Tredje rapport: Om å måle læring, motivasjon, trivsel og tverrfaglige tema i fagfornyelsen

Forskerne har utviklet måleinstrumenter for å måle om fagfornyelsen oppnår noen av målene. Les om arbeidet i ny rapport fra forskerne bak evalueringen av fagfornyelsen (EVA2020).

To jenter som jobber sammen om en tekst.

Forskerne har lykkes med å utvikle undersøkelser som egner seg for å måle virkninger av den nye læreplanen. Målingene som er gjort våren 2021 er den første av totalt fire målinger. Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Rapporten Læring, motivasjon, trivsel og tverrfaglige tema i fagfornyelsen: Teknisk rapport fra utviklingen av spørreskjema til elever og lærere er nå publisert. Rapporten er den tredje i rekken fra prosjektet EVA2020 som evaluerer fagfornyelsen på vegne av Utdanningsdirektoratet. 

I denne rapporten presenteres resultater fra den kvantitative delen av prosjektet, nærmere bestemt fra utviklingen av spørreskjemabaserte målinger til elever og lærere.

Utvikling av måleinstrumenter

- Målet med denne delen av prosjektet er å utvikle indikatorer som kan brukes til å måle kjernebegreper i fagfornyelsen og over tid fremskaffe informasjon som kan generaliseres til systemnivå, forteller Christian Brandmo som har ledet arbeidet med denne rapporten.

Brandmo forteller at forskerne har lagt ned mye arbeid i finne relevante måleinstrumenter som kan representere begrepene i fagfornyelsen, og at de nå har kommet i mål.

- Det vil alltid være en viss usikkerhet knyttet til denne type målinger, men gitt de metodiske begrensningene som alltid vil være der, så er vi kommet i mål, understreker Brandmo.

Korona har forsinket forskningen

Som følge av COVID-19 pandemien har prosjektet erfart betydelige utfordringer med rekruttering av deltakere og frafall underveis, noe som gjør at utvalget i første spørrerunde er langt mindre enn planlagt.  

Brandmo forteller at det har vært en krevende prosess å gjennomføre den første målingen ettersom flere skoler har blitt stengt ned som følge av pandemien.

- Vi har måttet utsette målingene siden flere skoler har blitt stengt ned, dette har skjedd flere ganger.

- Noen skoler har også måttet trekke seg, da de har hatt nok med opprettholde et skoletilbud til elevene under pademien, forteller Brandmo.

Hjemmeskole har også bidratt til å utsette målingene ettersom elevene må gjennomføre dette i samlet klasserom.

Skal over tid måle elevers egenvurdering og holdninger

Den grunnleggende antakelsen bak dette delprosjektet er at dersom fagfornyelsens intensjoner blir implementert, så vil dette påvirke elevers egenvurderinger og holdninger.

Prosjektet skal gjennomføre fire spørrerunder over fire år og de innsamlede dataene er planlagt koblet med registerdata. Endelig rapportering fra dette delprosjektet er planlagt i 2025. 

I denne rapporten beskrives utviklingsprosessen og de utvalgte målingene, samt beskrivende statistikk fra første ordinære spørrerunde til elever og lærere som ble gjennomført i perioden fra januar til mai 2021. Til sammen deltok 2012 elever fra 9.trinn i hele Norge og 298 lærere i denne runden av undersøkelsen. Neste spørrerunde gjennomføres allerede i oktober/november i år.  

Rapporten konkluderer med at prosjektet har lykkes med å utvikle målinger med gode psykometriske egenskaper.

- Hvorvidt vi lykkes i fange opp mulige virkninger av den nye læreplanen vet vi imidlertid først når hele tidsserien av spørringer er gjennomført, avslutter Brandmo.

Spørreskjemaene

Elevspørreskjemaet

Innholdet i elevspørreskjemaet er sentrert rundt begreper som er sentrale i fagfornyelsen; dybdelæring, å lære å lære og de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Til sammen er det utviklet 30 begrepsbaserte målinger og 10 enkeltstående spørsmål som har til hensikt å fange opp hvorvidt de overnevnte begrepene i læreplanen blir implementert i skolen. Totalt består elevspørreskjemaet av 140 spørsmål i tillegg til demografisk informasjon. 

Lærerspørreskjemaet

Lærerspørreskjemaet består av spørsmål om a) lærerens undervisningspraksis, b) deres opplevelse av klassens sosiale miljø, c) deres oppfatninger om den nye lærerplanen, d) hvordan undervisningen i de tverrfaglige temaene kan organiseres og innpasses i det faget de underviser mest og på tvers av fag, e) hvilke faktorer som kan bidra til økt kvalitet i undervisningen av de tverrfaglige temaene og f) deres opplevde behov for etterutdanning knyttet til dybdelæring og undervisning i de tverrfaglige temaene.   

 

Om prosjektet

Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) ved Universitetet i Oslo ble sommeren 2019 tildelt midler av Utdanningsdirektoratet for å gjennomføre en forskningsbasert evaluering av fagfornyelsen. 

  • Prosjektets tittel er Evaluering av fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser (EVA2020) og gjennomføres i perioden 2019–2025. 
  • Prosjektet er organisert i fire delprosjekter der vi studerer utviklingen av det nye læreplanverket, fortolkninger og iverksettingsprosesser på skoleeier- og skolenivå, fagfornyelsens møte med klasseromspraksiser og elevers erfaringer og opplevelser.  
  • Denne rapporten er den tredje i rekken i evalueringen. I rapporten presenteres resultater fra utviklingen av spørreskjemabaserte målinger til elever og lærere.
Publisert 5. juli 2021 15:02 - Sist endret 27. juni 2022 10:59