Praksis forbereder deg til arbeidslivet

Bildet kan inneholde: smil, t skjorte, tjenestemannarbeider, moro, begivenhet.

Praksis er en viktig del av undervisningen på flere av studieretningene Master i pedagogikk. Gjennom praksis får du mulighet til å se din teoretiske kunnskap opp mot utfordringer i en arbeidshverdag. Du får også innsikt i hvordan din kompetanse er relevant for ulike arbeidsoppgaver.

Informasjon til masterstudenter i praksis under koronapandemien

Unikt praksistilbud ved IPED

IPED har mangeårig erfaring med å tilby et omfattende praksistilbud til våre masterstudenter i pedagogikk. 3 av 4 studieretninger har praksiskomponenter som en integrert del av studiene. Gjennom 2 perioder veiledet praksis i relevante virksomheter får du anledning til å anvende kunnskap du har lært og skal lære i løpet av studiet.

Samspillet student-praksissted fungerer godt!

Etter en intern undersøkelse i 2020, vet vi nå at:

 • 82% opplever at praksisstedet helt eller delvis gir dem oppgaver som gir mestringsfølelse

 • 83% opplever at deres idéer og faglige innspill helt eller delvis har blitt tatt i betraktning
 • 79% føler at de helt eller delvis fikk jobbe med faglig relevante arbeidsoppgaver
 • 90% fikk godt eller ganske godt innblikk i virksomheten generelt
 • 88% opplever at de helt eller delvis fikk mulighet til å fullføre arbeidsoppgavene sine på en tilfredsstillende måte

Både studenter og arbeidsgivere er godt fornøyde med utplasseringstilbudet de får fra instituttet, les mer om den gjensidige begeistringen her.

Arbeidslivsrelevans er essensielt

Fra praksisopphold til fast jobb

Louise hadde praksis på Vinmonopolet

Maiken var i praksis hos NIFU

Eksempler på praksisbedrifter

IPED inngår praksisavtaler med en lang rekke spennende og relevante virksomheter innenfor hver studieretning som har praksis. Praksisveilederne ved det enkelte praksisstedet er godkjent av instituttet, og samtlige har relevant faglig bakgrunn og arbeidserfaring. I tillegg brenner de for faget og for studentene våre. Tilgjengelige praksisplasser varierer semester for semester. Her er eksempler fra de siste to semestrene.

Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet

Kommunikasjon, design og læring

Pedagogisk-psykologisk rådgivning

 • Aker BioMarine
 • BASH HR
 • Grant Thornton
 • Lent 
 • Metier OEC
 • Politihøgskolen
 • Redd Barna
 • Sykehuspartner HR
 • Utdanningsetaten
 • Vinmonopolet
 • Attensi
 • Den kulturelle skolesekken
 • Intendia (NKI Nettstudier og MedLearn)
 • LearnLab
 • LINK - Senter for læring og utdanning
 • Munch-museet
 • NIFU 
 • Statens vegvesen
 • Task Alliance
 • TechnipFMC
 • Et bredt utvalg av skoler, spesialskoler
  og spesialgrupper i Oslo / Viken
 • PPT-kontorer (pedagogisk psykologisk tjeneste), bl.a.
  • Asker PPT
  • Bærum PPT
  • Drammen PPT
  • Oslo PPT (både barnehage og grunnskole)
  • Lillestrøm PPT

Praksisintervju

 • Fire menn smiler til kamera, to av disse er studentene fra artikkelen Praksis hos Norsk Toppfotball

  Nikolai Grefslie og Junaid Khan går studieretningen kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet og har hatt sin praksis hos interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball (NTF).

 • Bildet kan inneholde: person, hår, yttertøy, frisyre, skulder. Fremtidsrettet studieretning

  Anne Catherin Gonzales går studieretningen kommunikasjon, design og læring. Hun har gjennomført to praksisperioder i løpet av studiet.

 • Bildet kan inneholde: leppe, smil, yttertøy, anlegg, mennesker i naturen. Mestringsfølelse og trygghet

  Andrea Kjølerbakken går studieretningen pedagogisk-psykologisk rådgivning. Hun hadde sin praksis hos Pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Praksisens omfang for hver studieretning

Pedagogisk-psykologisk rådgivning (PPR)

For deg som startet studiet høst 2019 eller senere: 

Det vil være undervisning tilknyttet praksisoppholdet i forkant av og i løpet av praksisperioden. Du følger vanlig arbeidstid på praksisstedet.

 • 1. semester PED4101: observasjonspraksis 3 uker, 3 dager i uken.
 • 3. semester PED4104: PP-tjeneste 8 uker, 4 dager i uken. 

I tillegg til informasjonen på emnesidene, vil mer informasjon om praksis bli gitt av emneansvarlig.

Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet (KULA)

For deg som startet studiet høst 2019 eller senere: 

I praksisperiodene inngår et obligatorisk praksisforberedende seminar. Du følger vanlig arbeidstid på praksisstedet.

 • 2. semester PED4481: praksisperiode på 5 uker, 4 dager i uken.
 • 3. semester PED4482: praksisperiode på 5 uker, 4 dager i uken.

I tillegg til informasjonen på emnesidene, vil mer informasjon om praksis bli gitt av emneansvarlig.

Kommunikasjon, design og læring (KDL)

For deg som startet studiet høst 2019 eller senere:

Det vil være undervisning tilknyttet praksisoppholdet i forkant av og i løpet av praksisperioden. Du følger vanlig arbeidstid på praksisstedet.

 • 2. semester PED4581: praksisperiode på 5 uker, 4 dager i uken.
 • 3. semester PED4582: praksisperiode på 5 uker, 4 dager i uken.

I tillegg til informasjonen på emnesidene, vil mer informasjon om praksis bli gitt av emneansvarlig.

Forberedelse til arbeidslivet

Gjennom kombinasjonen av undervisning, praksis og praksisseminarer får du utdypet din profesjonsorienterte kunnskap. Du får erfart anvendelsen av kunnskap på ulike arbeidsplasser som er en del av læringen både for egen praktisering, men også som grunnlag for masteroppgaven og eventuelt videre forskning.

Veiledet praksis skal bidra til at du oppnår studienes læringsutbytte og kvalifiseres for framtidig yrkesutøvelse. I tillegg skal praksis medvirke til at du utvikler bevissthet om det komplekse forholdet mellom teori og praksis. Praksis hjelper deg til kritisk vurdering og refleksjon rundt eget arbeid og egen fungering.

 

Om praksisperiodene

Masterstudiet kombinerer teoristudier med to praksisperioder i relevante virksomheter. Se din studieretning for detaljer.

Praksisukene legges vanligvis til første halvdel av semesteret. Periodene kan variere.

Praksisoppholdet tilsvarer en heltidsjobb i fem uker. I praksisperioden skal du være på praksisstedet i vanlig arbeidstid og du må påberegne en arbeidsdag på 7-8 timer. Praksisuken er tre eller fire dager i uken, og på fredager er det praksisseminar på instituttet. Både praksisarbeid på heltid og praksisseminar er et obligatoriske krav til emnet.  

Hvis du av spesielle årsaker må komme senere eller gå tidligere en dag (til praksisstedet) må dette avtales med praksisveilederen i god tid. Du kan ikke være i fulltidsjobb eller jobbe på dagtid i de periodene du er i praksis. Det er ikke mulig å gjennomføre praksis på egen arbeidsplass.

Innhold i praksis

Gjennom praksisperiodene skal du få innsikt i, og erfaring med, hvordan ulike virksomheter arbeider med oppgaver som kan knyttes til masterstudiets fokusområder. Videre skal praksisperioden gi deg innblikk i praksisstedets kultur, struktur og arbeidsoppgaver. 

Din rolle i praksisen vil være avhengig av mange faktorer, som eksempelvis praksisstedet og dets arbeidsoppgaver og ansvarsområder, samt hvilke arbeidsformer som benyttes.

Forberedelser i forkant av praksisperioden

Vi anbefaler deg å innhente informasjon om praksisstedet fra dets nettside slik at du stiller forberedt på første dag i praksis. I tillegg vil du bli invitert til en oppstartssamtale med praksisveileder i forkant av praksisukene. I denne samtalen bør du og veileder sammen sette opp en plan over aktiviteter for hver uke av praksisen. Planen kan være grei å ha som utgangspunkt, selv om den mest sannsynlig vil endres underveis. Du kan også benytte oppstartssamtalen til å fortelle om dine interesser og forventninger til praksisen. Det vil imidlertid av ulike årsaker ikke alltid være mulig å oppfylle alle dine ønsker.

Veilederen bes om å gi deg opp til 6 timer veiledning per uke og vedkommende kan velge hvordan veiledningen gis, eksempelvis i form av en samtale til avtalt tidspunkt, eller fortløpende ved behov. Avhengig av praksisstedet vil enten din praksisveileder eller det kollektive arbeidsmiljøet veilede deg.  

Praksisavtale

Du og din veileder signerer en skriftlig avtale; praksisavtalen, som en bindende kontrakt mellom dere. Praksisavtalen tar du med for signering i din første praksisuke. Avtalen må være underskrevet og levert instituttet for at praksisperioden kan godkjennes. 

Sykdom under praksisperioden

Ved sykdom skal du alltid informere praksisveilederen og praksiskoordinator ved IPED. Dagene du mister grunnet kort sykefravær trenger ikke å tas igjen. Blir du derimot sykmeldt / langvarig syk må instituttet vurdere om du må ta deler eller hele praksisperioden på nytt. 

