English version of this page

Formelle krav til masteroppgaven

Du kan velge å levere masteroppgaven i to ulike formater. Det tradisjonelle formatet som er et samlet skriftlig arbeid og kalles en monografi. Eller en artikkelbaset masteroppgave som består av en kappe og et artikkelutkast.

Valg av oppgaveformat gjør du i samråd med veilederen din.

Forside

Benytt deg av Universitetsbibliotekets forsidemal til masteroppgaven.

Følgende informasjon skal stå på forsiden

 • Masteroppgavens tittel, og evt undertittel.
 • Forfatteren(e)s navn (Du skal ikke oppgi kandidatnummer) 
 • Masteroppgave i spesialpedagogikk
 • Antall studiepoeng 
 • Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO 
 • Årstall og studiesemester (eks: Vår 2023)

Formattering

 • Linjeavstand skal være halvannen (1,5)
 • Punktstørrelse skal være 11 eller 12 i Times New Roman
 • Sidetall skal oppgis nederst på siden
 • For artikkelbasert masteroppgave følger artikkelmanuskriptet forfattermanualen til det valgte tidsskriftet

Etterprøvbarhet og henvisningsskikk

Du plikter å sette deg inn i gjeldende regler for kildebruk og siteringsregler ved oppgaveskriving.

I masteroppgaven forventes det at du analyserer ulike teoretiske perspektiver, utviser evne til kildekritikk, begrunner dine valg og underbygger dine resonnementer. Alle forskere og studenter skal følge god henvisningsskikk. Det er en forutsetning for etterprøvbarhet og et grunnlag for videre forskning. Se kapittel D punkt 26-28 i  de nasjonale retningslinjene for forskningsetikk

Formelle krav til monografibaserte masteroppgaver 

Omfang

 • Monografibaserte masteroppgaver som anvender kvantitativ metode: 12 000 - 23 000 ord
 • Monografibaserte masteroppgaver som anvender kvalitativ metode eller mixed methods: 17 000 - 28 000 ord

Dette gjelder selve masteroppgaveteksten. Sammendrag, forord, innholdsfortegnelse, eventuelt liste over tabeller og figurer, litteraturliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg.

Når to studenter skriver sammen

For monografibaserte masteroppgaver gjelder de samme ordbegrensningene for to studenter som skriver sammen. 

Når to studenter skriver sammen skal det fremgå tydelig i forordet hvem som i hovedsak er ansvarlig for hvert enkelt kapittel. Dette medfører at to studenter som skriver masteroppgave sammen kan bli vurdert til forskjellige karakterer. Alternativt kan en synliggjøre at hele oppgaven er et gjennomarbeidet fellesprodukt som resulterer i en felles karakter.

Masteroppgavens struktur

Monografibaserte masteroppgaver skal følge følgende struktur:

1. Sammendrag

Sammendraget skal være på maksimum to sider. Sammendraget skal gi informasjon om problemstilling, metode og materiale, resultater og konklusjoner. 

2. Forord

Etter sammendraget skal det følge et kort forord. Det er god vitenskapelig skikk å takke personer som har bidratt positivt til gjennomføringen av masteroppgaven.

3. Innholdsfortegnelse

Antall ord for selve oppgaveteksten skal oppgis på slutten av innholdsfortegnelse.

4. Eventuell oversikt over tabeller og figurer

5. Selve masteroppgaven

Hvert kapittel skal starte på ny side, nummereres og gis egen kapitteloverskrift. De enkelte kapitler inndeles i underkapitler (avsnitt) med egne overskrifter.

