English version of this page

Medierende betingelser for læring og danning: et forsknings- og utviklingsprosjekt (MEDPED) (avsluttet)

Prosjektet har som mål å utvikle og undersøke et undervisningstilbud for førsteårsstudenter i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Det tematiserer hvordan didaktiske komponenter og bruk av  digital teknologi  fungerer som medierende betingelser for læring og danning.

pixabay.com

Om prosjektet

Institutt for pedagogikk, UiO, iverksatte fra høsten 2017 en ny revidert modell for Bachelor i pedagogikk. MEDPED fikk midler fra UV-fakultetet til å utvikle og undersøke bruken av teknologistøttet læring i arbeid med oppgaver. En ny digital læringsplattform ble pilotert fra og med høsten 2017. Som et strategisk tiltak skulle prosjektet bidra til nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer og styrke læringsutbyttet og utdanningenes relevans i arbeids- og samfunnsliv.

Prosjektet studerer pedagogiske muligheter og begrensninger for digitalisering og reiser spørsmål som:

  • Hvilke faglige og didaktiske sider ved undervisningstilbudet gjøres til gjenstand for digitalisering?
  • Under hvilke organisatoriske betingelser hemmes eller fremmes ny bruk av teknologi?
  • Hvordan kan digitale verktøy bidra inn i et undervisningsopplegg uten tap av pedagogiske kvaliteter?
  • Hvordan kan etiske standarder og dømmekraft spille inn på  utforming og gjennomføring av det pedagogiske opplegget?

Mål

Målet med utviklingsprosjektet har vært å styrke den faglige integrasjonen, bidra til god progresjon og muliggjøre læring og danning gjennom kunnskapsutvikling og studieforbedrende tiltak i undervisningen. Utover dette har målet vært å utvikle forskningsbasert kunnskap om oppgaveformer, bruk av digital teknologi og andre didaktiske komponenter som har en medierende funksjon i undervisningen.

 

Bakgrunn

I prosjektet blir mediering definert som kommunikasjon med betydning for hvordan saksfelt formidles, fortolkes og forstås i et sosialt samspill mellom studenter og fagansvarlige.  I 2018 baserte undersøkelsen seg på en survey til ca. 120  studenter, registerdata og fire gruppeintervjuer. I 2018 ble prosjektet utvidet med nye data for å undersøke endringer som følge av nye oppgaver og utvidet bruk av læringsstier, diskusjonstråder, veiledning fra lærere og digital hverandrevurdering (MEDPED II). Dataene sammenliknes på tvers av de to årene.

Prosjektet ble finansiert av kvalitetsutviklingsmidler fra det Utdanningsvitenskapelige fakultet i 2017-2018. Forskningsprosjektet avsluttes i desember 2020.

 

Emneord: digitalisering, førsteårsstudenter, didaktikk, medierende betingelser
Publisert 22. juni 2018 17:00 - Sist endret 6. okt. 2022 15:18

Kontakt

Kirsten Sivesind

+47-22857609

kirsten.sivesind@iped.uio.no