Ruth Jensen

Bilde av Ruth Jensen
English version of this page
Telefon +47 22844857
Mobiltelefon +4745411604
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Utdanning

2014: PhD, Universitetet i Oslo

2005: Master i utdanningsledelse, Universitetet i Oslo

1984: Videreutdanning, Sagene lærerhøgskole

1980: Allmennlærerutdanning, Eik pedagogiske høgskole
 

Yrkeserfaring

Professor, ILS, Universitetet i Oslo, 2022-

Førsteamanuensis, ILS, Universitetet i Oslo, 2017-2022

Postdoktor, ILS, Universitetet i Oslo, 2015-2016    

Førstelektor, ILS, Universitetet i Oslo, 2014-2015      

Høgskolelektor, Høgskolen i Telemark, våren 2014

Stipendiat, ILS, Universitetet i Oslo, 2009-2013              

Universitetslektor, ILS, Universitetet i Oslo, 2006-2009

Veileder, Pedagogisk senter, Nesodden kommune 2005-2006

Leder, Pedagogisk senter, Nesodden kommune, 1999-2005

Lærer, Nesodden kommune, 1985-1999        

Gjesteopphold

Claremont Graduate University, Los Angeles, USA, Januray-August 2013

Claremont Graduate University, Los Angeles, USA, January- March 2011

Nettverk

NERA: Educational Leadership Network

ECER: Network 26, Educational Leadership

AERA: Divison A, Administration, Organisation & Leadership

CIES: Comparative & International Education SocietyISSPP: https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/isspp/index.html

Styremedlem

International Successful School Principalship Project (ISSPP):

https://www.uv.uio.no/ils/english/research/projects/isspp/

Redaktøransvar

Jensen, R., Helstad, K. & Møller, J. (2016). Skolelederutdanning og ledelsesutvikling i skolen.https://www.journals.uio.no/index.php/adno/issue/view/321

Jensen, R., Karseth, B. & Ottesen (2019) Heftet 

Jensen, R. Karseth, B. & Ottesen (2021) E-bok

Nåværende prosjekter

Prosjektleder for NFR prosjektet: Ledelse av reformarbeid i videregående skole- endringsverksted som metode (ChangeLead), 2020-2024

NFR: https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/309728

UiO: https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/changelead/

Medforsker og er pakkeleder  (WP3) i NFR-prosjektet Professional Actors' Work on Retaining Students in Secondary Education (PROACT) i perioden 2020-2024

Medforsker i EVA2020 (Evaluering av fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser, Arbeidspakke 2). Prosjektet (2019-2025) er finansiert av UDIR og skal bidra med kunnskap som er nyttig for beslutningsdeltakere, forvaltning, skolens praksis og elevenes læring. Første rapporrt  ved arbeidspakke 2: Rapport 1

Tidligere prosjekt

Eget doktorgadsprosjektet: Leadership development as boundary work. Inspired moments and longitudinal efforts.

https://www.duo.uio.no/handle/10852/50597

Denne studien undersøker hvordan lederutvikling utvikler seg over tid i et tverrfaglig team. Det tverrfaglige teamet var lokalisert i Norge og inngikk i det lokale arbeidet til en av 100 prosjekter i Program for skoleutvikling som var initiert av UDIR. Teamet som ble studert besto av rektorer, ansatte fra kommunenivå og forskere.  Artefakter, lyd- og videodata utgjør studiens datagrunnlag. Studien undersøker særlig hvordan data fra tre skoler i det lokale prosjektet trigger og strukturerer lederutvikling i det tverrfaglige teamet. Studien undersøker også hvordan, og i hvilken grad, fagpersoner fra skoler, kommune og et universitet utvikler felles forståelse av samarbeidet. I tillegg undersøker studien hvordan lederutvikling utvikler seg over tid når rektorer, administrativt ansatte fra kommunenivå og forskere i fellesskap analyserer ulike utfordringer i et skoleutviklingsprosjekt. Det analytiske rammeverket er utformet med utgangspunkt i tredje generasjon kulturhistorisk aktivitetsteori (Cultural Historical Activity Theory, CHAT). Studien består av tre delstudier. Samlede funn viser at både formål og retning for samarbeidet var uklare i begynnelsen av samarbeidet. Funnene viser hvordan horisontale dynamikker er virksomme i det tverrfaglige teamet. Studien dokumenterer også hvordan utforskende arbeid i teamet medieres og struktureres av ulike redskaper som ble introdusert for å fremme læringsfokuserte samtaler. I tilegg viser samlede funn at dimensjoner av tid og rom influerer samarbeidet. En implikasjon av studien er å rette oppmerksomheten mot redskapenes rolle i lederutvikling, likeledes å rette oppmerksomheten mot eventuelle spenninger og uklare formål når lederutviklingsprogram justeres og designes i fremtiden. 

