Praksis forbereder deg til arbeidslivet

Bildet kan inneholde: smil, t skjorte, tjenestemannarbeider, moro, begivenhet.

Praksis er en viktig del av undervisningen på flere av studieretningene Master i pedagogikk. Gjennom praksis får du mulighet til å se din teoretiske kunnskap opp mot utfordringer i en arbeidshverdag. Du får også innsikt i hvordan din kompetanse er relevant for ulike arbeidsoppgaver.

Informasjon til masterstudenter i praksis under koronapandemien

Unikt praksistilbud ved IPED

IPED har mangeårig erfaring med å tilby et omfattende praksistilbud til våre masterstudenter i pedagogikk. 3 av 4 studieretninger har praksiskomponenter som en integrert del av studiene. Gjennom 2 perioder veiledet praksis i relevante virksomheter får du anledning til å anvende kunnskap du har lært og skal lære i løpet av studiet.

Samspillet student-praksissted fungerer godt!

Etter en intern undersøkelse i 2020, vet vi nå at:

 • 82% opplever at praksisstedet helt eller delvis gir dem oppgaver som gir mestringsfølelse

 • 83% opplever at deres idéer og faglige innspill helt eller delvis har blitt tatt i betraktning
 • 79% føler at de helt eller delvis fikk jobbe med faglig relevante arbeidsoppgaver
 • 90% fikk godt eller ganske godt innblikk i virksomheten generelt
 • 88% opplever at de helt eller delvis fikk mulighet til å fullføre arbeidsoppgavene sine på en tilfredsstillende måte

Både studenter og arbeidsgivere er godt fornøyde med utplasseringstilbudet de får fra instituttet, les mer om den gjensidige begeistringen her.

Eksempler på praksisbedrifter

IPED inngår praksisavtaler med en lang rekke spennende og relevante virksomheter innenfor hver studieretning. Praksisveilederne ved det enkelte praksisstedet er godkjent av Instituttet, og samtlige har relevant faglig bakgrunn og arbeidserfaring. I tillegg brenner de for faget og for studentene våre. Tilgjengelige praksisplasser varierer semester for semester.

Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet
Kommunikasjon, design og læring
Pedagogisk-psykologisk rådgivning
 • Aker BioMarine
 • BI Læringssenter
 • Kommunenes sentralforbund (KS)
 • Lent
 • Peab
 • Politihøgskolen
 • Redd Barna
 • Vinmonopolet
 • Aschehoug undervisning
 • Bane Nor
 • Kommuneforlaget
 • LearnLab
 • Ludenso
 • Task Alliance
 • TechipFMC
 • Visma Academy
 • Et bredt utvalg av skoler, spesialskoler
  og spesialgrupper i Oslo / Viken

 

Praksisintervju

 • andrea-kjolerbakken_660x371 Mestringsfølelse og trygghet

  Andrea Kjølerbakken går studieretningen pedagogisk-psykologisk rådgivning. Hun hadde sin praksis hos Pedagogisk-psykologisk tjeneste.

 • henriette-haraldstad_660x371 Stor frihet under praksisperioden

  Henriette Bækken Haraldstad går studieretningen pedagogisk-psykologisk rådgivning. Høsten 2020 var hun i praksis på Nordpolen skole.

 • karl-henrik-storhaug-reinas_660x371 Nordpolen skole og Oslo PPT

  Karl Henrik Storhaug Reinås går studieretningen pedagogisk-psykologisk rådgivning og har gjennomført to praksisperioder i løpet av studiet.

Detaljer for hver studieretning

Pedagogisk-psykologisk rådgivning (PPR)

For deg som startet studiet høst 2019 eller senere: 

Det vil være undervisning tilknyttet praksisoppholdet i forkant av og i løpet av praksisperioden. Du følger vanlig arbeidstid på praksisstedet.

 • 1. semester PED4101: observasjonspraksis 3 uker, 3 dager i uken.
 • 3. semester PED4104: PP-tjeneste 8 uker, 4 dager i uken. 

I tillegg til informasjonen på emnesidene, vil mer informasjon om praksis bli gitt av emneansvarlig.

Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet (KULA)

For deg som startet studiet høst 2019 eller senere: 

I praksisperiodene inngår et obligatorisk praksisforberedende seminar. Du følger vanlig arbeidstid på praksisstedet.

 • 2. semester PED4481: praksisperiode på 5 uker, 4 dager i uken.
 • 3. semester PED4482: praksisperiode på 5 uker, 4 dager i uken.

I tillegg til informasjonen på emnesidene, vil mer informasjon om praksis bli gitt av emneansvarlig.

Kommunikasjon, design og læring (KDL)

For deg som startet studiet høst 2019 eller senere:

Det vil være undervisning tilknyttet praksisoppholdet i forkant av og i løpet av praksisperioden. Du følger vanlig arbeidstid på praksisstedet.

 • 2. semester PED4581: praksisperiode på 5 uker, 4 dager i uken.
 • 3. semester PED4582: praksisperiode på 5 uker, 4 dager i uken.

I tillegg til informasjonen på emnesidene, vil mer informasjon om praksis bli gitt av emneansvarlig.

Forberedelse til arbeidslivet

Gjennom kombinasjonen av undervisning, praksis og praksisseminarer får du utdypet din profesjonsorienterte kunnskap. Du får erfart anvendelsen av kunnskap på ulike arbeidsplasser som er en del av læringen både for egen praktisering, men også som grunnlag for masteroppgaven og eventuelt videre forskning.

Veiledet praksis skal bidra til at du oppnår studienes læringsutbytte og kvalifiseres for framtidig yrkesutøvelse. I tillegg skal praksis medvirke til at du utvikler bevissthet om det komplekse forholdet mellom teori og praksis. Praksis hjelper deg til kritisk vurdering og refleksjon rundt eget arbeid og egen fungering.

