Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen danner grunnlag for masteroppgaven. Den skal ha et omfang på 3-5 sider. 

Følgende informasjon skal være med i prosjektbeskrivelsen. Du må ikke nødvendigvis benytte disse overskriftene eller denne rekkefølgen, men disse momentene skal være med.

Arbeidstittel 

Denne kan forandres fram til siste utkast av masteroppgaven.

Formål og forskningsspørsmål 

Spesifiser så klart som mulig hva du ønsker å oppnå i oppgaven og hvilket temaområde oppgaven din befinner seg innenfor (f.eks. oppvekst, arbeidslivslæring, digitale virkemidler i opplæring, pedagogisk-psykologisk rådgivning). Gi en kort faglig begrunnelse for hvorfor du vil utforske nettopp dette temaet. Lag et (foreløpig) sett med nøkkelspørsmål som du ønsker å utforske. Begrens antall spørsmål til maksimalt to eller tre, slik at prosjektet blir gjennomførbart på den tiden du har til rådighet.

Litteraturgjennomgang 

Hvilken teori skal du bruke? Her kan du gjøre en enkel gjennomgang av tidligere forskning og teoretiske perspektiver innen temaområdet for din masteroppgave. Gjengi kort noen relevante studier og/eller teorier og hvilken kunnskap de formidler om temaet ditt. Identifiser teoretiske rammeverk og begreper du tenker kan være nyttige i oppgaven din, og begrunn (kort) hvorfor du tenker at denne litteraturen er særlig relevant for ditt temaområde og dine forskningsspørsmål. Vis gjerne til konkrete forfattere, bøker, rapporter, artikler eller andre dokumenter. 

Metodologiske overveielser 

Gjør rede for dine metodologiske overveielser, enten du vil gjennomføre en empirisk eller en teoretisk studie. Hvordan skal du gå fram for å finne svar på forskningsspørsmålene dine?

Eksempler på metoder og framgangsmåter:

  • Litteratursøk (gjelder alle) 
  • Spørreundersøkelse 
  • Intervju
  • Case-studium 
  • Observasjon 
  • Design-basert forskning 
  • Tekstanalyse 
  • Interaksjonsanalyse 
  • Statistisk analyse
  • Sosial nettverksanalyse 

Angi hvilken metode du skal bruke for hvert av forskningsspørsmålene dine. Dette vil gjøre det lettere både for deg selv og din veileder å sjekke at du nærmer deg datamaterialet ditt på en optimal måte og at forskningsetiske aspekter er ivaretatt.

Personvern, datahåndtering og forskningsetikk

I denne delen av prosjektbeskrivelsen skal du også beskrive hvordan du skal ivareta personvern og forskningsetikk. Alle studentprosjekter er underlagt felles europeiske personvernregler – General Data Protection Regulation (GDPR). Prosjektbeskrivelser skal derfor ha en datahåndteringsplan som beskriver hva slags data du skal samle, hvordan du skal samle dem, hvor data skal samles, hvor du skal lagre dem både under og etter innsamling, hva du skal gjøre med dataene når du er ferdig med dem, melding til UiOs de facto personvernombud for forskning, det vil si Personverntjenester under Sikt (tidligere NSD) , osv. UV-fakultetet har laget en nettside som skal hjelpe deg med å planlegge innsamling av persondata. Også teoretiske oppgaver skal inneholde forskningsetiske overveielser. 

UV-fakultetet anbefaler ikke at du samler inn særlige kategorier av personopplysninger. Du bør så langt det er mulig utvikle prosjektet ditt slik at du ikke har behov for det. Hvis du likevel kommer fram til at det er nødvendig, må du diskutere med veilederen din hvordan du skal gå fram. Du må da sette deg inn i hva slags praktiske og tekniske løsninger som er relevante for deg. Du kan søke om tilgang til sikker lagring i TSD ved å kontakte instituttet.

Forslag til disposisjon 

Tenk gjennom hvordan du vil organisere oppgaven din. Hva skal komme først? Lag forslag til titler på kapitler. Den foreslåtte disposisjonen er bare foreløpig, men vil hjelpe deg til å se helheten i oppgaven og få grep om «den røde tråden».

Tidsplan 

Oppgi hvor mye tid du tenker å bruke på hver del av prosjektet (litteraturgjennomgang, datainnsamling, analyse, ferdiggjøring, osv.). Dette er en hjelp både for deg selv og veilederen til å vurdere om prosjektet er gjennomførbart på den tiden du har. Det er også en hjelp til å avtale passende tidspunkt for innlevering av utkast og veiledningsmøter.

Litteraturliste 

Lag en liste over den forskningslitteraturen du har referert til i prosjektbeskrivelsen din. Vurder om du i tillegg skal sette opp en liste over litteratur som du mener er særlig relevant for prosjektet.

Tilleggsinformasjon 

Jo mer informasjon som forberedes på dette tidspunktet, desto lettere er det for deg å komme i gang og for veilederen å hjelpe deg. «Tynne» og «springende» prosjektbeskrivelser fører ofte til forsinkelser i oppstartfasen, inkludert vanskeligheter med å finne en passende veileder.

Forsidemal 

Prosjektbeskrivelsen må inneholde et standardisert forsideskjema som kopieres inn i dokumentet med resten av prosjektbeskrivelsen. 

Levering av prosjektbeskrivelse 

Veiledning i tilknytning til arbeidet med masteroppgaven er en obligatorisk del av studiet. For å bli tildelt en veileder av instituttet, må prosjektbeskrivelsen være godkjent. Det er Institutt for pedagogikk som foretar endelig tildeling av veileder, men du kan føre opp et ønske.

Prosjektbeskrivelsen skal ha et standardisert forsideskjema som skal kopieres inn i dokumentet med resten av prosjektbeskrivelsen.

Fristen for innlevering er 2. mai. Faller denne datoen på en hellig- eller helgedag, er fristen første vanlige arbeidsdag etter 2. mai. Prosjektbeskrivelsen leveres i innleveringsmappe i Canvas. 

Publisert 18. nov. 2019 13:39 - Sist endret 16. mars 2022 13:02