Har tatt pulsen på praksis: Studentene blomstrer i arbeidslivet

En fersk undersøkelse fra IPED viser at både studenter og arbeidsgivere er godt fornøyde med utplasseringstilbudet de får fra instituttet.

Student og veileder

IPED har undersøkt masterstudentene og arbeidsgivernes opplevelse av praksistilbudet ved instituttet. Resultatetene er oppløftende lesning. Foto: Unsplash

Nasjonalt ønske om mer praksis i studiet

Behovet for tettere kopling mellom studier og arbeidsliv er et tilbakevendende tema i debatten.

I en pressemelding gjengitt i VG 12. mars setter Utdanningsminister Henrik Asheim skriften på veggen. Han mener mye fungerer bra i norsk høyere utdanning, men kontakten med arbeidslivet må bli bedre.

–  Målet må være at flere studenter skal få praksis i løpet av studiene, og at praksis i arbeidslivet ikke kun skal være forbeholdt studenter i praktisk orienterte fag, sier Asheim

Veletablert ordning ved IPED

– Skal vi ta ministeren på ordet, har vi all grunn til å være stolte av praksistilbudet vi gir mastergradstudentene våre, mener praksiskoordinator og rådgiver ved Institutt for pedagogikk (IPED), Hege Jahr Glomnes.

Praksis er en godt innarbeidet institusjon ved IPED. Å sende studenter ut i praksis er noe instituttet har holdt på med siden begynnelsen av 70-tallet.

–  Det er faktisk ikke så mange høyere utdanningsinstitusjoner på vårt fagfelt som kan vise til tilsvarende, forteller Glomnes.

Praksisrådgiver. Foto.
Praksiskoordinator og rådigver ved Institutt for pedagogikk, Hege Jahr Glomnes. Foto: Shane Colvin/UiO

Treffer bra

Vinterens undersøkelse viser at IPED studentene jevnt over er godt fornøyde med praksisen de tilbys. Tilbudet treffer. Praksisplassene dekker flere spennende sektorer. Pedagogisk-psykologisk rådgivning, utdanning /læremidler, retail /merkevare, bygg og anlegg, energi / industri, hjelpeorganisasjoner, helse, kultursektor, kommunikasjonsbyråer, statlige og kommunale virksomheter, for å nevne noen.

– Vi samarbeider tett med en rekke flotte organisasjoner, der alle besitter arbeidsoppgaver som er relevante innenfor de tre studieretningene vi tilbyr praksis til (Pedagogisk psykologisk rådgivning PPR, Kunnskap og læring i arbeidslivet KULA, Kunnskap, design og læing KDL), forteller praksiskoordinatoren.

IPED er for tiden tilknyttet et sted mellom 40-50 praksissteder, og hvert semester sendes det ut 70-80 studenter.

Samspillet student-praksissted fungerer godt.
 

  • 82% opplever at praksisstedet helt eller delvis gir dem oppgaver som gir mestringsfølelse
  • 83% opplever at deres idéer og faglige innspill helt eller delvis har blitt tatt i betraktning
  • 79% føler at de helt eller delvis fikk jobbe med faglig relevante arbeidsoppgaver
  • 90% fikk godt eller ganske godt innblikk i virksomheten generelt
  • 88% opplever at de helt eller delvis fikk mulighet til å fullføre arbeidsoppgavene sine på en tilfredsstillende måte

En vinn-vinn situasjon

Jahr Glomnes forteller at situasjonen også oppleves som tilfredsstillende fra praksisstedenes ståsted. Bare det faktum at instituttet stadig kontaktes for praksissamarbeid, er et bevis på nettopp det. Interessen for IPED-studentene er stigende.

–  Vi er veldig nøye med faglig kvalitetssikring. Det gjøres grundig sjekk både av praksissted og av praksisveileder før vi gir grønt lys, forklarer Jahr Glomnes.

Hun viser til noen viktige drivere sett fra praksisstedenes ståsted.

Det å motta to studenter i fem ukers praksis, gir ekstra ressurser til å utføre oppgaver bedriften ellers ikke kunne prioritert – de kan igangsette «overskuddsprosjekter». De får revitalisert bedriftens /veileders pedagogiske kompetanse. De får inn et ferskt og nytt utenfrablikk, og ikke minst - de får tilgang til kandidater med mastergrad i pedagogikk.

Mange mener også at det gir god omdømmebygging å ha praksisstudenter. Det viser at bedriften tør å tenke nytt, og at de ser det som et pluss å være koblet til et etablert, troverdig kunnskapsmiljø som IPED.

–  Praksisstedene viser stor begeistring for praksisstudentenes innsats, forteller Hege Jahr Glomnes.

–  De synes det faglige samarbeidet er givende. De opplever at studentene våre er åpne, faglig kompetente og arbeidsomme, poengterer hun.

Fornøyde med tilretteleggingen

Hensikten med praksis er å gi studentene en viktig læringsarena.

Praksis gir motivasjon og bedre forståelse av det teoretiske fagfeltet. Det skapes nettverk og ofte finner studenter problemstillingen til masteroppgaven sin gjennom praksisoppholdet.

Studentene fremhever at praksis gjør at de får prøvd seg i faget, de opplever tidlig mestring og de sier de får bekreftet verdien av å ha gått videre til masternivå. Praksis bidrar til å utvikle faglig selvtillit, retning og veivalg videre i masterløpet.

74% sier at de er tilfredse med IPEDs administrasjon av praksisen.

Men gode tall til tross; en del studenter sier de ønsker seg bedre innføring i hva rollen som arbeidstaker innebærer, og mer praksisnær undervisning. Mange av dem har ikke arbeidserfaring, og praksisen tar dem fra skolebenk til fulltidsjobb over natten.

Jahr Glomnes er nøye med å påpeke viktigheten av at IPED og praksisbedriftene samarbeider med å tilrettelegge for gode overganger, slik at studentene opplever trygghet, inkludering og mestring allerede tidlig i praksisperioden.

–  Vi tar alle innspill fra studenter og praksissteder på fullt alvor og jobber hele tiden med å forbedre praksistilbudet vårt gjennom god dialog med både studentene og praksisstedene.

– Det blir spennende å videreutvikle praksisfeltet i årene som kommer, avslutter hun.   
 

Av Ulf Grefsgård, Institutt for pedagogikk
Publisert 24. mars 2021 16:30 - Sist endret 25. mars 2021 15:42