Ann Elisabeth Gunnulfsen

Bilde av Ann Elisabeth Gunnulfsen
English version of this page
Telefon +47 22858557
Mobiltelefon +4797759928
Rom 523
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Ann Elisabeth Gunnulfsen er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo. Hun har jobbet ved ILS i ulike roller siden 2012, og avla i juni 2018 doktorgraden om styring av og ledelse i skolen. Avhandlingen hennes omhandler hvordan rektorer, mellomledere og lærere meningsforhandler og håndterer styringssignaler i skolen.

Gunnulfsen er delansvarlig for forskningsprosjektet som skal evaluere Fagfornyelsen. Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Institutt for pedagogikk (IPED), Institutt for spesialpedagogikk (SPU) og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). 

Gunnulfsen deltar videre i følgende internasjonale og nasjonaleforskningsprosjekter: International Successful School Principalship Project (ISSPP)Tool Mediation in the Education of School Leaders (MEDIATION)Digital integrering av videovurdering på ulike arenaer (DIVA), og NFR-prosjektet "Professional Actors' Work on Retaining Students in Secondary Education" (PROACT)

Gunnulfsen er involvert i den internasjonale EU-finansierte prosjektet: "Reforming Schools Globally: A Multi-Scalar Analysis of Autonomy and Accountability Policies in the Education Sector (REFORMED). Dette er et forskningsprosjekt med samarbeid mellom Autonome Universitetet i Barcelona og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Prosjektet har til hensikt å forstå praksiser for styring og ansvarlighet i skoler og kommuner. 

Gunnulfsen er emneansvarlig for Rektorutdanningen ved Universitetet i Oslo og underviser og veileder på Masterprogrammet i Utdanningsledelse ved ILS.  Hun er involvert i etter- og videreutdanningsprosjekter ved instituttet, herunder lederstøtte knyttet til video- og klasseromsforskning VIST. Hun er medlem av forskergruppen CLEG (Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance), ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet.

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/UTLED4111/...

http://gunnulfsen.wordpress.com/

Researcher unique identifier: https://orcid.org/0000-0002-2406-9729 

Bakgrunn

2019 - Førsteamanuensis

2018 - 2019 Universitetslektor

2018: PhD

2010: Master of Philosophy (Master i utdanningsledelse), University of Oslo

Har 20 års erfaring som lærer og skoleleder i grunnskolen (barnetrinn og ungdomstrinn).

Prosjektleder for Kunnskapsløftet - fra ord til handling.

Pedagogisk veileder for kommunale og interkommunale utviklingsprosjekter med særlig fokus på vurdering, læreplanarbeid, elevenes læringsmiljø og lese- læringsstrategier.

Fagbokforfatter - lesing av fagtekster i alle fag på alle trinn, samt bok om skoleledelse og juss.

Gjesteforskeropphold

 • Gjesteforsker ved University of California, Berkeley - Graduate School of Education, studieåret 2015/2016. https://gse.berkeley.edu/

Medieoppslag

"Brukes nasjonale prøver i vurderingsarbeidet?"  I Skolelederen nr 3, 2017.

Oppslag om lederstøtte i VIST-prosjektet. Les her.

Emneord: Utdanningsledelse, Styring av utdanning, Læring, Læring og utdanning, CLEG, Nasjonale prøver, Testing, Læreplan

Publikasjoner

Gunnulfsen, A. E. (2021). Applying the Integration Dimensions of Quantitative and Qualitative Methods in Education Policy Research: Lessons Learned From Investigating Micro Policymaking in Norwegian Schools. International Journal of Qualitative Methods20, 16094069211028349.

Gunnulfsen, A., & Larsen, E. (2021, August 31). The norwegian case of school reform, external quality control, and the call for democratic practice. In Oxford Research Encyclopedia of Education. Last modified (blank). doi: https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.1680

Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2020). Utdanningsledelse som mikropolitisk praksis. Forhandling om mening, makt og posisjonering. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03619-9.  213 s.

Gunnulfsen, A. E. (2019). Ledelse, roller og makt i utviklingsarbeid. I: Nye lærer- og lederroller i skolen. (Helstad & mausethagen, red). Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 4. 

Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Skedsmo, Guri (2019). Elevresultater og ledelsesstrategier i (sam)spill – skolelederes praksis for å følge opp resultater i skolen, I:  Styring og ledelse i grunnutdanningen. Spenninger og dynamikker.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  Kapittel 4.  s 56 - 72

Gunnulfsen, A. E., & Jacobsen, H. M. M. (2019). Bidrag til et mer motiverende ungdomstrinn? UH-sektorens erfaringer med intensjon og virkelighet i nasjonal politikkutforming. Norsk pedagogisk tidsskrift, 103(01), 29-41.

