Mangfold, likestilling og inkludering

Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021-2024

 

Spillebrikker i tre, lys, rød,gul, grønn.

Foto: Colourbox

Vedtatt i fakultetsstyremøte 17.6.2021.

Arbeidet er et lederansvar og bygger på UiOs likestillingspolitikk, som er forankret i UiOs til enhver tid gjeldende strategiske plan og handlingsplan for likestilling.

Organisering og oppfølging av arbeidet

Hva Hvem
Ansvar for fakultetets likestillingsarbeid

Arbeidet er lagt hos personal og HR i tett samarbeid med dekanatet og enhetene

Koordineringsgruppen for likestilling på UiO sentralt

Fakultetet deltar i gruppen med representant fra fakultetsledelsen. I dag deltar fakultetets HR-leder

HR-ledernettverket

Fakultetets HR-leder

Tiltak for å fremme kjønnsbalanse og likestilling

Likestilling handler om rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser. Kjønnsbalanse handler om representasjon av mennesker og perspektiver.

Målområde Innhold Ansvar
Rekruttering

Fokus på kjønnsbalanse ved rekruttering til alle stillinger. UiOs måltall for andel kvinner i faste vitenskapelige stillinger er over 40 %.

I 2020 hadde fakultetet 66,4 % kvinnelige vitenskapelige ansatte, 50,7 % kvinnelige professorer og 74,2 % kvinnelige førsteamanuenser.

For å øke andel kvinner i faste stillinger, er hovedregel ved UiO at faste vitenskapelige stillinger lyses ut som førsteamanuensis. Ved UV er behovet snarere å øke andelen kvinnelige professorer. Derfor vil det kunne være et virkemiddel å lyse ut stilling på professor-/førsteamanuensisnivå slik at fast ansatte kvinnelige førsteamanuenser kan søke kompetanseopprykk, i de tilfeller der det vil kunne være hensiktsmessig. 

I 2020 hadde fakultetet 76,9 % kvinnelige stipendiater og 64,2 % kvinnelige postdoktorer.

For å øke den framtidige andelen av mannlige fast vitenskapelige ansatte ved fakultetet, bør rekrutteringen av mannlige stipendiater og postdoktorer økes. Et virkemiddel kan være bruk av søkerkomiteer for å sikre kjønnsbalanse i søkergrunnlaget.
 

Fakultetsledelsen, HR-seksjonen og institutt- og senterledere
Studentrekruttering

Et langsiktig mål er en 40/60 fordeling ved alle studieprogrammer ved UiO.

Høsten 2020 hadde fakultetet 73 % kvinnelige studenter. Fakultetet har svært skjev kjønnsrepresentasjon på noen studieprogrammer i favør av kvinnelige studenter. Det er særlig studieprogrammene i spesialpedagogikk og pedagogikk som har en svært lav andel mannlige studenter. I 2020 på spesialpedagogikk var 92,5 % av studentene på masterprogrammet kvinner og 88 % på bachelorprogrammet. På pedagogikk var 78,9 % på masterprogrammet kvinner og 75,7 % på bachelorprogrammet.

Fakultetet viderefører tiltak med:

  • Fakultær skolebesøksordning
  • Guttedag
  • Mannlige rollemodeller i rekrutteringsøyemed 
     
Fakultetsledelsen, studieseksjonen og institutt- og senterledere
Kompetanseutvikling og karrierestøtte 

Likestilling er et viktig perspektiv som skal integreres i all lederopplæring og annet opplæringstilbud ved fakultetet.

Fortsatt tilbud om og oppfordring om å søke på: 

  • Mentorprogram for kvinnelige postdoktorer
  • Opprykkseminar for kvinnelige førsteamanuensis 
  • Kvalifiseringsstipend

Interne opprykkseminarer ved UV 1-2 ganger året (ett av disse i tilknytning til sentralt seminar)
 

Fakultetsledelsen, HR-seksjonen
Kommunikasjon og arrangementer Likestilling skal integreres i kommunikasjonsarbeid Fakultetsledelsen, seksjon for forskning og kommunikasjon og institutt- og senterledere

Tiltak for å fremme mangfold og inkludering

Arbeidet er et lederansvar og bygger på UiOs til enhver tid vedtatte mangfoldspolitikk, plandokumenter og forståelse av mangfoldsbegrepet.

Målområde Innhold Ansvar
Kunnskapsgrunnlag UiOs plandokumenter mv er utgangspunkt for konkretisering og tiltak for dette området UiO
Studentrekruttering UiO skal lage en situasjonsanalyse for å definere utfordringer, mål og tiltak, som fakultetet vil arbeide ut ifra. Fakultetsledelsen, studieseksjonen og seksjon for forskning og kommunikasjon og institutt- og senterledere
Konkretisering av tiltak Konkretisering av tiltak for å fremme mangfold og inkludering for studenter og ansatte ved fakultetet høsten 2021. Fakultetsledelsen, studieseksjonen og HR-seksjonen 

 

Emneord: Likestilling, Inkludering og mangfold
Publisert 9. des. 2021 14:02 - Sist endra 9. des. 2021 15:40