Sensorveiledning for masteroppgave i pedagogikk

Masteroppgaven skal være et skriftlig, selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans for studieretningens fagområde. Oppgaven skal skrives i henhold til vitenskapelige kriterier, og dokumentere kjennskap til og forståelse for forskning, teorier og metoder som er relevante for oppgavens problemstilling. Masteroppgaven kan være et praksisbasert, et empirisk, design-orientert eller et teoretisk arbeid innenfor studieretningens område.

Formelle krav til innhold og struktur


Følgende momenter tillegges vekt ved karaktersettingen:

Konsistens

 • Om hvorvidt kandidaten gjennomfører det som oppgis som formålet med oppgaven både mht. teori, metode, og analyse
 • Om hvorvidt det er sammenheng mellom de ulike delene av oppgaven
 • Refleksjon over mulige videreføringer av arbeidet innen forskningsfeltet, dvs. posisjonering av eget bidrag i forhold til eksisterende bidrag innen ett eller flere av fagfeltets tradisjoner

Presentasjon, språk og struktur

 • Evne til å uttrykke seg klart og forståelig på det språket oppgaven skrives på
 • Klarhet og struktur i fremstillingen

Tema

 • Fokus for og avgrensing av oppgaven
 • Hvorvidt formuleringen av tema og problemstilling for oppgaven er klar og forskbar innenfor rammen av en masteroppgave

Litteratur (teori og tidligere forskning)

 • Posisjonering i forhold til teori og tidligere forskning på området i konseptuell og (dersom relevant) empirisk forstand
 • Gjennom litteraturbruken demonstrerer kandidaten forståelse av og evne til å anvende teori og tidligere forskning i et forskningsarbeid

Metode og forskningsdesign

 • Evne til å gjennomføre prosjektet i henhold til gjeldende metode-kriterier- forhold til valg, avgrensning, og innhenting av materiale

Analyse og fortolkning

 • Analyse snarere enn ren gjengivelse av observasjoner

Funn og konklusjon

 • Kritisk refleksjon og evne til å syntetisere funn og drøfte studiens implikasjoner

Forskningsetikk

 • Ivaretakelse av god forskningsskikk og etterfølgelse av anerkjente vitenskapelige normer
 • Grundighet i forbindelse med kildebruk og bibliografi
 • Bruk av referanser til originalkilder ved de mest sentrale verkene som er til grunn for oppgaven
 • Avklart og reflektert forhold til felt-kilder

Utdypende veiledning for bedømmelsen av en masteroppgave i pedagogikk

Vektingen av momentene nevnt ovenfor vil kunne variere noe i henhold til hvorvidt det dreier seg om en praksisbasert, et empirisk, et designorientert eller et teoretisk arbeid. De generelle kravene til en masteroppgave vil i hovedsak være de samme, men de mer spesifikke vurderingskriterier vil variere noe, avhengig av oppgavens formål og den forskningstradisjonen prosjektet er plassert innenfor.

I det store og hele vil bedømmelsen av en masteroppgave på den ene siden vektlegge oppgavens mer håndverksmessig sider, slik som faglig fremstillingsform, analyseteknikk og korrekte referanser.  På den andre siden vil bedømmelsen vektlegge grad av faglig innsikt, selvstendighet og innovasjon. Et helhetsinntrykk er til sist utslagsgivende.

