Engasjement i undervisning (avsluttet)

Hva legger universitetslærere i engasjement og hvilket engasjement legger univeristetslærere i undervisningen?

Om prosjektet

Når studenter evaluerer undervisning, er den positive karakteristikken som oftest anvendes engasjement. Dette er også dokumentert gjennom internasjonale undersøkelser. ”Students and the general public often identify enthusiasm as one of the defining characteristics of a good teacher. “ (Kunter et al. 2008.) Også blant ansatte blir engasjement ofte fremhevet som et egnet kriterium for god undervisning. Dette prosjektet undersøker hva universitetslærere legger i  engasjement og hvilket engasjement univeristetslærere legger i undervisning

Mål

Hensikten med prosjektet er å bidra med forskningsbasert kunnskap om et kriterium for god undervisning som viser seg å være nokså utbredt men som bare i liten grad er undersøkt empirisk. (referanser her?) En kartlegging av variasjon i engasjement og av ulike former for engasjement blant vitenskapelig ansatte kan gi en forskningsbasert basis for å oppmuntre undervisere til å finne sine egne engasjerende undervisninsgformer blant en rekke ulike dokumenterte former for engasjement.

Bakgrunn

Prosjektet begynte som diskusjoner med deltakere på kurs i universitetspedagikk. Deretter ble det gjennomført ufomelle observasjoner av engasjerte universitetslærere. Neste trinn var to pilotstudier med kvalitative dybdeintervjuer av elleve undervisere om begrepet ”engasjement i undervisningen” og av ni studenttillitsvalgte om hva de forbandt med ”engasjerende undervisning”. Neste fase er gjennomføring av en større spørreskjemaundersøkelse blant vitenskapelig ansatte ved UiO.

Undervisningsforskere har utviklet ulike typer kriterier for dette. Disse kriteriene kan i hovedsak deles i fire kategorier: egenskapskriterer, prosesskriterier, resultatkriterier og såkalte profesjonelle kriterier. (Lycke, 2001.) Den første gruppen knytter undervisningskvalitet til måten læreren fremtrer på og gjør dermed til en viss grad god undervisning til et spørsmål om personlige egenskaper. Den andre gruppen kriterier legger mer vekt på interaksjoner mellom lærer og lærende. En tredje måte å vurdere lærerdyktighet på, kan være å analysere læringsutbytte gjennom karakterfordelinger eller gjennomstømming av studenter. Og for det fjerde er det utviklet profesjonelle standarder for henholdsvis tilfredstillende undervisning, god undervisning og fremragende undervisning.Disse kriteriene er tatt i bruk ved en rekke universiteter i Australia, Canada og USA.

Et slikt kriterium kan imildertid lett knyttes til lærerens væremåte, og engasjement finnes da også bare innen kategorien egenskapskriterier og ikke blant i de tre øvrige kategoriene. Mens disse siste kriteriesettene har mer elaborerte og operasjonaliserte indikatorer på lærerdyktighet, kan en vurdering av engasjement i motsetmning til dette fremstå som vag eller subjektiv. Pilotstudiene viste imidlertd at engasjement blant universitetslærerne ikke bare ble beskrevet som en personlig egenskap, men også som et engasjement i faget, som et engasjement i det å formidle faget til studentene, og som et engasjement de selv var blitt inspirert til av egne forbilder ved universitetet eller ved det selv å representere denne institusjonen.Blant studentene ble engasjement i tillegg til å være en egenskap ved den som underviser, også knyttet til faget og til formidlingen, i tillegg var det engasjeernde for studentene å bli utfordret til aktivitet, og å ha engasjerte medstudenter.

Den planlagte datainnsamlingen vil foregå ved hjelp av et spørreskjema (questback) bygget over de overordnede analuysekategoreien fra pilotstudene, og som også inkluderer likert-skalaer kn yttet til utvalgte utsagn fra disse informantene, og som vil bli sendt ut tilet tiolfdlif trukket tuvaklg av ansatte ved Universitetet i Oslo .
Finansiering

Prosjektets forskningsart

Prosjektet er grunnforskning, men i og med at idéen og motivasjonen springer ut av konkret kursvirksomhet, vil funnene forhåpentligvis også være anvendbare innen praktisk universitetspedagogikk og kunne inspirere universitetslærere i eget utviklingsarbeid.

 

Publisert 4. okt. 2010 10:08 - Sist endret 24. apr. 2018 14:59