English version of this page

Veiledning

Alle ph.d.-kandidater ved Universitetet i Oslo skal normalt ha to veiledere. Veilederforholdet reguleres av kontrakt og etiske retningslinjer. Det er fakultetet i samarbeid med instituttene som oppnevner veiledere.

Forventninger til veiledning

Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagfeltet. 

Les mer om kandidaters og veileders plikter og rettigheter i forbindelse med opptak på fakultetets doktorgradsprogram.

Omfanget av veiledningen

Veiledningstimene fordeles mellom hoved- og medveileder etter avtale mellom partene og enheten. Satsene styres av regler for undervisningsregnskap.

Medveileder

Ved oppnevning av medveileder skal det inngås separat avtale mellom medveileder og kandidatens grunnenhet (institutt/senter), som viser fordeling av veiledningstimer mellom hovedveileder og medveileder.

Ved problemer i veilederforholdet

Det er viktig at man ikke lar et dårlig fungerende veilederforhold vare over lengre tid. Hvordan veiledningen skal være og hvordan den fungerer bør tematiseres i møte mellom veileder og kandidat.

Dersom veiledningen ikke fungerer tilfredsstillende, for veileder eller for kandidat, bør dette tas opp direkte. Dersom forhold gjør dette vanskelig, bør man ta kontakt med instituttleder, ph.d.-koordinator eller administrativt ph.d.-ansvarlig ved instituttet. Medarbeidersamtaler på instituttene, samtaler med ph.d.-ansvarlig og årlig rapportering fra kandidat og veileder skal bidra til å sikre at kvaliteten på veiledningen er god nok.

Ved endringer i veilederforholdet

Dersom det av ulike grunner blir endringer i veilederforholdet, ny veileder eller oppnevning av medveileder, skal dette søkes om og godkjennes av fakultetet.

Samveiledningsavtale (Cotutelle)

Det kan inngås samarbeidsavtale med utenlandsk institusjon, som innebærer opptak, veiledning og opphold ved de to institusjonene. Initiativet til en slik avtale må komme fra doktorgradskandidat eller veileder, som må etablere kontakt med samarbeidende institusjon. 

Kontakt forskningsadministrasjonen ved ditt institutt for å forhøre deg om mulighetene for å inngå en samveiledningsavtale.

Ved søknad om opptak/stipendiatstilling

Søkeren sender inn søknad uten formell tilknytning til veileder. Ved opptak tildeles veileder av ledelsen ved den aktuelle enheten. Minst en av veilederne må være ansatt ved fakultetet, mens den andre kan være ekstern.

Tildeling av stipendiatstilling og opptak på ph.d.-programmet forutsetter at fakultetet har veiledningsressurser og -kapasitet på det aktuelle feltet.

Ressurser

Publisert 17. feb. 2021 16:45 - Sist endret 28. apr. 2022 16:07