Avsluttet prosjekt

I prosjektgruppa for: Assessing the Impact of Leadership Preparation in Two Distinct Testing and Accountability Policy Contexts". (2016-2019)Prosjektet er støttet av Peder Sather Center for Advanced Study som er et samarbeid mellom forskere fra ILS, Universitetet Oslo og University of California, Berkeley: https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/prelead.html

Eget postdoc prosjekt: Tool Mediation in School Leadership development"- en analyse av hvordan bruken av redskaper situeres, erfares og legitimeres ved ett norsk og ett amerikansk skolelederopplæringsprogram. Studien bygger på videodata fra undervisningene ved universiteteter. I tillegg bygger studien på intervjudata og dokumentanalyse. Analysene rammes inn av kulturhistorisk aktivitetsteori.

https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/school-leadership-development/index.html Prosjektet ble påbegynt i 2015.I forskningsarbeidet benyttes ekspertise og ressurser fra Teaching Learning Videolab (TLVlab) http://www.uv.uio.no/ils/english/about/organization/teaching-learning-video-lab/

Undervisning

Eksempler på emner jeg har undervist i masterprogrammet i utdanningsledelse:

UTLED4111: Styring og ledelse av utdanning

UTLED4115 Leadership for Democratic Citizenship in European Schools 

UTLED4220: Profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati

UTLED4227 Ledelse, profesjon og organisasjon

UTLED4301: Utdanningsvitenskapelige forskningsmetoder

UTLED4302: Forskningsdesign

UTLED4303: Anvendt metode

UTLED4090: Masteroppgave

Undervisning i PhD emner:

UV9917V3 - Reviewing the Literature: Situating your Study in the Field

UV9918V3 - Reviewing the Literature: Situating your Study in the Field

UV9919V2 - Reviewing the Literature: Situating your Study in the Field

UV9920V1 - Reviweing the literature: Situating your Study in the Field

Veiledning

Rolle: Hovedveileder for to stipendiater, biveileder for en stipendiat (disputerte d.å.)

Masterveileder for vel 30 studenter

Andre oppgaver

Leder/medleder faggruppen og for programrådet i Utdanningsledelse ved ILS 2017-2020. Medlem fra 2022.

Medleder av forskergruppen CLEG fra 2019, representerer CLEG i Forskerlederforum (FLF) ved ILS.

Faglig ansvarlig for Skolelederdagen 2018 og 2019 

I media

Presentasjon av artikkel i Utdanningsforskning

Uttalelse i Forskerforum

Utgitte bøker og nettressurser hos Cappelen Damm Akademisk

 

 

Emneord: Læring og utdanning, utdanningsledelse, sosiokulturell teori, Interaksjonsanalyse, Aktivitetsteori