Karakternivå

Masteroppgaven helhetsvurderes og karaktersettes i henhold til en skala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Jamfør Universitets- og høgskolerådets generiske karakterbeskrivelse for masterarbeider/-oppgaver (2018)

A – Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg
B - Meget god Meget god prestasjon som klart skiller seg ut
C – God God prestasjon
D - Nokså god Klart akseptabel prestasjon
E – Tilstrekkelig En prestasjon som er akseptabel ved at den tilfredsstiller minimumskravene
F - Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene

 

Fagspesifikke beskrivelser for karakternivået på masteroppgaver i pedagogikk

Karakteren A

Masteroppgavens problemstilling(er) er klart formulert og avgrenset på meget overbevisende måte. Kandidaten dokumenterer meget god kunnskap om anvender relevant teori, tidligere forskning, evt. annen relevant tolkningsramme, på en overbevisende måte. Det kan imidlertid ikke kreves at en masteroppgave (tilsvarende 45 studiepoeng) skal gi en særlig omfattende presentasjon av relevant teori og empiri. Valg av forskningsmessig tilnærming, metode og utvalg av informanter/kilder for data er svært hensiktsmessig og meget vel begrunnet.  Forskningsprosessen er presist beskrevet, og metodiske refleksjoner omkring gyldighet og  troverdighet ligger på et meget høyt nivå. Dersom det er relevant for oppgavens tematikk, er det fullgodt dokumentert og reflektert over at hensyn til personvern og datasikkerhet er ivaretatt. Resultater presenteres systematisk og oversiktlig, og i en form som samsvarer med materialets karakter. Egne resultater fortolkes og drøftes på en selvstendig og reflektert måte i lys av teoretiske 
perspektiver, relevant forskning og/eller en annen tolkningsramme. Det er meget tydelig og god sammenheng mellom alle ledd i oppgaven. Kandidaten behersker de formelle sider fullt ut, og framstillingen bærer preg av å være grundig jennomarbeidet. Språket er presist og lettfattelig.

 

Karakteren B

Masteroppgavens problemstilling(er) er klart formulert og avgrenset. Kandidaten dokumenterer god kunnskap om og presenterer og anvender relevant teori, tidligere forskning, evt. annen relevant tolkningsramme, på en ryddig måte. Valg av forskningsmessig tilnærming, metode og utvalg av informanter/kilder for data er hensiktsmessig og vel begrunnet. Forskningsprosessen er presist beskrevet, og metodiske refleksjoner omkring gyldighet og troverdighet ligger på et høyt nivå. 
Dersom det er relevant for oppgavens tematikk, er det fullgodt dokumentert at hensyn til personvern og datasikkerhet er ivaretatt. Resultater presenteres systematisk og oversiktlig. Egne resultater fortolkes og drøftes på en rimelig selvstendig måte i lys av teoretiske perspektiver, relevant forskning og/eller annen tolkningsramme. Det er god sammenheng mellom alle ledd i oppgaven. Kandidaten behersker de formelle sider bra, og framstillingen er bra gjennomarbeidet. Språket er stort sett presist og lettfattelig.

Karakteren C

Masteroppgavens problemstilling(er) er tilfredsstillende formulert og avgrenset. 
Kandidaten dokumenterer kunnskap om relevant teori, tidligere forskning, evt. annen relevant tolkningsramme. Valg av forskningsmessig tilnærming, metode og utvalg av informanter/kilder for data er i hovedsak hensiktsmessig og tilfredsstillende begrunnet. Forskningsprosessen er beskrevet, og det dokumenteres en viss metodisk refleksjon omkring gyldighet og troverdighet. Dersom det er relevant for oppgavens tematikk, er det dokumentert at hensyn til personvern og datasikkerhet er ivaretatt. Resultater presenteres på en grei måte. Det er gjennomført en viss fortolkning og drøfting 
av egne resultater i lys av teoretiske perspektiver, relevant forskning og/eller annen tolkningsramme. Det er tilfredsstillende sammenheng i oppgaven. Kandidaten behersker stort sett de formelle sider. Språket er brukbart, men til tider noe upresist.

