Circle of Security Virginia – Gruppemodellen (2. utg.)

Rye, M., Eng, H., Ulvund, S.E. (2020).

I: Ungsinn

Omslag på tidskrift. Foto

Sammendrag

Circle of Security (COS), eller Trygghetssirkelen på norsk, er en gruppe intervensjoner utviklet for å fremme god tilknytning mellom foreldre og barn. Intervensjonene retter seg primært mot foreldrenes evne til å forstå barnets grunnleggende behov for trygghet, tilhørighet og autonomi slik at barnets trygghetsfølelse og selvforståelse øker. Denne kunnskapsoppsummeringen beskriver Circle of Security Virginia – Gruppemodellen (COS-VG), som er en forebyggende gruppeintervensjon rettet mot foreldre. Tiltaket kan tilbys familier med barn i mild til moderat risiko for å utvikle tilknytningsproblematikk. Tiltaket har inntil nylig blitt driftet av Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør (RBUP Øst og Sør). På grunn av manglende forskningsbelegg og fravær av forskningsmidler tilbyr RBUP Øst og Sør ikke lenger opplæring i COS-VG.

Denne kunnskapsoppsummeringen bygger på et systematisk litteratursøk i databasene Embase, Medline og Psykinfo, NORART, Cochrane, Cristin, NORA, SCOPUS, CINAHL og SweMed. Det er også søkt i internasjonale kunnskapsdatabaser om evidens samt innhentet informasjon om tiltaket fra tiltakseier. Litteratursøk og annen innhentet informasjon ble gjennomgått for å identifisere nordiske effektstudier, internasjonale oppsummeringsstudier og eventuelt andre norske studier om tiltaket.

Resultatene består av en vurdering av tiltakets beskrivelse, foreliggende studier og implementeringskvalitet. COS-VG vurderes som godt beskrevet tiltak med en god teoretisk forankring. Det finnes derimot ingen nordiske studier eller internasjonale kunnskapsoppsummeringer som har undersøkt effekten av tiltaket. Det er dermed usikker hvilken virkning tiltaket faktisk har med tanke på å kunne fremme trygg tilknytning.

COS-VG klassifiseres på evidensnivå 2 – Teoretisk begrunnet tiltak.

Publisert 14. sep. 2020 16:22 - Sist endret 22. feb. 2021 22:05