Publikasjoner

 • Jensen, Ruth & Ottesen, Eli (2022). Unfolding Teaching Practices in Higher Education Courses: Cases from School Leadership Programs. International Journal of Educational Research. ISSN 0883-0355. 112. doi: 10.1016/j.ijer.2021.101919. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Jensen, Ruth & Møller, Jorunn (2021). Looking back and forward: a critical review of the history and future progress of the ISSPP. Journal of Educational Administration. ISSN 0957-8234. doi: 10.1108/JEA-04-2021-0088.
 • Jensen, Ruth (2021). Exploring causal relationships qualitatively: An empirical illustration of how causal relationships become visible across episodes and contexts. Journal of educational change. ISSN 1389-2843. doi: 10.1007/s10833-021-09415-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trujillo, Tina; Møller, Jorunn; Jensen, Ruth; Kissel, René Espinoza & Larsen, Eivind (2021). Images of Educational Leadership: How Principals Make Sense of Democracy and Social Justice in Two Distinct Policy Contexts. Educational Administration Quarterly. ISSN 0013-161X. doi: 10.1177/0013161X20981148.
 • Larsen, Eivind; Møller, Jorunn & Jensen, Ruth (2020). Constructions of professionalism and the democratic mandate in education A discourse analysis of Norwegian public policy documents. Journal of Education Policy. ISSN 0268-0939. doi: 10.1080/02680939.2020.1774807. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensen, Ruth (2020). Professional development of school leadership as boundary work: patterns of initiatives and interactions based on a Norwegian case. International Journal of Leadership in Education. ISSN 1360-3124. doi: 10.1080/13603124.2020.1716998. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensen, Ruth (2019). Bruken av pedagogiske verktøy i skolelederutdanning - eksempler fra to utdanningskontekster, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. s. 179–194.
 • Jensen, Ruth (2016). School leadership development: What we know and how we know it. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 10(4), s. 48–68. doi: 10.5617/adno.3898.
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). How school leadership development evolves: crossing timescales and settings. Journal of Workplace Learning. ISSN 1366-5626. 28(6), s. 338–354. doi: 10.1108/JWL-06-2015-0048.
 • Jensen, Ruth & Lund, Andreas (2014). Horizontal dynamics in an inter-professional school improvement team. International Journal of Leadership in Education. ISSN 1360-3124. 17(3), s. 286–303. doi: 10.1080/13603124.2013.794302.
 • Jensen, Ruth & Møller, Jorunn (2012). School data as mediators in professional development. Journal of educational change. ISSN 1389-2843. doi: 10.1007/s10833-012-9197-y.
 • Jensen, Ruth & Hammersvik, Charles (2011). Lederutvikling med videosekvenser som "triggere" for læring. I Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (Red.), Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01797-6. s. 202–224.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensen, Ruth; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2019). Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-60554-4. 223 s.
 • Jensen, Ruth (2018). Profesjonelt arbeid i grensesoner. Skoleforbedring på tvers av virksomheter. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-48248-0. 176 s.
 • Jensen, Ruth & Kranmo, Astrid Lill (2015). Att utforska praktiken i förskolan. Studentlittertur. ISBN 9789144105321. 192 s.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2012). Å utforske praksis- videregående. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-33807-7. 227 s.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2011). Å utforske praksis - grunnskolen. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202338060. 199 s.
 • Jensen, Ruth & Kranmo, Astrid Lill (2010). Å utforske praksis. Barnehage. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-32225-0. 191 s.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Jensen, Ruth & Guldahl, Tone (2007). Refleksjoner om opplæring i et læringsstilperspektiv. N.W. Damm & Sønn ASA. ISBN 978-82-04-12310-7. 189 s.
 • Jensen, Ruth (2004). Å mestre mangfoldet. En bok om læringsstiler. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 82-04-09425-6. 142 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ødegaard, Kjersti Løken & Jensen, Ruth (2022). Developing School Leadership Practices. The Change Laboratory as a Tool in Leading Reform Work in Upper Secondary Schools – Tracing the Objects in Formative Interventions.
 • Ødegaard, Kjersti Løken & Jensen, Ruth (2022). Formative interventions as a tool in leading reform work in upper secondary schools. A design and situational approach. .
 • Hall, Jeffrey Brooks; Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jensen, Ruth (2022). Organizational tensions in the planning and enactment of the renewed state curriculum: the entrepreneurial role of school principals and superintendents in Norway.
 • Jensen, Ruth (2021). Correction to: Exploring causal relationships qualitatively: An empirical illustration of how causal relationships become visible across episodes and contexts (Journal of Educational Change, (2021), 10.1007/s10833-021-09415-5). Journal of educational change. ISSN 1389-2843. doi: 10.1007/s10833-021-09427-1.
