English version of this page

Veiledning - plikter og rettigheter

Kandidat og veileder skal ha jevnlig kontakt. De plikter gjensidig å holde hverandre løpende informert om alle forhold av betydning for gjennomføring av prosjektet og veiledningen. Partene plikter aktivt å følge opp forhold som kan medføre forsinkelser eller avvik fra avtalt framdriftsplan. 

 

Doktorgradskandidaten

 • skal drøfte framdriftsplan, kursvalg og eventuelle utenlandsopphold med veileder

 • arbeide i henhold til avtalt framdriftsplan, og, i samråd med veileder, justere denne ved behov

 • legge fram rapporter eller utkast til deler av avhandlingen (kapitler/artikler/kappe) for veileder, minst hvert halvår, eller i samsvar med det som er avtalt mellom veileder og kandidat i framdriftsplanen.

 • i sitt arbeid etterleve gjeldende regelverk samt forskningsetiske prinsipper som gjelder for fagområdet

 • følge UiOs retningslinjer for adressering i vitenskapelige publikasjoner

 • samle all dokumentasjon av fullførte kurs i forskeropplæringen (interne og eksterne)

 • gi årlige fremdriftsrapporter til instituttet

Veileder

 • skal gi individuell veiledning
 • skal følge opp kandidatens fremdrift og vurdere den i forhold til prosjektbeskrivelsens fremdriftsplan
 • gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger; drøfte og vurdere hypoteser, metoder, resultater, språklig form mm.
 • gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag (bibliotek, arkiv, og liknende),
 • gi kandidaten veiledning i forskningsetiske spørsmål, samt bistå med at all relevant regelverk etterleves
 • følge UiOs yrkesetiske retningslinjer for veiledere
 • sikre at kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø der kandidaten kan få lagt frem sitt avhandlingsarbeid, og å hjelpe kandidaten inn i relevante nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer
 • bistå kandidaten med å finne gode perioder og steder for utenlandsopphold
 • gi årlige fremdriftsrapporter til instituttet
 • følge opp eventuell residensplikt, og rapportere om den ikke overholdes
 • ta opp med kandidaten på forhånd dersom veileder ønsker å være medforfatter til en artikkel i avhandlingen
 • sørge for at forhold rundt sampublisering og tilgang til felles data avtales på forhånd
 • rådgi kandidaten om publisering i godkjente nasjonale/internasjonale tidsskrift 
 • sette sammen forslag til bedømmelseskomité etter sluttlesing
Publisert 17. apr. 2015 10:58 - Sist endret 2. des. 2022 12:39