Gunnulfsen, A. E., & Roe, A. (2018). Investigating teachers’ and school principals’ enactments of national testing policies: A Norwegian study. Journal of Educational Administration, 56(3), 332-349.

Gunnulfsen, A. E. (2017). School leaders’ and teachers’ work with national test results: Lost in translation?. Journal of Educational Change, 18(4), 495-519.

Gunnulfsen, A. E., & Møller, J. (2017). National testing: Gains or strains? School leaders’ responses to policy demands. Leadership and Policy in Schools, 16(3), 455-474.
 
Gunnulfsen, A. E. (2016). School leadership and the knowledge of teacher-student interaction on Facebook: a study of a lower secondary school in Norway. International Journal of Social Media and Interactive Learning Environment. ISSN 1504-9922. 10(2), 2 212-234
 
Brevik, Lisbeth M.; Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Renzulli, Joseph (2017). Student teachers’ practice and experience with differentiated instruction for students with higher learning potential. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  71, s 34- 45 . doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.12.003 Fulltekst i vitenarkiv.
 
 
Gunnulfsen, A. E. & Colbjørnsen, T. (2015). Forskningsinformert skoleledelse i praksis. Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(02), 124-135.

Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2015). En skoleleders dagbok: Profesjonell praksis og juridisk skjønn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205459489.  232 s.

Gunnulfsen, A.E. & Helstad, K. (2014). Skolebasert kompetanseutvikling. Samarbeid mellom skoler og kompetansemiljøer om ledelse og profesjonsutvikling.  I E. Elstad & K.Helstad (Eds.), Profesjonsutvikling i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Gunulfsen, A. E., (2009). Masteroppgave: "Det handler om å nå ut. Hvordan oppfatter utdanningsforskere sitt bidrag til utvikling i skolen?" 

Brevik, L. & Gunnulfsen, A.E. (2012). Les mindre - forstå mer! Strategier for lesing av fagtekster 8. - 13. trinn. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag.

Brevik, L. & Gunnulfsen, A.E. (2011). Les mindre - forstå mer! Strategier for lesing av fagtekster 1. - 7. trinn. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag.

For 1. - 7. trinn: http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Pedagogikk/Fagdidaktikk/Les-mindre-forstaa-mer

For 8. - 13. trinn: http://www.gyldendal.no/Salgsbrev/Pedagogikk/Les-mindre-forstaa-mer/Les-mindre-forstaa-mer-8.-13.trinn

