English version of this page

Om senteret

CEMO - Senter for pedagogiske målingar er eit forskings- og utviklingssenter ved Det utdanningsvitskaplege fakultet, som skal medverke til nasjonal og internasjonal kompetanseutvikling innan pedagogiske målingar.

Illustrasjonsbilde av en powerpointpresentasjon.
Illustrasjonsfoto: Shane Colvin/UiO.

Senteret utviklar og formidlar praktisk erfaring til utdanningssektoren innanfor områda barnehage, skule og høgare utdanning, samt grunnleggjande forsking innanfor området pedagogiske målingar.

CEMO fungerer som rådgjevar for både Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, i tillegg til ei rekke andre internasjonale einingar. Norske institusjonar linka til området pedagogiske målingar har moglegheit til å spørje etter råd som har med grunnleggjande metodiske utfordringer å gjere.

CEMO bidrar i samarbeid med dei andre institutta ved Det utdanningsvitskaplege fakultet til master- og doktorgradsutdanning innan pedagogiske målingar. Senteret har eit masterstudium i måling og evaluering (engelsk nettside).

 

Kven er vi? Køyr film!

Aktuelt frå UV-fakultetet

Kontakt

Leiar
Sigrid Blömeke

Kontakt:
Tara Sarin
Administrativ leiar

Telefon: 22844144

Besøksadresse
Forskningsparken C1
Gaustadalléen 21
0373 Oslo

Postadresse
Postboks 1161 Forskningsparken
0318 Oslo

Slik finn du oss

Arrangement

07 okt.
09:00, Georg Sverdrups hus: Grupperom 1