English version of this page

CLEG - Læreplanstudier, utdanningsledelse og styring

Forskergruppas mål er å bidra med kunnskap som belyser sentrale utdanningspolitiske og skolefaglige problemstillinger med nasjonal og internasjonal relevans. 

Hvordan samhandler skolens aktører om å realisere skolens oppdrag? Det er blant spørsmålene gruppen skal jobbe med. Illustrasjonsfoto av skoleledere i samtale av Shane Colvin/ UV.

Hvordan samhandler skolens aktører om å realisere skolens oppdrag? Det er blant spørsmålene gruppen skal jobbe med. Illustrasjonsfoto Shane Colvin/ UV.

Spørsmålene som undersøkes ligger i spennet mellom utdanningspolitikk, forvaltning og pedagogikk der studier av skolereformer og -ledelsespraksiser i grunnopplæringen er et sentralt bindeledd.

CLEG-gruppas arbeid er organisert rundt tre tematiske områder. Disse representerer egne forskningsfelt, men belyser også hverandre: Læreplaner og reformarbeid, Styring og ansvar, samt Ledelse og kunnskapsutvikling.

Et tverrfaglig forskningsfelt

Både læreplaner, utdanningsreformer og ulike former for styring setter premisser for ledelse og kunnskapsutvikling i skole og utdanning. Samtidig er utøvelse av ledelse viktig for å forstå hvordan reformer og læreplaner utvikles og realiseres.Ved å koble disse områdene skapes et tverrfaglig forskningsfelt.

CLEG har gitt viktige bidrag til forskningen innenfor alle disse tre områdene (klikk for å lese mer om hvert område).

Læreplaner og reformarbeid

Forskningen her har vist hvordan læreplaner viderefører nasjonale og lokale særtrekk samtidig som de endres som følge av kunnskapsflyt og samarbeid i nettverk på tvers av landegrenser. I tillegg handler forskningen om reformarbeid og tilrettelegging av undervisning og læring i skolen.

Styring og ansvar

Forskningen her gir oss internasjonal kunnskap om måten systemer og praksiser evalueres på. Dessuten har forskningen gitt økt innsikt i hvordan evaluering bidrar til nye former for koordinering der forventninger om bruk av resultater og ny teknologi styrer politikkutforming og praksis mer direkte enn før.

Ledelse og kunnskapsutvikling

Forskning på dette feltet har bidratt til ny kunnskap om hvordan profesjonsutøvere samhandler om å realisere skolens samfunnsoppdrag. Et sentralt tema er hvordan endring, innovasjon og kommunikasjon bidrar til utvikling og ledelse av skolen som organisasjon. Forskningen belyser hvordan kunnskap utvikles i samspillet mellom aktører, strukturer, verktøy og ressurser.

Dette er et tverrfaglige forskningsfelt hvor vi trekker veksler på ulike teorier og metoder.

Forskningsspørsmål fremover

Basert på forskningen innen områdene vil gruppen de kommende årene arbeide med spørsmål som:

  • Hvilke relasjoner kan identifiseres mellom styring, ledelse og elevenes læringsresultater?
  • Hvordan samhandler skolens aktører om å realisere skolens oppdrag?
  • Hvordan stabiliseres og endres utdanningsreformer i møtet med skolens praksis?
  • Hva gir makt og innflytelse i utøvelse av ledelse i skolen?
  • Hvordan kommuniseres og koordineres innovasjon og endringsarbeid i skolen?
  • Hvordan tas kunnskap og ekspertise i bruk i reformarbeid?
  • Hvordan endres styring og ledelse når nye verktøy introduseres, og når ulike former for data tas i bruk i skolen?

Et institusjonelt blikk på reformarbeid og praksisendringer i skolen står sentralt. Det betyr for eksempel at man ikke bare undersøker hvordan institusjonelt arbeid inntreffer, men også hvem det er som gjør arbeidet og hva som skaper arbeidet. Samspillet mellom formelle og uformelle ledelsesoppgaver og harde og myke styringsformer er sentrale tema.

Utdanning

Forskergruppen bidrar inn i masterprogrammet Kunnskap, utdanning og læring, samt Masterprogrammet i utdanningsledelse. CLEG er også involvert i masterutdanningene gjennom

  • veiledning av masterstudenter
  • masteroppgaver knyttet til CLEG-prosjekter
  • workshops for skriving av masteroppgaver

I tillegg bidrar gruppens forskere i emner som tilbys på bachelor-nivå ved Institutt for pedagogikk.

Aktiviteter og prosjekter

Mer informasjon om gruppens forskningsprosjekter, publikasjoner, gjester og aktiviteter finner du på CLEGs engelske nettsider.

Publisert 20. jan. 2011 14:11 - Sist endret 7. sep. 2022 15:57