Vedtekter for Studentutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Vedtektene ble vedtatt på allmøte 25/08 - 2017.

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, linje.

§1 Foreningens formål og organisering
§ 1.1 Foreningens navn
Foreningens tittel er Studentutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, og forkortes
SU-UV.

§ 1.2 Formål
Studentutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet er det øverste studentorganet på
fakultetet, og bindeleddet mellom studentene og fakultetet. Studentutvalgets oppgave er å
ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor fakultetets styre jfr.
Universitets- og høyskoleloven (videre forkortet UH-loven) § 4-1. SU-UV skal ivareta
studentenes interesser på tvers av instituttene, og være et overordnet organ for alle fagutvalg,
studentorganer og – organisasjoner tilknyttet fakultetet. SU-UV skal fungere som studentenes
talerør i alle organer på fakultetet, og gjennom ulike organer på universitetet, i alle saker som
angår studentene ved fakultetet jfr. UH-loven § 4.1.4. SU-UV skal også jobbe for å sikre
aktivitet og studentengasjement, både faglig og sosialt.

§ 1.3 Organisering
Allmøtet til SU-UV er studentdemokratiet ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet sitt
øverste organ. Allmøtet dikterer SU-UV gjennom myndighet i alle saker ved 2/3-flertall.
SU-UV består av direktevalgte studentrepresentanter fra allmøtet.  

§ 2 Allmøtet
§2.1 Generelt

Allmøtet er SU-UVs øverste organ. SU-UV kaller inn til ordinært Allmøte én gang i året, i
starten av vårsemesteret, da innenfor perioden 15. januar til 15. februar. Inneværende leder i
SU-UV kaller inn til Allmøtet. Innkalling skal utstedes senest en (1) uke før møtet finner sted.
Innkalling og dagsorden må opp til vurdering av Allmøtet og godkjennes med de endringer
Allmøtet ønsker. Allmøtet skal behandle regnskapet for forrige periode og budsjett for neste
periode, samt eventuelle saker som er satt opp på dagsorden.

§ 2.2 Orienteringsmøte høstsemesteret
SU-UV plikter å innkalle til et orienterings- og informasjonsmøte om økonomien og generell
utvikling i SU for det forhenværende semesteret. Her fremlegges regnskap for fjoråret og
budsjett for året. Dette skal ikke forveksles med et Allmøte.

§ 2.3 Innkalling til Allmøte
Leder i SU-UV kan innkalle til Allmøte. Allmøtet innkalles ved oppslag minst en (1) uke før
møtet finner sted. Tilgjengeliggjøring av budsjett og regnskap for alle studenter ved fakultetet

skal skje senest 5 virkedager før Allmøtet. Alle som har betalt semesteravgiften ved
Universitetet i Oslo og som er registrert som studenter ved Det utdanningsvitenskapelige
fakultet har rett til å delta på Allmøtet.


§ 2.4 Ekstraordinært Allmøte
Det kan kalles inn til ekstraordinært Allmøte dersom 2/3 av SU-UVs medlemmer ønsker det,
2/3 av representanter i øvrige utvalg på fakultetet krever det, eller 5 % av studentene ved
fakultetet krever det.

§ 2.5 Stemmeberettighet
Semesterregistrerte studenter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet som har betalt
semesteravgiften for inneværende semester har forslag-, tale- og stemmerett på Allmøtet og
orienteringsmøte vårsemesteret. Alle studenter som har betalt semesteravgiften for
inneværende semester ved Universitetet i Oslo har talerett.

§ 2.6 Innhold
På Allmøtet velges ordstyrer og referent, samt to personer til å signere protokoll.
Sistnevnte personer må være studenter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO, mens
forhenværende personer velges blant alle deltakere på Allmøtet.
Før Allmøtet starter skal innkalling og dagsorden godkjennes, med eventuelle endringer.
Allmøtet behandler regnskap for forhenværende år og budsjett for foreliggende år, oppmeldte
saker, eventueltsaker og vedtekter. Allmøtet er eneste sted for behandling av vedtekter.
Eventuelle forslag på endring av vedtekter skal foreligge SU-UV tre dager før Allmøtet finner
sted.

