Utvikling av nasjonale prøver – Regneferdigheter over tid

Prosjektet gjøres i samarbeid med Matematikksenteret, hvor vi har som mål å koble sammen skalaene til regneprøvene i 5. og 8. trinn. Dette vil gjøre det mulig å følge læringsprogresjonen til elever fra 5. til 8. trinn i regning. 

Høsten 2018 vil en utvidet gjennomføring av de nasjonale prøvene bli gjennomført. I denne utvidelsen har et utvalg skoler i Norge blitt invitert til å delta med elever på 6. og 7. trinn. Ved å bruke oppgaver fra prøvene for 5. og 8 trinn i samme prøvesett får vi muligheten til å koble sammen skalaene, og dermed se på elevers progresjon over tid.

I utprøvingen vil det bli brukt tre typer prøver: Årets prøver i regning for 5. og 8. trinn, samt en lenke-prøve bestående av de vanskeligste oppgavene i 5. trinn prøven og de letteste oppgavene i 8. trinn prøven. For at koblingen skal bli så nøyaktig som mulig bruker vi to prøver i både 6. og 7. trinn. Både 5. trinn prøven og lenke-prøven blir gjennomført av hvert sitt utvalg 6. trinns elever, og 8. trinn prøven og lenke-prøven blir gjennomført av hvert sitt utvalg 7. trinns elever. Med dette designet vil vi være i stand til å estimere progresjon fra 5. til 6. trinn, fra 6. til 7. trinn og fra 7. til 8. trinn. Samtidig gir designet oss muligheten til å kontrollere i hvor stor grad det er riktig å koble sammen skalaene til 5. og 8. trinns prøvene. 

Over er de ordinære nasjonale prøvene i regning og lenketesten sin informasjonsfunksjon vist, samt det gjennomsnittlige ferdighetsnivået til norske elever i forskjellige trinn basert på resultater fra TIMSS 2015. Informasjonsfunksjonen til en test viser blant annet hvordan oppgavene i en test er fordelt basert på hvor vanskelige de er. For at en prøve skal gi best mulig informasjon om elevene som skal ta prøven, bør prøvens vanskelighetsgrad og elevenes ferdighetsnivå ha omtrent samme gjennomsnitt og spredning. 

Ved å bruke resultater fra TIMSS sin gjennomføring i 2015 har vi en grei indikasjon på hvor mye ferdighetsnivået til norske elever i gjennomsnitt utvikler seg over tid. Basert på denne utviklingen har vi laget en lenke-prøve tilpasset ferdighetsnivået til 6. og 7. trinn som vist over. Vi har lagt spesielt vekt på at oppgavene som ble hentet fra 8. trinns prøven ikke skulle være for vanskelige, og heller ikke føles vanskelige. Dette er gjort for at test-situasjonen skal bli så positiv som mulig.  

 

 

Emneord: Nasjonale prøver Av Henrik Galligani Ræder
Publisert 19. sep. 2018 16:01 - Sist endret 10. feb. 2020 15:08