Første stipendiat i SpedAims: — En unik mulighet

Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims) er i gang med å ansette stipendiater og postdoker ved alle institusjonene. Først ut er Anne Mari Høgetveit. Hun er ansatt i Agder og skal jobbe i et stort prosjekt ledet fra Oslo. — Denne ansettelsen gjenspeiler det nasjonale samarbeidet i senteret, sier professor Øistein Anmarkrud, nestleder i SpedAims. 

Portrettbilde av kvinne med lyst hår som smiler.

Anne Mari Høgetveit er den første av mange dyktige unge forskertalenter som vil bli en del av SpedAims.

Foto: Ina Storm-Paulsen

Da Anne Mari Høgetveit gjennomførte grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet, ble hun spesielt interessert i det spesialpedagogiske feltet. Hun bestemte seg derfor for å ta en master i spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo. Siden har hun jobbet som logoped i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Oslo. 

— Jeg har fått innsyn i hvordan ulike skoler organiserer spesialundervisningen og hvordan PPT bidrar som en rådgivende instans. Jeg har deltatt i drøftinger med lærere, spesialpedagoger og skoleledelser, og jeg har fått høre både hva de synes fungerer godt og hva som er utfordrende.

En unik mulighet

Da Høgetveit skrev masteroppgaven sin, jobbet hun som forskningsassistent på UiO. Siden har hun hatt et sterkt ønske om å ta en forskerutdanning. 

— Det virker spennende å kunne fordype meg i temaer som interesserer og engasjerer meg, og jeg ønsker å bidra til økt kunnskap om barns læring og utvikling. Jeg syntes SpedAims hørtes ut som et veldig spennende prosjekt, og noe jeg gjerne ville være en del av. Jeg ser på dette som en unik mulighet til å lære fra erfarne og dyktige forskere, og jeg gleder meg til å utvikle meg i et engasjert og kunnskapsrikt fagmiljø.

Les mer om SpedAims.

Viktig forskning

Høgetveit har store forventninger til SpedAims og forskningen hun skal være en del av.

— Det er flere utfordringer knyttet til det spesialpedagogiske feltet i dag. Vi vet at spesialundervisningen som gis ikke nødvendigvis er forskningsbasert. Det er geografiske forskjeller i hvilket tilbud som gis, både i omfang og organisering. Det er behov for å heve kvaliteten på den spesialpedagogiske forskningen for å kunne imøtekomme disse utfordringene. Et nasjonalt forskingssenter der kompetente og erfarne forskere samarbeider om å gjennomføre studier av høy kvalitet vil være et viktig bidrag.

Som stipendiat skal hun jobbe med en longitudinell observasjonsstudie som skal følge 1250 norske barn fra barnehagealder og videre inn i skolen. 

— Jeg har tro på at denne undersøkelsen vil gi mer kunnskap om hvilke risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer som er knyttet til barns sosiale og faglige ferdigheter. Vi vet at mestring på skolen kan ha stor betydning for hvordan det går med barna senere i livet, både når det gjelder utdanning, arbeidsliv og livskvalitet. På bakgrunn av dette skal vi undersøke hvor tidlig vi kan fange opp barn som strever og hvilken kartlegging det er mest hensiktsmessig å bruke. Jeg håper forskningen vil kunne bidra til å styrke tidlig innsats, og til at barn får hjelp før de opplever at de strever. Jeg er også svært positiv til at SpedAims har fokus på hvordan barna selv opplever hjelpen som gis, og at deres stemme blir hørt.

Et nasjonalt forskningssenter

Høgetveit er den første av mange dyktige unge forskertalenter som vil bli en del av SpedAims. Hun er ansatt ved Universitetet i Agder, men undersøkelsen hun skal jobbe med ledes av professor Øistein Anmarkrud ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitet i Oslo, som også sitter som nestleder i senteret.

— SpedAims skal være et nasjonalt forskningssenter og er et samarbeid på tvers av fem institusjoner. Denne ansettelsen gjenspeiler dette samarbeidet, sier professor Anmarkrud.

Portrettbilde av smilende mann med briller.
— Vi ønsker å bygge et godt stipendiatmiljø på tvers av partnere og delprosjekter, sier professor Øistein Anmarkrud, nestleder i SpedAims. Foto: Shane Colvin, UiO.

For å nyttiggjøre samarbeidet mellom de fem forskningsmiljøene, har senterledelsen bestemt at alle stipendiatene skal ha veiledere fra minst to av partnerinstitusjonene.

— Det er også viktig for oss at alle stipendiatene i senteret skal få en opplevelse av å være en del av det store internasjonale forskerfellesskapet. Derfor vil alle stipendiatene i SpedAims også få muligheten til å samarbeide med internasjonalt ledende forskere i sine doktorgradsprosjekter.

Et godt stipendiatmiljø

En forskerutdanning handler i stor grad om å tilegne seg nødvendige metodologiske og substansielle kunnskaper og ferdigheter, noe som er viktig for god forskning, men Anmarkrud legger vekt på at det å være stipendiat i SpedAims også skal være morsomt.

— Vi i senterledelsen vil derfor legge stor vekt på å bygge et godt stipendiatmiljø på tvers av partnere og delprosjekter, et miljø som går utover det rent faglige, avslutter Anmarkrud.

Mer om SpedAims

Besøk våre nettsider.

Nyhetssak: Toppforskingssenter i spesialpedagogikk opnar på UiO (Uniforum).

Emneord: Spesialpedagogikk, Forskning, Stipendiat, SpedAims Av Fredrik Solli Wandem
Publisert 30. juni 2022 12:41 - Sist endret 4. aug. 2022 09:26