 

Om praksisperiodene

Masterstudiet kombinerer teoristudier med to praksisperioder i relevante virksomheter. Se din studieretning for detaljer.

Praksisukene legges vanligvis til første halvdel av semesteret. Periodene kan variere.

I praksisperioden skal du være på praksisstedet i vanlig arbeidstid og du må påberegne en arbeidsdag på 7-8 timer. Klokkeslett kan variere og avtales nærmere med praksisveileder. Praksisuken er tre til fire dager i uken, og på fredager er det praksisseminar på instituttet. Både praksisarbeid og praksisseminar er et obligatoriske krav til emnet.  

Hvis du av spesielle årsaker må komme senere eller gå tidligere en dag (til praksisstedet) må dette avtales med praksisveilederen i god tid. Du kan ikke være i fulltidsjobb eller jobbe på dagtid i de periodene du er i praksis. Det er ikke mulig å gjennomføre praksis på egen arbeidsplass.

Innhold i praksis

Gjennom praksisperiodene skal du få innsikt i, og erfaring med, hvordan ulike virksomheter arbeider med oppgaver som kan knyttes til masterstudiets fokusområder. Videre skal praksisperioden gi deg innblikk i praksisstedets kultur, struktur og arbeidsoppgaver. 

Din rolle i praksisen vil være avhengig av mange faktorer, som eksempelvis praksisstedet og dets arbeidsoppgaver og ansvarsområder, samt hvilke arbeidsformer som benyttes.

Forberedelser i forkant av praksisperioden

Vi anbefaler deg å innhente informasjon om praksisstedet fra dets nettside slik at du stiller forberedt på første dag i praksis. I tillegg vil du bli invitert til en oppstartssamtale med praksisveileder i forkant av praksisukene. I denne samtalen bør du og veileder sammen sette opp en plan over aktiviteter for hver uke av praksisen. Planen kan være grei å ha som utgangspunkt, selv om den mest sannsynlig vil endres underveis. Du kan også benytte oppstartssamtalen til å fortelle om dine interesser og forventninger til praksisen. Det vil imidlertid av ulike årsaker ikke alltid være mulig å oppfylle alle dine ønsker.

Veilederen bes om å gi deg opp til 6 timer veiledning per uke og vedkommende kan velge hvordan veiledningen gis, eksempelvis i form av en samtale til avtalt tidspunkt, eller fortløpende ved behov. Avhengig av praksisstedet vil enten din praksisveileder eller det kollektive arbeidsmiljøet veilede deg.  

 

Praksisavtale

Du og din veileder signerer en skriftlig avtale; praksisavtalen, som en bindende kontrakt mellom dere. Praksisavtalen tar du med for signering i din første praksisuke. Avtalen må være underskrevet og levert instituttet for at praksisperioden kan godkjennes. 

Sykdom under praksisperioden

Ved sykdom skal du alltid informere praksisveilederen og praksiskoordinator ved IPED. Dagene du mister grunnet kort sykefravær trenger ikke å tas igjen. Blir du derimot sykmeldt / langvarig syk må instituttet vurdere om du må ta deler eller hele praksisperioden på nytt. 

Dekking av reiseutgifter

Reiseutgiftene til praksissteder i Oslo kommune dekkes ikke. Dersom du har praksis utenfor Oslo dekker instituttet mellomlegget mellom reiser i Oslo og ekstrautgiftene du måtte ha i. Det er kun billigste alternativ som dekkes av oss. For å få dekket reiseutgiftene må du levere både kvitteringene og reisedokumentasjon til praksiskoordinator etter avsluttet praksis.
Dekking av reiseutgifter gjelder ikke hvis du etter eget ønske velger praksissted utenfor Oslos grenser.

Tildeling av praksisplass

Instituttet rekrutterer praksisbedrifter og tildeler praksisplass til deg gjennom hele masterprogrammet.

Tilgjengelige praksisplasser varierer semester for semester, og avhenger av hvilke virksomheter vi inngår avtaler med.

Som hovedregel fordeler instituttet to studenter til hvert praksissted. Vår erfaring tilsier at to studenter som samarbeider og er i samme praksisbedrift får større læringsutbytte, enn én student som er alene på arbeidsplassen. Tildelingsmetoden kan variere avhengig av studieretningen din og de praksisplassene vi har til rådighet. Du vil uansett få informasjon om praksisplassen din i god tid før oppstart av praksis. 

Unntaksvis er det mulig å søke om egendefinert praksisplass. Dersom du ønsker dette, trenger vi fullstendig søknad med all nødvendig dokumentasjon innen søknadsfristen, det vil si senest innen 15. oktober for påfølgende vårsemester og senest innen 15. mars for påfølgende høstsemester. Søknaden behandles av fagansvarlig.  

Kontakt praksiskoordinator god tid i forveien dersom du ønsker nærmere informasjon om innholdet i en slik søknad.   

Vi gjør oppmerksom på at praksis på din egen arbeidsplass (nåværende arbeidsgiver) ikke godkjennes som praksissted.   

 

 

Tilrettelegging for deg som skal i praksis

Har du en funksjonsnedsettelse, særskilt behov eller sykdom som påvirker din studiehverdag? Da kan du søke om tilrettelegging. 

Se hva våre studenter og praksisbedrifter har å si om verdien av et praksiopphold

 

Bildet kan inneholde: begivenhet, opptreden, musikalsk ensemble.
Pedagoger, ja takk!

Fra praksisopphold til fast jobb

Har du spørsmål om praksis?

Ta kontakt med studieadministrasjonen ved IPED på e-post: praksis-iped@iped.uio.no