 
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Larsen, Eivind (2021). The Norwegian case of school reform, external quality control, and the call for democratic practice. I Hytten, Kathy (Red.), Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford University Press. ISSN 9780190264093.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Jensen, Ruth & Møller, Jorunn (2021). Looking back and forward: a critical review of the history and future progress of the ISSPP. Journal of Educational Administration. ISSN 0957-8234. doi: 10.1108/JEA-04-2021-0088.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2021). Gunnulfsen, A. E. (2021). School leadership and micro-policymaking in schools time use and the collective care for the self. International Journal of Leadership in Education. ISSN 1360-3124. doi: 10.1080/13603124.2020.1854867.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2021). Applying the Integration Dimensions of Quantitative and Qualitative Methods in Education Policy Research: Lessons Learned From Investigating Micro Policymaking in Norwegian Schools. International Journal of Qualitative Methods (IJQM). ISSN 1609-4069. doi: 10.1177/16094069211028349. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Møller, Jorunn (2021). Production, Transforming and Practicing ‘What Works’ in Education–The Case of Norway. I Krejsler, John Benedicto & Moos, Lejf (Red.), What Works in Nordic School Policies?. Springer. ISSN 978-3-030-66629-3. s. 87–102. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lunde, Ida & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2021). Governance Through Digital Formations – The Case of ‘What Works’ in a Norwegian Education Context. I Krejsler, John Benedicto & Moos, Lejf (Red.), What Works in Nordic School Policies?. Springer. ISSN 978-3-030-66629-3. s. 195–212.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2020). School leadership and micro-policymaking in schools - time use and the collective care for the self. International Journal of Leadership in Education. ISSN 1360-3124.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Ledelse, roller og makt i utviklingsarbeid . I Helstad, Kristin & Mausethagen, Sølvi (Red.), Nye lærer- og lederroller i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03407-2.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jacobsen, Hilde Marie Madsø (2019). Bidrag til et mer motiverende ungdomstrinn? UH-sektorens erfaringer med intensjon og virkelighet i nasjonal politikkutforming. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 103(1), s. 29–41. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2019-01-04.
 • Skedsmo, Guri & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Elevresultater og ledelsesstrategier i (sam)spill – skolelederes praksis for å følge opp resultater i skolen, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. s. 56–72.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Roe, Astrid (2018). Investigating teachers’ and school principals’ enactments of national testing policies: A Norwegian study . Journal of Educational Administration. ISSN 0957-8234. 56(3), s. 332–349. doi: 10.1108/JEA-04-2017-0035. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brevik, Lisbeth M.; Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Renzulli, Joseph (2018). Student teachers’ practice and experience with differentiated instruction for students with higher learning potential. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. 71, s. 34–45. doi: 10.1016/j.tate.2017.12.003. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). School leaders' and teachers' work with national test results: Lost in translation? Journal of educational change. ISSN 1389-2843. s. 1–25. doi: 10.1007/s10833-017-9307-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Møller, Jorunn (2017). National Testing: Gains or Strains? School Leaders’ Responses to Policy Demands. Leadership and Policy in Schools. ISSN 1570-0763. 16(3), s. 455–474. doi: 10.1080/15700763.2016.1205200.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2016). School leadership and the knowledge of teacher-student interaction on Facebook: a study of a lower secondary school in Norway. International Journal of Social Media and Interactive Learning Environments. ISSN 2050-3954. doi: 10.1504/IJSMILE.2016.077596.
 • Brevik, Lisbeth M. & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2016). Differensiert undervisning for høytpresterende elever med stort læringspotensial. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 10(2), s. 212–234. doi: 10.5617/adno.2554. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Colbjørnsen, Tor (2015). Forskningsinformert skoleledelse i praksis. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 99(2), s. 124–135.
 • Helstad, Kristin & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2014). Skolebasert kompetanseutvikling. Samarbeid mellom skoler og kompetansemiljøer om ledelse og profesjonsutvikling. I Elstad, Eyvind & Helstad, Kristin (Red.), Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02355-7. s. 331–349.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2020). Utdanningsledelse som mikropolitisk praksis. Forhandling om mening, makt og posisjonering. . Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03619-9. 213 s.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). En skoleleders dagbok: Profesjonell praksis og juridisk skjønn. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205459489. 232 s.
 • Brevik, Lisbeth M. & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2012). Les mindre – forstå mer! Strategier for lesing av fagtekster 8.–13. trinn. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205425170. 354 s.
 • Brevik, Lisbeth M. & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2012). Læs mindre – forstå mere! Strategier for læsning af fagtekster 1.-7. trinn. Klim. ISBN 9788771291827. 247 s.
 • Brevik, Lisbeth M. & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2011). Les mindre - Forstå mer! Strategier for lesing av fagtekster 1.-7. trinn. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-41536-2.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ødegaard, Kjersti Løken & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2022). Research-Practice Partnerships as Policy in School Reform Work. Intentions, Expectations and Legitimisation in Norwegian Reform Policy Documents.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2022). School leaders' planning for curriculum reform in Norway - something old, something new, something borrowed, something true?
 • Ødegaard, Kjersti Løken & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2022). Policy Demands on School Reform and Research-Practice Partnerships. Ideas and expectations in Norwegian policy documents.
 • Hall, Jeffrey Brooks; Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jensen, Ruth (2022). Organizational tensions in the planning and enactment of the renewed state curriculum: the entrepreneurial role of school principals and superintendents in Norway.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2022). School Leaders' Planning for Curriculum Reform in Norwegian Schools: Something Old, Something New, Something Borrowed, Something True?
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2021). Ledelse av reformarbeid i videregående skole- endringsverksteder som metode (Endringsledelse).
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2021). Ledelse av reformarbeid i videregående skole- endringsverksteder som metode.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2021). Ledelse av reformarbeid i og på tvers av arenaer.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2021). Ledelse av reformarbeid i og på tvers av arenaer.
