English version of this page

Veiledning

Alle ph.d.-kandidater ved Universitetet i Oslo skal normalt ha to veiledere. Veilederforholdet reguleres av kontrakt og etiske retningslinjer. Det er fakultetet i samarbeid med instituttene som oppnevner veiledere.

Forventninger til veiledning

Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagfeltet. Når kandidat og veileder signerer opptaksavtalen, inngår de samtidig en gjensidig kontrakt. Kandidat og veileder plikter å ha jevnlig kontakt og gjensidig å holde hverandre løpende informert om alle forhold av betydning for gjennomføring av veiledningen. Dersom veileder eller kandidat opplever at en av partene ikke oppfyller kravene i avtalen skal vedkommende umiddelbart ta kontakt med sin enhet.

Les mer om kandidaters og veileders plikter og rettigheter i forbindelse med opptak på fakultetets doktorgradsprogram.

Omfanget av veiledningen

  • Veiledningstimene fordeles mellom hoved- og medveileder etter avtale mellom partene og enheten
  • Retningslinjer for arbeidspliktregnskap fastslår timesatsene for veiledning på doktorgradsnivå

Medveileder

Ved oppnevning av medveileder skal det inngås separat avtale mellom medveileder og kandidatens grunnenhet (institutt/senter), som fastslår fordeling av veiledningstimer mellom hovedveileder og medveileder og evt. honorering av institutt-/fakultetsekstern medveileder. Fakultetet er ikke part i en slik avtale. Retningslinjer for arbeidspliktregnskap fastslår timesatsene for veiledning på doktorgradsnivå. Enkelte institutter har egne retningslinjer og rutiner for oppnevning av veiledere.

Ved problemer i veilederforholdet

Det er viktig at man ikke lar et dårlig fungerende veilederforhold vare over lengre tid. Hvordan veiledningen skal være og hvordan den fungerer bør tematiseres i møte mellom veileder og kandidat. Dersom veiledningen ikke fungerer tilfredsstillende, for veileder eller for kandidat, bør man ta dette opp direkte med sin veileder eller sin kandidat. Dersom forhold gjør det vanskelig å ta opp dette direkte, bør man ta kontakt med instituttleder, evt. forskerutdanningskoordinator ved sitt institutt eventuelt  med den administrativt ph.d.-ansvarlige ved det instituttet man er tilknyttet. Ph.d.-ansvarlig har en klart definert ombudsfunksjon overfor alle kandidatene på programmet. Medarbeidersamtaler på instituttene, samtaler med ph.d.-ansvarlig og årlig rapportering fra kandidat og veileder skal bidra til å sikre at kvaliteten på veiledningen er god nok.

Ved endringer i veilederforholdet

Dersom det av ulike grunner blir endringer i veilederforholdet, ny veileder eller oppnevning av medveileder, skal dette godkjennes i tilknytning til endring av opptaksavtalen/veilederavtalen som så  sendes til partene for signering.

Samveiledningsavtale (Cotutelle)

Det kan inngås samarbeidsavtale med utenlandsk institusjon, som innebærer opptak, veiledning og opphold ved de to institusjonene. Initiativet til en slik avtale må komme fra doktorgradskandidat eller veileder, som må etablere kontakt med samarbeidende institusjon. Det er fakultetsledelsen som bestemmer om det skal inngås en slik samarbeidsavtale.

Kontakt forskningsadministrasjonen ved ditt institutt for å forhøre deg om mulighetene for å inngå en samveiledningsavtale.

Her finner du UiOs retningslinjer for samveiledningsavtaler (cotutelle).

Ved søknad om opptak/stipendiatstilling

Søkeren sender inn søknad uten formell tilknytning til veileder og uten godkjennelse fra en veileder. Personer som får stipendiatstilling tildeles veileder av ledelsen ved den aktuelle enheten. Veileder skal normalt være ansatt ved fakultetet. Tildeling av stipendiatstilling og opptak på ph.d.-programmet forutsetter at fakultetet har veiledningsressurser og -kapasitet på det felt søkeren vil skrive sin avhandling innenfor.

Veilederen skal være professor eller ha doktorgrad/tilsvarende kompetanse. Et doktorgradsprosjekt vil normalt forankres faglig ved fakultetet ved at veilederen er ansatt ved fakultetet. Det er imidlertid adgang til å ha veileder fra annen enhet ved UiO, dersom prosjektet er av en slik tverrfaglig karakter at dette er nødvendig. Det kan også inngås avtale med ekstern medveileder, men det er viktig å være oppmerksom på at det ikke tildeles ekstra midler til dette. Det må ved evt. opptak avtales fordeling av veiledningstimer mellom hovedveileder og medveileder og evt. honorering av ekstern veileder.

Andre ressurser

Eksterne ressurser

Publisert 17. feb. 2021 16:45 - Sist endret 17. feb. 2021 16:45