English version of this page

Prosjektplan

Prosjektplan for egen masteroppgave er et obligatorisk arbeidskrav som må være godkjent før du får tildelt veileder.

Innhold

Masteroppgaveseminar

Prosjektplanen utarbeides i det obligatoriske masteroppgaveforberedende seminaret. Seminaret går over fire ganger i løpet av høstsemesteret. Oppmøte er obligatorisk og registreres på hver samling. Eventuelt fravær må dokumenteres med legeerklæring som sendes eller leveres til resepsjonen på instituttet. Ved legeerklæring tillates fravær én gang.

Utforming av prosjektplan 

Gjennom arbeidet med prosjektplanen skal du planlegge og forberede gjennomføringen av masteroppgaveprosjektet ditt. Prosjektplanen skal være med på å sikre faglig-vitenskapelig kvalitet og effektivitet i gjennomføringen av masteroppgaven.

Masteroppgaven skal ha spesialpedagogisk relevans og det anbefales at oppgaven skrives i tilknytning til de ulike faglige fordypningene. To studenter kan skrive masteroppgave sammen, også på tvers av fordypninger så lenge det spesifikke fra hver fordypning ivaretas. Dersom du skal skrive masteroppgave sammen med en annen student skriver dere også prosjektplanen sammen. 

Du kan lese om forskjellige typer forskningsprosjekter her.

Nedenfor gis noen generelle utdypende kommentarer til prosjektplanens momenter.

Arbeidstittel

Formuler en arbeidstittel som er mest mulig presis og informativ. Eventuelt tema, problemstilling, informanter m.m.

Bakgrunn, tema og formål

Gjør kort rede for formålet med prosjektet. Beskriv ett eller flere forhold som danner bakgrunn og empirisk og teoretisk ramme for prosjektet:

 • aktuelle problemer knyttet til praksisfeltet, evt. egne erfaringer
 • aktuell forskning
 • teoretisk utgangspunkt/ramme

Formålet eller hensikten omfatter hva du ønsker å studere, og hvorfor. Dette skal så utdypes i form av en eller flere problemstillinger.

Problemstilling

Prosjektplanen skal inneholde en avgrenset problemstilling og en viss utdypning av denne. Det vanligste er at problemstillingen formuleres enten som et spørsmål (f.eks. ett overordnet spørsmål som spesifiseres gjennom noen få underspørsmål), som en spesifisert, tematisert målsetting, eller i form av en eller flere hypoteser.

Forskningsopplegg/design og metode

 • Skisser et mulig forskningsopplegg/design og metodisk tilnærming som kan være egnet til å belyse den valgte problemstillingen.
 • Gjør kort rede for planlagt utvalg av informanter/kilder.
 • Skisser hvordan innsamling av data/kildemateriale tenkes gjennomført.
 • Angi hvilken type analyse av datamaterialet som vil være relevant.

Etiske hensyn som må ivaretas i prosjektet

Gjør kort rede for hvilke etiske hensyn som må ivaretas i prosjektet. Innebærer prosjektet spesielle etiske problemer eller utfordringer? Hvordan kan disse løses på en forsvarlig måte?

Vær oppmerksom på at prosjekter der det skal intervjues informanter ofte innebærer søknad til Personverntjenester under Sikt (tidligere NSD). Dette bør du diskutere med gruppeleder, slik at det kan innarbeides i prosjektplanen. Du kan sjekke om prosjektet ditt er meldepliktig her

Tidsplan

Prosjektplanen skal inneholde en tidsplan for gjennomføringen av masteroppgaven. Tidsplanen skal gi oversikt over planlagt framdrift av prosjektet.

Tidsplanen bør angi hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres måned for måned fram til innleveringsdato (skaffe tillatelser, datainnsamling, litteraturlesing, analyse, skriving, osv.). Husk at skriveprosessen bør starte tidlig.

Litteratur

Prosjektplanen skal inneholde litteraturliste med referanser du har brukt. I tillegg kan en oppgi litteratur som en regner med vil være relevant i masteroppgaven, men som ikke er referert i teksten i prosjektplanen. En eventuell tilleggsliste skal plasseres etter den ordinære litteraturlisten. Litteraturlisten skrives etter reglene for American Psychological Association (APA).

Forside

Prosjektplanen skal ha en forside som oppgir:

 • Ditt navn. Dersom dere er to studenter som skriver sammen, oppgi også navn på medstudent
 • Arbeidstittel på masteroppgaven
 • Emnekode på fordypning og MOS-gruppe nr.
 • År og semester (eks. Høst 2022)
 • Gruppeleders navn

Krav til formattering

 • Skrift: Calibri (punktstørrelse: 11) eller Times New Roman (punktstørrelse: 12)
 • Linjeavstand: 1,5
 • Sidetall skal oppgis på bunnen av hver side
 • Standard marger
 • Prosjektplanen skal ikke overstige 6 sider (eksklusive forside og litteraturliste)

Innlevering

For å få lov til å levere prosjektplan må oppmøtekravet til masteroppgaveseminaret være oppfylt. 

Prosjektplanen leveres i Canvas.

Dersom du har skrevet prosjektplan sammen med en annen student må dere levere hver for dere i Canvas.

Prosjektplanen leveres i november, etter siste MOS-samling. Du finner gjeldende frist på semestersiden.

Prosjektplaner som leveres etter fristen vil ikke bli vurdert.   

Vurdering

Prosjektplanen vurderes som bestått/ikke bestått. 

Prosjektplanen vurderes og godkjennes av seminarleder. 

Dersom du ikke får godkjent prosjektplanen vil seminarleder ta kontakt med deg. Du vil da få ett forsøk med frist på inntil én uke på å rette opp prosjektplanen.

Gyldighet 

En godkjent prosjektplan er gyldig i tre år. Dersom prosjektplanen din er mer enn tre år gammel før du skal i gang med masteroppgaven må du levere oppdatert prosjektplan til instituttet for godkjenning. Du kan ta kontakt på master@isp.uio.no hvis dette gjelder deg. 

 

Publisert 6. mai 2020 11:33 - Sist endret 7. juli 2022 10:15