 • Jensen, Ruth; Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Abrahamsen, Hedvig Neerland; Helstad, Kristin & Ødegaard, Kjersti Løken (2021). Formative Interventions in School Leadership Teams in Upper Secondary Schools.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Larsen, Eivind (2021). The Norwegian Case of School Reform, External Quality Control, and the Call for Democratic Practice .
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Møller, Jorunn (2021). Production, transforming and practicing ‘what works’ in education – the case of Norway .
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Ottesen, Eli (2021). Ledelse av fagfornyelsen. Something old, something new, something borrowed, something blue.
 • Jensen, Ruth; Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Abrahamsen, Hedvig Neerland; Helstad, Kristin & Ødegaard, Kjersti Løken (2021). Leading Reform Work in Upper Secondary Schools- Change Laboratories as Method (ChangeLead).
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Abrahamsen, Hedvig Neerland (2021). Formative Interventions in School Leadership Teams in Upper Secondary Schools.
 • Hall, Jeffrey Brooks; Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jensen, Ruth (2021). School principals and school superintendents as institutional entrepreneurs: Handling organizational tensions in the planning and enactment of the renewed state curriculum .
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2021). Forberedelse til fagfornyelse - andre vurderingsrapport . [Fagblad]. Bedre Skole 2/2021.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2021). Evaluering av fagfornyelsens intensjoner, prosesser og praksiser EVA2020 Rapport 2.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2021). Rapport 2: Fagfornyelsens forberedelser i praksis: Strategier, begrunnelser, spenninger.
 • Skedsmo, Guri & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2020). School leadership in Norway: Key characteristics and current challenges.
 • Jensen, Ruth & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2020). Leading Reform Work in Upper Secondary Schools- Change Laboratories as Method (ChangeLead).
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2020). Ledelse av fagfornyelsen i institusjonsskoler - forhandling om mening, makt og posisjonering.
 • Skedsmo, Guri & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Elevresultater og ledelsesstrategier i (sam)spill – skolelederes praksis for å følge opp resultater i skolen.
 • Roe, Astrid & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Skolers bruk av resultater på nasjonale prøver. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 2019(3), s. 32–37.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Skolen og personvern: Dilemmaer for ledere og lærere .
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). A more motivating lower secondary school? The University and College Sector’s experience with Intentions and Reality in National Policy Design .
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jensen, Ruth (2019). Experiencing the Use of Tools in School Leadership Programs in Two Different National Policy Contexts .
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). The context of time, talk and power in policy making A study of how school professionals deal with policy intentions.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Micro Policy Making in Schools The role of Leadership in Test-based Accountability Dynamics in Norway .
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2018). Micro Policy Making in Schools The contexts of power, talk and time .
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Møller, Jorunn (2018). Ledelse som drivkraft for utvikling.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2018). Ledelse av læreplanarbeid i et juridisk perspektiv.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2018). Ledelse, læreres praksis og bruk av resultater på nasjonale prøver .
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2018). How do teachers use national test results? Exploring testing policies, teacher practice and principals’ facilitation.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Roe, Astrid (2018). How do teachers use national test results? Exploring testing policies, teacher practice and principals’ facilitation .
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). School Leaders’ and Teachers’ Work with National Test Results: Lost in Translation? .
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). How do teachers use national test results? Exploring testing policies, teacher practice and principals facilitating .
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). Norwegian School Leaders’ and Teachers’ Use of National Test Results: Opportunities Lost? .
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). Kva skjer på skulane? Korleis bruker skulane resultata på nasjonale prøver i sitt arbeid med skuleutvikling og elevane si læring?
 • Helstad, Kristin & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). Når UIU møter UIO: Språk og systemer i spill.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2016). School Leaders’ and Teachers’ Enactment of Policy Demands: Responses to Requirements for the Use of National Test Results .
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Møller, Jorunn (2016). National Testing: Gains or Strains? School Leaders Responses to Policy Demands.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2016). National Testing. gains or Strains? School Leaders' Responses to Policy Demands.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). Educational Leadership Network March, 6, 2015 - Chapters from the book “Profesjonsutvikling i skolen”.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). National Testing. School Leaders' Responses to Policy Demands.
 • Brevik, Lisbeth M. & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). Conference paper: Gifted and talented pupils: How student teachers characterise them.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). School Leaders’ Enactment of Educational Policies.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). School Leaders’ Enactment of Educational Policies.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2014). Research Informed School Leadership.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2014). School Leadership and the Enactment of Policy Demands.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2013). Bridging The Gap between Evidence-based Knowledge and Leadership Practice in Schools .
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2013). “It’s about reaching out” .
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Jensen, Ruth; Hall, Jeffrey Brooks; Abrahamsen, Hedvig Neerland; Kleveland, Heidi Merete & Olsen, Rolf Vegar (2022). Underveis med nytt læreplanverk: Ledelse, styring og støtteressurser. Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ISSN 978-82-93847-09-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ottesen, Eli; Colbjørnsen, Tor; Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Hall, Jeffrey Brooks & Jensen, Ruth (2021). Fagfornyelsens forberedelser i praksis: Strategier, begrunnelser, spenninger. Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-93847-02-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2018). Micro Policy Making in Schools. Use of National Test Results in a Norwegian Context. Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. aug. 2012 08:50 - Sist endret 21. nov. 2022 18:48