English version of this page

Veiledning med masteroppgave

Veiledningen inngår som en obligatorisk del av arbeidet med masteroppgaven. Du kan ikke levere masteroppgaven dersom du ikke har mottatt noe veiledning.

Veiledertildeling

Du får tildelt veileder i slutten av tredje semester av masterprogrammet, etter at masteroppgaveseminaret er fullført. Instituttet oppnevner veiledere på bakgrunn av prosjektplanen og de vitenskapeliges veiledningskapasitet. Tildeling av veileder forutsetter at prosjektplanen din er godkjent. Du kan melde inn ønske om veileder innen 1. oktober, men instituttet foretar den endelige oppnevningen.

Omfang

Du får inntil 10 veiledningstimer med masteroppgaven. Det gjelder også for to studenter som skriver masteroppgave sammen. Veiledningen kan foregå individuelt eller i grupper. Veiledningen kan foregå på epost, via telefon, på Zoom eller en annen digital plattform.  

Veiledningen

Det er viktig at du og veileder allerede i startfasen blir enige om rammene for veiledningsforholdet, fremdriftsplan, forventninger til og omfang av veiledningen osv. 

Momenter å drøfte 

Temaene under bør drøftes i løpet av de første møtene mellom deg og veileder. For å sikre en god og konstruktiv veiledning, bør dere opprettholde en dialog om disse temaene underveis i arbeidsprosessen. 

Temaene bør ses i sammenheng med veiledningsavtalen og med Etiske retningslinjer for veilederrelasjoner ved Universitetet i Oslo.

Bruken av veiledningstiden

På første veiledningstime bør dere bli enige om hvordan veiledningstiden skal disponeres. Skal veiledningene settes opp med faste intervaller, eller tar du kontakt med veileder underveis og og avtaler veiledning etter behov?

Forventninger knyttet til veileders rolle og funksjon

Under dette punktet kan det være lurt å drøfte hvor aktiv veilder skal være når det gjelder utforming av problemstilling, design, valg av teori, data-analyse m.m. Det bør også drøftes hvilken rolle veileder skal ha med hensyn til valg og innhenting av litteratur.  

Forventninger knyttet til studentens rolle

Under dette punktet kan dere drøfte forventninger til hvordan du bør forberede deg til veiledningssamtale. Ønsker dere at du som student skal utarbeide en "dagsorden" før hver veiledning? Dere bør også drøfte din forpliktelse når det gjelder å orientere veileder om progresjon i arbeidet. 

Veileders tilbakemelding

I starten av et veiledningsforhold kan det være vanskelig å vite hvilken form for tilbakemelding som er mest konstruktiv. Det er likevel gode grunner til å drøfte hvilke forventninger dere har når det gjelder dette. Skal tilbakemeldingen alltid gis skriftlig? Skal den gis i forkant av veiledningene? Skal veileder se på språk? Skal veileder passe på at fremdriftsplan følges?

Det bør også avklares hvor lang tid på forhånd veileder må motta et tekstutkast for å kunne forberede seg tilstrekkelig til veiledningen. 

Dere kan også diskutere forventninger knyttet til om veileder skal gi en vurdering når det gjelder karakternivå. Ønsker du dette? Hva ønsker veileder å gjøre? Her er det viktig å være oppmerksom på at veileder ikke kommer til å delta i sensurarbeidet med masteroppgaven.

Forventninger om bearbeiding av utkast

Dette er et punkt som det vil være viktig å ta opp gjennom hele veiledningsperioden, fra veiledning til veiledning. 

Forventninger knyttet til antall ganger veileder skal lese gjennom tekst

Når du har kommet i gang med skrivingen vil dette være et viktig punkt å drøfte. Særlig viktig er det å avklare forventninger knyttet til avsluttende gjennomlesning.

Studentenes ansvar

Du som student har ansvar for å 

 • ta kontakt med veileder umiddelbart etter oppnevningen
 • levere veiledningsavtale til instituttet innen fristen den 1. februar.
 • være godt forberedt til veiledningsmøtene

 • følge arbeidsplanen som er avtalt, og holde veileder jevnlig orientert om oppgavearbeidet

 • si fra i god tid dersom du ikke kan møte opp til en veiledningstime

 • umiddelbart ta kontakt med instituttet på e-postadresse master@isp.uio.no dersom det oppstår alvorlige samarbeidsproblemer mellom deg og veileder

 • følge reglementer og anvisninger som gjelder for masteroppgavearbeidet

 • melde inn prosjektet ditt til Personverntjenester under Sikt (tidligere NSD) dersom du skal behandle personopplysninger i ditt masterprosjekt

Veileders ansvar 

Veileder har ansvar for å

 • sette seg inn i UiOs etiske retningslinjer for veiledningsrelasjoner

 • etter henvendelse fra studenten, sørge for at det første ordinære veiledningsmøtet finner sted så snart som mulig. 

 • tilby studenten inntil 10 veiledningstimer i alt, fordelt relativt jevnt over semesteret.

 • være godt forberedt til veiledningsmøtene

 • drøfte og vurdere opplegg, metode og gjennomføring av undersøkelsen/analysen med studenten, og bidra til at undersøkelsen/analysen legges opp slik at den kan gjennomføres innen innleveringsfristen

 • lese og gi detaljerte kommentarer til kapittelutkast minst én gang, men kan selv vurdere hvor omfattende gjennomgangen av reviderte kapitler og masteroppgaven i sin helhet skal være

 • holde seg orientert om progresjonen i studentens arbeid gjennom veiledningsmøtene, og vurdere fremdriften opp mot den fastlagte tids- og arbeidsplanen

 • si fra i god tid dersom tidspunktet for en avtalt veiledning må endres

 • bistå til at personopplysninger meldes og behandles slik de skal, etter retningslinjene til Personverntjenester under Sikt

Avbrudd i veiledningen

Student eller veileder skal umiddelbart ta opp eventuelle alvorlige utfordringer i veiledningssamarbeidet med instituttet på e-postadresse master@isp.uio.no. I slike tilfeller kan student eller veileder be om å bli løst fra veiledningsforholdet og ny veileder kan vurderes.

Publisert 11. des. 2019 15:39 - Sist endret 7. juli 2022 09:52