Karakteren D

Masteroppgavens problemstilling(er) er noe uklar(e) og lite presis(e). Presentasjon og 
bruk av teori, tidligere forskning og/eller annen tolkningsramme er mangelfull og til dels problematisk i forhold til oppgavens problemstilling og resultater. Valg av forskningsmessig tilnærming, metode og utvalg av informanter/kilder for data er stort sett akseptabel. Forskningsprosessen er noe mangelfullt beskrevet, og det dokumenteres liten grad av metodisk refleksjon omkring gyldighet og troverdighet. Dersom det er relevant for oppgavens tematikk, er det i hovedsak tilfredsstillende dokumentert at hensyn til personvern og datasikkerhet er ivaretatt. Resultater presenteres noenlunde tilfredsstillende. Det er gjort ansatser til drøfting av egne 
resultater i lys av teoretiske perspektiver, tidligere forskning og/eller annen tolkningsramme. Sammenhengen mellom de ulike deler av oppgaven er til dels uklar. Kandidaten behersker de formelle sider under middels godt, og framstillingen er tidvis lite gjennomarbeidet. Språket er ofte upresist og mindre godt.

Karakteren E

Masteroppgavens problemstilling(er) er uklar(e). Presentasjon og bruk av teori og 
tidligere forskning, evt. annen bakgrunn, er dårlig. Valg av tilnærming, metode og forskningsprosess er mangelfullt beskrevet, lite reflektert og nærmer seg grensen for det uakseptable. Dersom det er relevant for oppgavens tematikk, er det i noen grad eller mangelfullt dokumentert at hensyn til personvern og datasikkerhet er ivaretatt. Resultater presenteres på en lite hensiktsmessig og/eller usystematisk måte, og de er i liten grad drøftet. Sammenhengen mellom ulike deler av oppgaven er svak. Kandidaten behersker de formelle sider dårlig. Språket er ofte upresist og mindre godt.

Karakteren F (ikke bestått)

Masteroppgaven mangler tilfredsstillende problemstillinger. Kjennskap til relevant teori og empiri er preget av tilfeldighet, og kandidaten har ikke anvendt teori og metode 
på forsvarlig vis. Kandidaten behersker meget dårlig formelle sider ved akademisk arbeid. Språket er ofte upresist og mindre bra. Oppgaven dokumenterer ikke eller godtgjør ikke at hensyn til personvern og datasikkerhet er ivaretatt.

Muntlig eksamen

Oppgaven må være bestått for at muntlig skal kunne gjennomføres. Sensorene setter en foreløpig karakter for den skriftlige delen før muntlig eksamen. Muntlig eksamen består av en faglig diskusjon på ca. 45 minutter om ulike sider ved oppgaven. Innledningsvis starter studenten med en 5-minutters presentasjon/refleksjon over masteroppgaven. Den gjenværende tiden brukes til faglig diskusjon som kan knyttes til metodiske og teoretiske valg, analysestrategi og funn. Forskningsetiske problemstillinger kan også diskuteres.

Muntlig eksamen er en individuell prøve. Om to studenter har skrevet oppgave sammen, har de muntlig eksamen hver for seg.

Samlet karakter gis etter at muntlig er gjennomført. Muntlig eksamen har en justerende funksjon. Det vil si at masteroppgaven veier tyngst i karaktersettingen. Karakteren kan justeres opp eller ned med én karakter. Under muntlig eksamen gis det også en samlet begrunnelse på karakteren.

Begrunnelse og klage

Begrunnelse for karakteren for den skriftlige oppgaven gis under muntlig eksamen. Det er karakteren på den skriftlige delen som er grunnlag for eventuell klage. Klagefristen løper fra studenten har fått begrunnelsen. Frist for å klage på sensur er tre uker etter at karakteren blir kunngjort. Siden begrunnelse gis i den muntlige eksamen, løper klagefristen fra den dagen. Studenter som stryker på skriftlig del, kan be om begrunnelse og klage på vanlig måte. 

Hvis klagesensur endrer foreløpig karakter på skriftlig del, gjennomføres muntlig på nytt med  klagekommisjonen. Hvis karakteren ikke endres, holdes ikke ny muntlig eksamen.

Publisert 5. nov. 2021 09:34 - Sist endret 5. aug. 2022 10:41