ungdomsbok: omtrent som et pavevalg. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (2)
 • Bakken, Jonas & Sollid, Hilde (2013). Forskende lærerstudenter.
 • Bakken, Jonas (2012). Faglige kilder på nettet.
 • Bakken, Jonas (2012). Retorikk i skolen.
 • Bakken, Jonas (2012). Retorikk og didaktikk.
 • Bakken, Jonas (2012). Vitenskapsretorikk.
 • Bakken, Jonas & Bliksrud, Liv (2012). Retorikk, I: Per Thomas Andersen; Gitte Mose & Thorstein Norheim (red.),  Litterær analyse - en innføring.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3492-8.  5.  s 110 - 131
 • Bakken, Jonas; Mose, Gitte & Oxfeldt, Elisabeth (2012). Sammensatte tekster, I: Per Thomas Andersen; Gitte Mose & Thorstein Norheim (red.),  Litterær analyse - en innføring.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3492-8.  7.  s 157 - 188
 • Bakken, Jonas (2011). Elevforedraget og retorikken.
 • Bakken, Jonas (2011). Vitenskapsretorikk.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund & Bakken, Jonas (2011). Hva skal vi med retorikkekspertene. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.  s 7
 • Bakken, Jonas (2010). Arbeid med retorikk i skolen.
 • Bakken, Jonas (2010). Fra helter i trikåt til fotballgale bussjåfører.
 • Bakken, Jonas (2010). God eller dårlig, men hva så? Kritikkens funksjon i mediene.
 • Bakken, Jonas (2010). Hva gjør Ivar Morken til en god foreleser?.
 • Bakken, Jonas (2010). Hvorfor lese NS-propaganda og VG-sporten?.
 • Bakken, Jonas (2010). Retorikkforskeren som eksperkommentator.
 • Bakken, Jonas (2010). Sakprosakritikk og kriterier. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Bakken, Jonas (2009). Retorikk på 30 minutter.
 • Bakken, Jonas (2009). Retorisk skrivepedagogikk.
 • Bakken, Jonas (2009, 22. april). Røkke, en klynkende maktperson.  Dagbladet.
 • Bakken, Jonas (2008). Bjørge Lillelien og Arne Scheie – monomodal og multimodal formidling av fotball.
 • Bakken, Jonas (2008). Bokomtale av Leiv Egil Breivik & Orm Øverland (red.): The Power of Language. A collection of Essays. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  (1), s 53- 57
 • Bakken, Jonas (2008). Ekko fra fortiden. Barnebokkritikk.no. Show summary
 • Bakken, Jonas (2008). Innføring i retorikk.
 • Bakken, Jonas (2008). Innføring i vitenskapsretorikk.
 • Bakken, Jonas (2008). Politisk retorikk.
 • Bakken, Jonas (2008). Å tale høvelig.
 • Bakken, Jonas (2007). Det er alltid noen som har det verre. Barnebokkritikk.no. Show summary
 • Bakken, Jonas (2007, 11. april). Doktorgrad til sarping.  Sarpsborg Arbeiderblad.

View all works in Cristin

Published Aug. 14, 2012 9:06 AM - Last modified Oct. 23, 2020 2:44 PM