Strategi og strategiprosesser ved UV

Hovedmål: "Det utdanningsvitenskapelige fakultet skal styrke sin posisjon som ett av de ledende europeiske utdanningsvitenskapelige fagmiljøene gjennom et gjensidig forsterkende samspill mellom forskning, utdanning og formidling."

Strategisk hovedinnretning

Det utdanningsvitenskapelige fakultetet utarbeidet gjeldende strategi 2010 - 2020 i perioden 2009 - 2010, og under en struktur satt av universitetet. Strategisk plan 2010 - 2020 ble vedtatt av styret 4. juni 2010.

Til  Strategisk plan for UV 2010-2020 (pdf).

Les mer om arbeidet med strategisk  plan.

Et konsolidert fakultet i møte med nye forventninger

Fakultetets strategiske plan skulle rekke over en lang tidshorisont. Fakultetet ønsket derfor å plassere egen Strategisk plan inn i dagens rammer samtidig som vi ville foreta en konsolidering etter de fem første årene.

Fakultetet utarbeidet en videreutvikling av strategisk plan, vedtatt av fakultetets styre 10. juni 2015.

Fakultetets årsplaner

Med de overordnede retningene som kommer fram I fakultetets Strategiske plan, har fakultetet utviklet  rullerende årsplaner, som definerer tiltak og kortsiktige strategier for å bidra til oppfylling av de langsiktige målene ved fakultetet og universitetet. Fakultetets årsplaner framover vil også pregas av notat om videreutvikling av strategisk plan.

Fakultære tiltaksplaner

Som en del av årsplan 2015 - 2017 har fakultetet utarbeidet to tiltaksplaner

Fakultetets faglige prioriteringer

Samlet forvalter fakultetet etter styremøtet 10. juni 2015 ti faglige prioriterte områder (pdf)

1.       Undervisning, læring og fag

2.       Ledelse, styring og organisering av skolen

3.       Nasjonale og internasjonale studier om kompetanseutvikling fra barnehagen til voksen alder

4.       Demokrati og dannelse i et humanioraperspektiv

5.       Høyere utdanning og arbeidslivslæring

6.       Moderne oppvekst: Barn og ungdoms identitet, læringsforløp og utdanning

7.       Språkutvikling og tekstbasert læring

8.       Spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak

9.       Lærerutdanning og profesjonsutvikling i skolen

10.    Kultur, kognisjon og teknologi: Læring i digitale omgivelser

Fakultetets ti prioriterte forskningsområder reflekterer vår forskningsprofil. Områdene synliggjør vår faglige bredde, og har samtidig en dynamikk som gir potensiale for etablering av spissmiljøer. Dette gir fakultetet en unik posisjon i utdanningsvitenskapelig sammenheng, og gir en forskningsbasert beredskap til å møte nye problemstillinger innen oppvekst, opplæring, arbeidsliv og samfunnsdeltakelse for øvrig.

Arbeidet med de faglige prioriteringene har stått sentral ved fakultetet siden 2005. Det er de siste to årene foretatt en gjennomgang av områdene. Dette har vært en fin prosess.

Fakultære forskergrupper

I samme periode har fakultetet også foretatt en gjennomgang av ordningen med de fakultære forskergruppene. Disse plasserer seg i dag godt inn mot fakultetets ti prioriterte områder.

For mer om de fakultære forskergruppene.

Publisert 29. sep. 2010 14:12 - Sist endra 9. mai 2019 13:16