6. Litteraturliste

Litteraturlisten skal skrives etter reglene for American Psychological Association (APA)

7. Eventuelle vedlegg

Vedlegg varierer med type oppgave og kan omfatte eventuelle godkjenninger fra Personverntjenester under Sikt (tidligere NSD), REK, informasjonsskriv, eksempel på et tomt samtykkeskjema (uten navn på deltakere), spørreskjema, intervjuguide eller materiale for andre datainnsamlingsmetoder som ikke er felles kjent. For eksempel vil det ikke være nødvendig å legge ved en WISC-protokoll, men henvise til WISC-testen gjennom litteraturlisten, mens et selvutviklet observasjonsskjema skal legges ved for å gi forskningsgrunnlaget for oppgaven. Det er ikke vanlig å ha alle transkriberte data eller alle ubearbeidete rådata som vedlegg. Derimot kan det være aktuelt å ha eksempler på bruk av transkripsjonsguide eller for eksempel supplerende tabeller med data som er omtalt i oppgaven som vedlegg. 

Formelle krav til artikkelbaserte masteroppgaver

En artikkelbasert masteroppgave skal bestå av to deler: En kappe og en artikkel. Artikkelen skal være et utkast som er klart til innsending til valgt tidsskrift.

Dersom du skriver artikkelen med tanke på et engelskspråklig internasjonalt tidsskrift, kan du velge å skrive kappen på norsk og artikkelen på engelsk.

Omfang

 • Kappen skal være mellom 5 000 og 10 000 ord.
 • Dersom to studenter skriver sammen økes lengden på kappen til 10 000 - 15 000 ord.
 • Omfanget av artikkelen vil variere med normene i de aktuelle tidsskriftene, men for de fleste tidsskrift vil omfanget ligge mellom på 4 000 og 12 000 ord.

Dette gjelder selve masteroppgaveteksten. Sammendrag, forord, innholdsfortegnelse, eventuelt liste over tabeller og figurer, litteraturliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg.

Ulike tidsskrifter har forskjellige regler for hva som er inkludert i tidsskriftets ordgrenser. Det er tidsskriftets retningslinjer som gjelder for artikkelen. Les derfor retningslinjene til det aktuelle tidsskriftet nøye.

Kappe

Kappen skal danne rammen for artikkelen og synliggjøre valg som er tatt med hensyn til artikkelen. Det anbefales å ha et innledningskapittel som beskriver hvordan artikkel og kappen utfyller hverandre, samt begrunner valg av tidsskrift.

Kappen skal legge vekt på teoretiske og metodiske aspekter ved masterstudien som det ikke er plass til å presentere eller diskutere i artikkelen. Når det gjelder teoretiske aspekter kan dette for eksempel dreie seg om mer omfattende teoretiske drøftinger og redegjørelser, mens metodekritikk og studiens begrensninger bør være sentralt i forhold til metodiske aspekter. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å ha en drøftingskapittel også i kappen, som løfter aspekter tilknyttet problemstillingen som oppstår mellom kappen og artikkelen, for eksempel basert på metodiske refleksjoner.

Artikkel

Du velger deg et faglig og tematisk relevant norsk eller internasjonalt fagfellevurdert forskningstidsskrift fra listen over autoriserte publiseringskanaler. Artikkelen utarbeides i tråd med forfatterveiledningen til det valgte tidsskriftet og i henhold til type artikkel tidsskriftet tar imot (eksempelvis systematisk oversikt, original forskningsartikkel, litteraturstudie etc.). Dette gjelder eksempelvis lengde på sammendrag (abstract) og manuskript, referansestil og oppbygning av artikkelen.

Artikkelen skal være et selvstendig arbeid uten andre medforfattere. Veiledning til artikkelen gis på samme måte som generell veiledning for en monografisk masteroppgave og kappen.

Vekting ved sensur 

Ved sensur av artikkelbaserte masteroppgaver vektes kappen 40 % og artikkelen med 60 % når totalkarakteren settes. Begge delene må imidlertid få minimum E for at du totalt sett skal få en ståkarakter.

Når to studenter skriver sammen 

Dersom dere er to studenter som skriver artikkelbasert masteroppgave sammen, må det enten redegjøres for hva hver av dere har bidratt med i en innledning til kappen og artikkelen, som kan åpne for å ulik karaktervurdering, eller dere må synliggjøre at masteroppgaven er et gjennomarbeidet felles produkt, som medfører en felles karakter. 

