Kindt, M. T. (2017). Innvandrerdriv eller middelklassedriv? Foreldres ressurser og valg av høyere utdanning blant barn av innvandrere

Sammendrag

Barn av innvandrere gjør det bra i det norske utdanningssystemet, til tross for at foreldrene deres ofte har lav sosioøkonomisk status. Basert på dybdeintervjuer med 28 etterkommere som har begynt på prestisjefulle utdanningsløp, og eksemplifisert gjennom historiene til tre av disse informantene, setter jeg fokus på hvordan forståelser av familiens sosiale status gjør seg gjeldende i deres utdanningsfremmende adferd. Ved å innlemme informantenes subjektive forståelse av sin klassebakgrunn, med vekt på foreldrenes posisjon i hjemlandet, blir det synlig at deler av foreldrenes involvering er klassespesifikk. For det første viser det seg at etterkommere som har foreldre med «høy status» fra hjemlandet, opplever sine foreldres involvering på måter som minner om «typisk middelklasseadferd», selv om de har lav sosioøkonomisk status i Norge. For det andre kan de ressursene som ligger i et tett sammenvevd etnisk nettverk bety mer for etterkommere hvis foreldre har «lav status» fra hjemlandet. Disse innsiktene kan tilsløres i analyser som bruker data som tar utgangspunkt i foreldres sosioøkonomiske status målt i vertslandet.

 

 

Publisert 9. juni 2017 11:56 - Sist endret 9. juni 2017 11:56