Sensur på masteroppgaven

Masteroppgaven skal leveres i studiets fjerde semester, hvis du ikke har søkt om utsettelse eller har hatt permisjon i løpet av studietiden. 

Eksamen består av to deler: 

  • Masteroppgaven 
  • Muntlig: En faglig diskusjon på ca. 45 minutter om ulike sider ved masteroppgaven 

Masteroppgaven 

Masteroppgaven skal være mellom 23000 og 30000 ord, eksklusiv litteraturliste og eventuelle vedlegg. Hvis to studenter skriver sammen, skal oppgaven være mellom 28000 og 37000 ord eksklusiv litteraturliste og eventuelle vedlegg.

Frist for innlevering av masteroppgaven

Fra og med våren 2023:

Vårsemesteret: 2. mai
Muntlig eksamen: juni

Høstsemester: 1. oktober 
Muntlig eksamen: november/desember

Våren 2022:

Vårsemesteret: 15. juni 
Muntlig eksamen:  august

Høstsemesteret: 1. oktober 
Muntlig eksamen: november/desember

De som leverer våren 2022 kan også velge om de vil levere 2. mai eller 15. juni. Ta i så fall kontakt med studieadministrasjonen på e-post.

Sensur og muntlig eksamen

Kommisjonen består av to sensorer, hvorav minst én er ekstern. Kommisjonen kan så fremt det er mulig kontakte veileder for å få informasjon om relevante forhold som har hatt betydning for gjennomføringen av masteroppgavearbeidet. Veileder skal ikke delta i selve sensurmøtet der karakteren settes. Veileder har ingen rolle under muntlig eksamen, men kan vær publikum på lik linje med andre siden muntlig eksamen er offentlig. Veileder kommuniserer i så fall med studenten om slik tilstedeværelse.

Sensorene setter en foreløpig karakter på oppgaven og muntlig har en justerende funksjon. Du får en samlet karakter etter at muntlig eksamen er ferdig. Masteroppgaven veier tyngst i den samlede karakteren. Karakteren som blir gitt din muntlige eksamen kan variere kun med en karakter; opp eller ned fra karakteren på masteroppgaven. 

Den skriftlige oppgaven må være bestått for at du skal kunne ta muntlig eksamen. Begge eksamensdelene må bestås for at eksamen skal bli bestått.

Studenter som skriver masteroppgave sammen, gjennomfører individuell muntlig eksamen.

Publisert 18. nov. 2019 15:07 - Sist endret 3. feb. 2022 12:13