§ 2.7 Valg
På Allmøtet velges leder, nestleder med økonomiansvar, studentparlamentsrepresentant,
fakultetsstyrerepresentant, samt øvrige SU-representanter. Det skal velges ordstyrer og
referent. Ordstyrer skal være utenforstående og uavhengig. Denne personen ber forsamlingen
i hver avstemming hvorvidt Allmøtet ønsker skriftlig valg. Ønskes dette ikke foretas valg
gjennom håndsopprekking. Stiller kun én kandidat til vervet, kan kandidaten velges ved
akklamasjon. Ved ledige verv gis SU-UV mulighet til å ettersupplere gjennom 2/3 flertall ved
ordinært møte.

§ 2.7.2 Stemmelikhet
Ved stemmelikhet skal det gjennomføres omvalg. Vet stemmelikhet to ganger, skal leder
benytte sin dobbeltstemme. Ved stemmelikhet ved personvalg foretas først omvalg før
loddtrekning benyttes.

§ 2.9 Brønnøysundregistrene
Etter Allmøtet plikter avtroppende leder i samarbeid med ny leder å oppdatere endringer i

Brønnøysundregistrene. Endringer som skal meldes er: vedtekter, medlemsliste, og ny
valgprotokoll. Avtroppende leder og nestleder plikter å endre bankkontoen i samråd med
påtroppende leder og nestleder.

§ 2.10 Vedtektsendringer
Vedtektene kan kun endres ved 2/3 flertall på Allmøtet jfr. § 2.5 og skal endres dersom:
-    Studieprogramstrukturen ved fakultetet endres
-    Fakultetet omstruktureres på en slik måte at gjeldende vedtekter ikke lenger samsvarer til
strukturen
-    De strider mot norsk lov

§ 3 Ansvar og drift
§ 3.1. Studentutvalgets ansvar

Alle medlemmer i studentutvalget er forpliktet til å gjøre seg kjent med interne rutiner.

§ 3.2. Studentutvalgets ansvar
Studentutvalget har en intern driftsplan. Det er leders ansvar å sørge for at denne er oppdatert og at
den følges av studentutvalget. Endringer må vedtas av studentutvalget.

§ 4 Økonomi

§ 4.1 Økonomi
Ansvaret for studentutvalgets økonomi ligger hos leder og nestleder. Hele studentutvalget er
pliktig å drifte i samsvar med vedtatte økonomiske retningslinjer.

§ 5 Mistillit, oppløsning og ved trekk
§ 5.1 Mistillit

Det kan stilles mistillitsforslag mot alle medlemmer av SU-UV. Personen det gjelder har rett
til å bli skriftlig informert om mistillitsforslaget med begrunnelse én uke før dette tas opp på
studentutvalgsmøte. På møtet skal begrunnelsen redegjøres for av forslagsstiller, og personen
det blir stilt mistillitsforslag mot har rett til å forsvare seg. Vedtak om mistillit krever 2/3
flertall. Personen det gjelder har ikke stemmerett. Avstemningen skal foregå ved hemmelig
valg. Dersom mistillit vedtas vil vedkommende det gjelder miste sin plass i SU-UV og
tilhørende verv.

§ 5.2 Oppløsning
Foreningen kan oppløses ved enstemmig vedtak på Allmøte. Ved opphør vil midler og
eiendeler tilbakeføres til fakultet, som plikter å bruke pengene til studentrettede formål.

Forhenværende styre må melde opphør til Brønnøysundregistrene og avslutte kontoen i
banken.

§ 5.3 Utmelding
Hvis leder, nestleder, Studentparlamentsrepresentant, og/eller øvrige representanter av SU-
UV trekker seg underveis i semesteret velger SU-UV om de ønsker å holde et nytt Allmøte
eller oppnevne en midlertidig erstatter frem til neste ordinære Allmøte. Utmelding må skje
skriftlig.

Publisert 28. sep. 2020 13:34 - Sist endret 28. sep. 2020 13:34