Utviklingen av læreplanverket: Prosess og produkt

I delprosjekt 1 undersøker vi utviklingen fram mot etableringen av læreplanverket, selve læreplanverket og sentrale støtteressurser som tilbys lokalt læreplanarbeid.

Innenfor delprosjektet stiller vi følgende tre hovedspørsmål:

  • Hva kjennetegner prosessen fram mot etableringen av læreplanverket?
  • Er det nye læreplanverket i tråd med fagfornyelsens intensjoner?
  • Hva karakteriserer støtteressursene utviklet av og på oppdrag av Utdanningsdirektoratet som tilbys for arbeidet med lokalt læreplanarbeid og planlegging av undervisning?

Metoder

For å besvare spørsmålene vil vi analysere ulike bakgrunnsdokumenter, for eksempel Stortingsmelding 28, «Fag – Fordypning – Forståelse – en fornyelse av kunnskapsløftet» og andre policy- og styringstekster.

Vi vil også foreta intervjuer med sentrale aktører, som er personer og organisasjoner som ble invitert inn på ulike tidspunkter i utviklingen av læreplanverket og nøkkelinformanter i Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.

Mål

Resultatene fra dette delprosjektet vil bidra med en vurdering av hvorvidt læreplanverket og sentrale støtteressurser samsvarer med hva som er fagfornyelsens intensjoner. Analysene vil gi kunnskap om hva som kjennetegnet utviklingsprosessen fram til iverksettingen av læreplanene.

 

Publisert 9. mars 2020 12:45 - Sist endret 25. feb. 2021 13:51