Veiledning

Veiledning er en obligatorisk del av studiet og masteroppgaven kan ikke leveres uten at du har mottatt veiledning. 

Veiledertildelingen 

På bakgrunn av din prosjektbeskrivelse tildeler instituttet deg en veileder. Det er Institutt for pedagogikk som foretar endelig tildeling av veileder, men du kan føre opp et ønske.

Veiledningens omfang 

Masteroppgavens omfang er på 45 studiepoeng. Dette utløser maksimalt 40 timer veiledning til disposisjon. Timene inkluderer veileders forberedelser og lesing av tekster, noe som normalt tilsvarer 13 timer veiledningssamtale. Dersom to studenter skriver sammen, får veileder 60 timer noe som tilsvarer totalt 20 timer veiledningssamtale.

Bruk av veiledningstid 

Bruk av veiledningstid avtales mellom deg og veileder. Det er du som student som har ansvar for å gjøre avtaler om veiledningssamtaler og følge opp avtalene. I tredje semester så arbeider du særlig med litteratur som kan anvendes i oppgaven og planlegger datainnsamling til oppgaven. I fjerde semester utarbeider du og ferdigstiller masteroppgaven din. 

Det er viktig at instituttet blir informert så tidlig som mulig om fravær eller annet som medfører at veiledningen må utsettes. Hvis det oppstår problemer i forhold til veiledningen eller at planlagt progresjon ikke overholdes; ta kontakt med instituttet. 

Viktige momenter til første veiledningstime 

Det er mange viktige momenter som du kan ta med deg til veileder på første veiledningsmøte. Temaene bør du drøfte med din veileder i løpet av de første møtene dere har sammen. Momentene er utviklet med den hensikt å få større bevissthet rundt temaer som vi erfaringsmessig vet at det er behov for å få en avklaring på. 

Veiledningsavtale 

Veiledningsavtalen stadfester og presiserer forhold som legges til grunn for veiledning av din masteroppgave. Avtale om veiledning inngås så snart som mulig etter tildelt veileder. Avtalen skal være med å sikre gjensidige rettigheter og plikter. Veiledningen inngår som en obligatorisk del av arbeidet med masteroppgaven og er en forutsetning for å levere oppgaven til sensur. Se Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 2.5.7

Du må ta med veiledningsavtalen til første møte med din veileder. Avtalen skal gjennomgås og undertegnes av begge. Vi anbefaler at dere går gjennom dokumentet ”Momenter til samtale om veiledning” samtidig. Ferdig utfylt avtale skal returneres til instituttet for registrering.

Veiledningsavtalen skal leveres til instituttet innen 6 uker etter at veileder har blitt tildelt.

Skjema: Veiledningsavtale 

Avtale om veiledning (bokmål) 

Avtale om rettleiing (nynorsk) 

Etiske retningslinjer for veiledere 

Universitetet i Oslo har utarbeidet etiske retningslinjer for veiledere ved UiO

Publisert 18. nov. 2019 14:52 - Sist endret 11. jan. 2021 10:16