Dekking av reiseutgifter

Reiseutgiftene til praksissteder i Oslo kommune dekkes ikke. Dersom du har praksis utenfor Oslo dekker instituttet mellomlegget mellom reiser i Oslo og ekstrautgiftene du måtte ha i. Det er kun billigste alternativ som dekkes av oss. For å få dekket reiseutgiftene må du levere både kvitteringene og reisedokumentasjon til praksiskoordinator etter avsluttet praksis.
Dekking av reiseutgifter gjelder ikke hvis du etter eget ønske velger praksissted utenfor Oslos grenser.

Tildeling av praksisplass

Det er instituttets ansvar å sørge for at du får praksisplass i de aktuelle emnene, gjennom hele masterprogrammet. Instituttet inngår avtaler med en rekke spennende og relevante praksisbedrifter.

Tilgjengelige praksisplasser varierer semester for semester, og avhenger av hvilke avtaler vi inngår. Tildelingsmetoden kan variere avhengig av studieretningen din og de praksisplassene vi har til rådighet.

Du vil uansett få informasjon om praksisplassen din noen uker i forkant av praksisstart.

Som hovedregel fordeler instituttet to studenter til hvert praksissted, fordi studentene både individuelt og som gruppe opplever at dette gir større læringsutbytte.   

Er det mulig å søke om andre praksisplasser?

Du kan søke om "egendefinert praksisplass", det vil si å søke om praksisplass utover de praksisvirksomhetene som IPED hvert semester inngår forhåndsavtaler med. 

Egendefinert praksisplass må ikke forveksles med "egen arbeidsplass". Vi gjør oppmerksom på at praksis på din egen arbeidsplass (nåværende arbeidsgiver) ikke godkjennes som praksissted. Dette gjelder for samtlige praksisemner.

Frister

Søknadsfrister er 15. oktober for påfølgende vårsemester og 15. mars for påfølgende høstsemester. 

Om søknadsprosessen

Å søke innebærer at du selv må kontakte en potensiell praksisplass og praksisveileder, skaffe relevante arbeidsoppgaver og få godkjennelse om praksisplass fra instituttet gjennom en grundig saksbehandling. 

Instituttet har ikke ressurser til å innhente informasjon og dokumentasjon utover de praksisvirksomhetene vi allerede rekrutterer og godkjenner. 

Vi anbefaler at du starter starte tidlig med å forberede en søknad, gjerne noen måneder før søknadsfristen går ut. 

Søknaden må blant annet inneholde:

 1. Navnet på bedriften, arbeidssted, avdeling / divisjon og praksisveilderers kontaktinformasjon.
 2. Dokumentasjon som viser at du har mulighet for praksis i virksomheten.
 3. Dokumentasjon som viser praksisveileders utdannelse og arbeidserfaring, f.eks. Curriculum Vitae.  
 4. Beskrivelse av mulige arbeidsoppgaver og -prosjekter.
 5. Faglig begrunnelse.  

Kontakt instituttets praksiskoordinator for detaljert informasjon om søknadskriterer.  

Søknader behandles av fagansvarlige for den aktuelle studieretning.

IPED stiller høye faglige krav til praksisemnets helhetlige kvalitet, og følgelig også til kvaliteten ved alle praksissteder som benyttes i praksisperiodene. Det stilles like krav til de praksisstedene som rekrutteres av instituttet på fast basis, og til de praksisstedene som søkes på eget initiativ. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle søknader innvilges.

Tilrettelegging for deg som skal i praksis

Har du en funksjonsnedsettelse, særskilt behov eller sykdom som påvirker din studiehverdag? Da kan du søke om tilrettelegging. 

Se hva våre studenter og praksisbedrifter har å si om verdien av et praksiopphold

 • Person som gestikulerer. Foto. – De tilfører et nytt og annerledes blikk på bedriften vår

  For Institutt pedagogikk ved UiO (IPED) har det alltid vært viktig å kople studenter og arbeidsliv. Praksisperioder er bra for studentene selv, men de er også bra for bedrifter som får tilgang til en viktig ressurs.

 • Man som foreleser. Foto. ─ Det grønne skiftet trenger pedagoger

  Opplæringsbehovet i samfunnet øker, og det er organisasjonene med en genuin forståelse for læring som vil komme best ut.

 • helsing-sandbo-507x338 Det gode liv som praksisstudent

  Ida Helsing og Stine Pettersen Sandbo er enige om at Institutt for pedagogikk gjør noe lurt når de tilbyr praksis i mastergradsstudiene. Praksis er gunstig både for det faglige og det motivasjonelle, og for ikke å snakke om fordelene det kan ha når man senere skal ut å søke jobb.

Har du spørsmål om praksis?

Ta kontakt med studieadministrasjonen ved IPED på e-post: praksis-iped@iped.uio.no