Kvalitet og endring i høyre utdanning (avsluttet)

Tema kvalitet og endring blir belyst gjennom flere småskala-studier av hvordan utvikling og oppfølging av kvalitet i høyere utdanning finner sted gjennom planlagte endringsprosesser.

Om prosjektet

Pågående arbeid er rettet mot tre empiriske undersøkelser med sikte på å belyse tema Kvalitet og endring.

  • "Mentoring Early Career Academics – developing and evaluating practice. A pilot study" i samarbeid med G Handal, tar utgangspunkt i problemer knyttet til en institusjonelt forankret intensjon om endring – dvs. hvordan man kan få økt andelen kvinner i ledende akademiske stillinger.
  • "Effects of External Evaluation: a follow up study" i samarbeid med B Eika og B Roald, studerer på hvilke måter ekstern evaluering kan bidra til intensjoner om endringer i et profesjonsstudium.
  • "Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå". En dokumentanalyse av strategiske planer for akkrediterte institusjoner stiller spørsmål ved universitets- og høyskolelovens formålsparagraf.
Publisert 19. okt. 2010 15:17 - Sist endret 2. mai 2018 17:03