Merk at når to studenter skriver sammen økes omfanget av kappen. Se avsnitt lenger opp.  

Publisering av artikkel

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid, og mastergradsstudenter skal være forfatter på artikkelen alene. Studenter og veiledere kan etter sensur sammen vurdere om artikkelen eventuelt skal bearbeides videre for innsending til det valgte tidsskriftet. Veilederes medforfatterskap skal da diskuteres, men det er ikke noen automatikk i at veileder skal være medforfatter (jfr. Vancouver-retningslinjene).

Hvis artikkelen helt eller delvis er bygget på data gjort tilgjengelig fra veileder/veileders prosjekt, kan studenter vanligvis ikke være eneforfatter ved en eventuell publisering av artikkelen.

Masteroppgavens struktur

Artikkelbaserte masteroppgaver skal følge følgende struktur: 

1. Sammendrag

Sammendraget skal være på maksimum to sider og skal gi informasjon om problemstilling, metode og materiale, resultater og konklusjoner. For artikkelbaserte masteroppgaver skal også tittel på artikkel og valgt tidsskrift oppgis.

2. Forord

Etter sammendraget skal det følge et kort forord. Det er god vitenskapelig skikk å takke personer som har bidratt positivt til gjennomføringen av masteroppgaven.

3. Innholdsfortegnelse

Antall ord for selve kappen og artikkelen skal oppgis på slutten av innholdsfortegnelse. 

4. Eventuell oversikt over tabeller og figurer

Kappens struktur

1. Kappen

Kappen skal minimum inneholde et innledingskapittel, et teorikapittel og et metodekapittel. For noen oppgaver kan det være relevant å ha med enkelte resultater og drøftinger i kappen, men dette bør da utdype og supplere det som legges frem i artikkelutkastet. Hvert kapittel i kappen skal starte på ny side, nummereres og gis egen kapitteloverskrift. De enkelte kapitler inndeles i underkapitler (avsnitt) med egne overskrifter.

2. Litteraturliste til kappen

Litteraturlisten for  kappen skal skrives etter reglene for American Psychological Association (APA).

Artikkelens struktur

1. Forside til artikkelen

Artikkelen skal ha en egen forside. Denne siden skal inneholde informasjon om tittel på arbeidet, navn på forfatter(e), navn på det valgte tidsskriftet og URL (nettadresse) til tidsskriftets hjemmeside.

2. Sammendrag

Første side i artikkelen skal starte med et kort sammendrag (abstract) som skal være i henhold til tidsskriftets forfatterveiledning.

3. Artikkel

Artikkelen må inneholde alle deler som kreves av tidsskriftet, eksempelvis introduksjon, metode, resultater og diskusjon. 

4. Litteraturliste til artikkelen

Artikken skal ha en egen litteraturlisteliste. Litteraturlisten til artikkelen skal følge det valgte tidsskriftets forfattermanual. 

Vedlegg til kappe og artikkel

Det valgte tidsskriftets forfattermanual skal inngå som vedlegg til oppgaven.

Vedlegg varierer med type oppgave og kan omfatte eventuelle godkjenninger fra Personverntjenester under Sikt, REK, informasjonsskriv, eksempel på et tomt samtykkeskjema (uten navn på deltakere), spørreskjema, intervjuguide eller materiale for andre datainnsamlingsmetoder som ikke er felles kjent. For eksempel vil det ikke være nødvendig å legge ved en WISC-protokoll, men henvise til WISC-testen gjennom litteraturlisten, mens et selvutviklet observasjonsskjema skal legges ved for å gi forskningsgrunnlaget for oppgaven. Det er ikke vanlig å ha alle transkriberte data eller alle ubearbeidete rådata som vedlegg. Derimot kan det være aktuelt å ha eksempler på bruk av transkripsjonsguide eller for eksempel supplerende tabeller med data som er omtalt i oppgaven som vedlegg.

Publisert 12. des. 2019 14:17 - Sist endret 30. aug. 2022 16:19