English version of this page

Medierende betingelser for læring og danning: et forsknings- og utviklingsprosjekt (MEDPED)

Hvilke muligheter og begrensninger er forbundet med digitalisering av utdanning? Kan digitalisering fremme danning? Hvis ja – hvordan? Hvis nei – hvorfor ikke?

Hensikten med prosjektet er å utvikle forskningsbasert kunnskap om ny bruk av teknologi i arbeid med oppgaver og på eksamen.

pixabay.com

Om prosjektet

Prosjektet studerer hvilke pedagogiske muligheter og begrensninger som er forbundet med digitalisering av høyere utdanning.

Sentrale forskningsspørsmål er:

hvilke dimensjoner ved dagens undervisning i høyere utdanning er gjenstand for digitalisering?

  • hva hemmer og fremmer ny bruk av teknologi?
  • hvordan kan digitale verktøy bidra inn i et undervisningsopplegg uten tap av pedagogiske kvaliteter?
  • hvordan kan forskere, ledere, lærere og studenter bidra i utprøvingen?
  • hvilken rolle spiller etiske standarder og dømmekraft for utforming og gjennomføring av det pedagogiske opplegget?

Mål

Målet er å styrke den faglige integrasjonen, bidra til god progresjon og muliggjøre læring og danning gjennom kunnskapsutvikling og studieforbedrende tiltak relatert til oppgaver og eksamener.

Bakgrunn

Institutt for pedagogikk, UiO, iverksatte fra høsten 2017 en ny revidert modell for Bachelor i pedagogikk. MEDPED fikk midler fra UV-fakultetet til å utvikle og undersøke bruken av teknologistøttet læring i arbeid med oppgaver. Som del av MEDPED er læringsplattformen Canvas pilotert fra og med høsten 2017. Som et strategisk tiltak skal prosjektet bidra til nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer og styrke læringsutbyttet og utdanningenes relevans i arbeids- og samfunnsliv. Undersøkelsen baserer seg på en survey til ca. 200 studenter, registerdata og gruppeintervjuer. Den avsluttes høsten 2018.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av det Utdanningsvitenskapelige fakultet (350.000 NOK)

 

Publisert 22. juni 2018 17:00 - Sist endret 22. juni 2018 17:17

Kontakt

Kirsten Sivesind

+47-22857609

kirsten.sivesind@iped.uio.no