Valg av nye medlemmer til senterstyret høsten 2021

Høsten 2021 skal det velges en representant med vara av og blant de ansatte ved CEMO til styret for perioden 2022-2023. I tillegg skal det oppnevnes ny studentrepresentant med vara for 2022. Studentrepresentanter oppnevnes av dekan etter forslag fra studentutvalget. Det gjennomføres ikke valg for denne gruppen. 

Styret ved CEMO består av fem medlemmer, og har følgende sammensetning:

  • Styreleder: Instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
  • Styremedlem: Instituttleder ved Institutt for pedagogikk
  • Styremedlem: Instituttleder ved Institutt for spesialpedagogikk
  • Styremedlem: En representant valgt av og blant de ansatte ved CEMO. Alle ansattgrupper utgjør en felles valgkrets
  • Styremedlem: En student

Det er kun representant for de ansatte til styret ved CEMO som velges etter gjeldende retningslinjer i UiO sitt valgreglement. Øvrige styremedlemmer tillegges styreverv i kraft av å inneha stilling som instituttleder ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Vedtekter CEMO

Valgreglement ved UiO

Publisert 5. aug. 2020 13:15 - Sist endra 3. feb. 2021 12:29