Styring og ledelse av læreplanarbeid

Delprosjekt 2 undersøker hvordan læreplanverket fungerer som styrings- og arbeidsdokumenter.

Vi undersøker hvordan kommuner, fylkeskommuner og skoler forholder seg til fagfornyelsen. Et viktig spørsmål er på hvilke måter lærere og skoleledere samtaler om arbeidet og hvilke ressurser som brukes.

Innenfor delprosjektet stiller vi følgende tre hovedspørsmål:

  • Hvilke strategier for det lokale læreplanarbeidet formuleres av skoleeiere og skoleledere og hvordan kommer strategiene til uttrykk?
  • Hvordan fortolker og legitimerer skoleeiere, skoleledere og lærere fagfornyelsens intensjoner?
  • Hvordan fungerer læreplanverket som styrings- og arbeidsredskap i profesjonsfellesskapet?

Metode

For å få innsikt i forventninger og ansvarsfordeling i arbeidet med fagfornyelsen vil vi analysere dokumenter fra skoleeier og fra enkelte skoler. Vi er opptatt av hvordan kommunene og fylkeskommunene oversetter verdier fra fagfornyelsen til den lokale konteksten.

Vi skal gjennomføre videobaserte observasjoner av leder- og personalmøter ved skolene. Vi vil også intervjuer rektor og skoleeier. I prosjektet gjennomføres seks casestudier, to på barnetrinnet, to på ungdomstrinnet og to på videregående trinn. En sentral ambisjon er å følge skolene/kommunene gjennom fire år for slik å kunne fange opp endringer i styring, ledelse og organisering.

Mål

Dette delprosjektet vil gi kunnskap om kommuners, fylkeskommuners og skolelederes arbeid i innføringen i og gjennomføringen av fagfornyelsen, hvilke støtteressurser som ta si bruk hvilken betydning disse får for skolenes arbeid. Prosjektet vil gi kunnskap om spenninger mellom nivåer og utfordringer på skolene, hvordan disse håndteres og hva som blir konsekvenser.

Publisert 9. mars 2020 13:37 - Sist endret 25. feb. 2021 13:51