 • Jensen, Ruth; Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Abrahamsen, Hedvig Neerland; Helstad, Kristin & Ødegaard, Kjersti Løken (2021). Formative Interventions in School Leadership Teams in Upper Secondary Schools.
 • Jensen, Ruth; Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Abrahamsen, Hedvig Neerland; Helstad, Kristin & Ødegaard, Kjersti Løken (2021). Leading Reform Work in Upper Secondary Schools- Change Laboratories as Method (ChangeLead).
 • Hall, Jeffrey Brooks; Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jensen, Ruth (2021). School principals and school superintendents as institutional entrepreneurs: Handling organizational tensions in the planning and enactment of the renewed state curriculum .
 • Jensen, Ruth & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2020). Leading Reform Work in Upper Secondary Schools- Change Laboratories as Method (ChangeLead).
 • Jensen, Ruth (2019). Partnerships between Educational Leaders and Researchers– how a Methodology Emerged .
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jensen, Ruth (2019). Experiencing the Use of Tools in School Leadership Programs in Two Different National Policy Contexts .
 • Jensen, Ruth; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2019). Ledelse og styring i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. s. 13–20.
 • Ottesen, Eli; Karseth, Berit & Jensen, Ruth (2019). Styring og ledelse i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. s. 211–218.
 • Trujillo, Tina; Møller, Jorunn; Jensen, Ruth; Kissel, Rene & Larsen, Eivind (2018). Images of Educational Leadership: How Principals Make Sense of Democracy and Social Justice in Two Distinct Policy Contexts.
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2017). Causation in Qualitative Research: An Empirical Example from the Perspective of CHAT .
 • Jensen, Ruth (2017). A Cross-national Study of Tool Mediation in School Leadership Development Programs .
 • Jensen, Ruth; Helstad, Kristin & Møller, Jorunn (2016). Skolelederutdanning og ledelsesutvikling i skolen. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 10(4), s. 1–6.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2016). Case based Teaching and Learning in School Leadership Development .
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). The role of qualitative research as a basis for developing school leadership - Causality in qualitative research.
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). How "soft power" becomes visible in leadership development of principals .
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2016). Authentic cases derived from school practices: Learning resources in school leadership development .
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug; Helstad, Kristin & Jensen, Ruth (2015). Cased based instruction in school leadership education: Exploring how principals deal with complex leadership challenges .
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2015). The use of authentic cases in school leadership program .
 • Aas, Marit & Jensen, Ruth (2014). Ledelse av læringsarbeid. Å utforske praksis.
 • Jensen, Ruth (2014). How Leadership Development Evolved in an Inter-professional Team: Crossing Timescales and Boundaries.
 • Jensen, Ruth (2014). Entering the `black box´ of informal leadership development.
 • Jensen, Ruth (2012). Tripartite Collaboration in a School-District-University Boundary Zone.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2012). Å utforske praksis - videregående skole.
 • Jensen, Ruth (2011). Reflection in a Boundary Zone.
 • Jensen, Ruth (2011). Boundary touching in a tripartit partnership.
 • Jensen, Ruth (2011). Leadership for learning. How do video sequences mediate professional development.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2011). Å utforske peaksis- grunnskolen.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2010). Å utforske praksis-barnehagen.
 • Jensen, Ruth & Ottesen, Eli (2008). Distributed Leadership.
 • Jensen, Ruth (2006). Educational leaders of learning communities focusing on teaching and learning.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Jensen, Ruth; Hall, Jeffrey Brooks; Abrahamsen, Hedvig Neerland; Kleveland, Heidi Merete & Olsen, Rolf Vegar (2022). Underveis med nytt læreplanverk: Ledelse, styring og støtteressurser. Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ISSN 978-82-93847-09-0.
 • Ottesen, Eli; Colbjørnsen, Tor; Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Hall, Jeffrey Brooks & Jensen, Ruth (2021). Fagfornyelsens forberedelser i praksis: Strategier, begrunnelser, spenninger. Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-93847-02-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensen, Ruth (2014). Leadership development as boundary work. Inspired moments and longitudinal efforts. Doctoral thesis for the PhD. Faculty of Educational Sciences, University of Oslo.
 • Hammersvik, Charles; Jensen, Ruth & Møller, Jorunn (2007). En lærende skole. Skoler i utvikling - mange tilnærminger til organisasjonslæring. Utdanningsdirektoratet.
 • Hammersvik, Charles & Jensen, Ruth (2005). Pedagogisk ledelse i et relasjonelt perspektiv- et aksjonsforskningsopplegg. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:14 - Sist endret 4. des. 2022 17:15