English version of this page

Om senteret

Centre for Educational Measurement (CEMO) er ei forskings- og utviklingseining på Det utdanningsvitskaplege fakultet, som skal medverka til nasjonal og internasjonal kompetanseutvikling innanfor pedagogiske målingar. Eininga utviklar og formidlar praktisk røynsle til utdanningssektoren innanfor områda barnehage, skule og høgare utdanning, samt grunnleggjande forsking innanfor området pedagogiske målingar.

CEMO fungerer som rådgjevar for både Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, i tillegg til ei rekke andre internasjonale einingar. Norske institusjonar linka til området pedagogiske målingar har moglegheit til å spørje etter råd som har med grunnleggjande metodiske utfordringer å gjere. Vennlegast merk at CEMO primært er ein forskingseining. Operasjonelt arbeid med tekniske utfordringar går utover dei ressursane eininga har til rådvelde.

CEMO skal i samarbeid med dei andre institutta på Det utdanningsvitskapelege fakultet bidrage til master- og doktorgradsutdanning innan pedagogiske målingar. Senteret påbegynnar eit masterstudium i måling og evaluering i august 2018.

Kven er vi? Køyr film!

Kontakt

Leiar
Sigrid Blömeke

Kontakt:
Anne-Catherine W. G. Lehre
Seniorrådgjevar
E-post

Telefon: 22844144

Besøksadresse
Nemko-bygget
Gaustadalleen 30D
0373 Oslo

Postadresse
Postboks 1161 Blindern
0318 Oslo

Slik finn du oss

Arrangement

Ingen kommande arrangement