Ruth Jensen

Bilde av Ruth Jensen
English version of this page
Telefon +47 22844857
Mobiltelefon +4745411604
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Utdanning:

2014: PhD, Universitetet i Oslo

2005: Master i utdanningsledelse, Universitetet i Oslo

1984: Videreutdanning, Sagene lærerhøgskole

1980: Allmennlærerutdanning, Eik pedagogiske høgskole
 

Yrkeserfaring:

Førsteamanuensis, ILS, Universitetet i Oslo, 2017-

Postdoktor, ILS, Universitetet i Oslo, 2015-2016    

Førstelektor, Senior lecturer, ILS, Universitetet i Oslo, 2014-2015      

Høgskolelektor, Høgskolen i Telemark, våren 2014

Stipendiat, ILS, Universitetet i Oslo, 2009-2013              

Universitetslektor, ILS, Universitetet i Oslo, 2006-2009

Veileder, Pedagogisk senter, Nesodden kommune 2005-2006

Leder, Pedagogisk senter, Nesodden kommune, 1999-2005

Lærer, Nesodden kommune, 1985-1999        

 

Gjesteopphold:

Claremont Graduate University, Los Angeles, USA, Januray-August 2013

Claremont Graduate University, Los Angeles, USA, January- March 2011

 

Nettverk:

NERA: Educational Leadership Network

ECER: Network 26, Educational Leadership

AERA: Divison A, Administration, Organisation & Leadership

CIES: Comparative & International Education SocietyISSPP: https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/isspp/index.html

 

Styremedlem:

International Successful School Principalship Project (ISSPP):

https://www.uv.uio.no/ils/english/research/projects/isspp/

 

Special Issue Editor: 

Ruth Jensen, Kristin Helstad, Jorunn Møller

Vol.10. No 4 (2016). Skolelederutdanning og ledelsesutvikling i skolen.

https://www.journals.uio.no/index.php/adno/issue/view/321

https://www.journals.uio.no/index.php/adno/issue/view/321

 

Nåværende prosjekter

Prosjektleder for NFR prosjektet: Ledelse av reformarbeid i videregående skole- endringsverksted som metode (ChangeLead), 2020-2024

https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/309728

https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/changelead/

 

Medforsker og er pakkeleder  (WP3) i NFR-prosjektet "Professional Actors' Work on Retaining Students in Secondary Education" (PROACT) i perioden 2020-2024

 

Jensen bidrar i evalueringsprosjektet EVA2020 (Evaluering av fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser, Arbeidspakke 2). Prosjektet (2019-2025) er finansiert av UDIR og skal bidra med kunnskap som er nyttig for beslutningsdeltakere, forvaltning, skolens praksis og elevenes læring. 

 

Tidligere prosjekt:

Eget doktorgadsprosjektet: Leadership development as boundary work. Inspired moments and longitudinal efforts.

https://www.duo.uio.no/handle/10852/50597

Lederutvikling har fått stor interesse internasjonalt. Det finnes en rekke tilnærminger til lederutvikling av skoleledere. Lederutvikling på tvers av profesjoner er blant trendene. Denne studien undersøker hvordan lederutvikling utvikler seg over tid i et tverrfaglig team. Det tverrfaglige teamet var lokalisert i Norge og inngikk i det lokale arbeidet til en av 100 prosjekter i Program for skoleutvikling som var initiert av UDIR. Teamet som ble studert besto av rektorer, ansatte fra kommunenivå og forskere. Teamet ble dannet for å støtte rektorer ved tre skoler i å lede et lokalt skoleutviklingsprosjekt. Prosjektet hadde som formål å øke elevenes kompetanse i å lese tekster i ulike fag gjennom å ta i bruk ulike læringsstrategier. Artefakter, lyd- og videodata utgjør studiens datagrunnlag. Studien undersøker særlig hvordan data fra tre skoler i det lokale prosjektet trigger og strukturerer lederutvikling i det tverrfaglige teamet. Studien undersøker også hvordan, og i hvilken grad, fagpersoner fra skoler, kommune og et universitet utvikler felles forståelse av samarbeidet. I tillegg undersøker studien hvordan lederutvikling utvikler seg over tid når rektorer, administrativt ansatte fra kommunenivå og forskere i fellesskap analyserer ulike utfordringer i et skoleutviklingsprosjekt. Det analytiske rammeverket er utformet med utgangspunkt i tredje generasjon kulturhistorisk aktivitetsteori (Cultural Historical Activity Theory, CHAT). Studien består av tre delstudier. Samlede funn viser at både formål og retning for samarbeidet var uklare i begynnelsen av samarbeidet. Funnene viser hvordan horisontale dynamikker er virksomme i det tverrfaglige teamet. Studien dokumenterer også hvordan utforskende arbeid i teamet medieres og struktureres av ulike redskaper som ble introdusert for å fremme læringsfokuserte samtaler. I tilegg viser samlede funn at dimensjoner av tid og rom influerer samarbeidet. En implikasjon av studien er å rette oppmerksomheten mot redskapenes rolle i lederutvikling, likeledes å rette oppmerksomheten mot eventuelle spenninger og uklare formål når lederutviklingsprogram justeres og designes i fremtiden. 

 

Avsluttet prosjekt:

Assessing the Impact of Leadership Preparation in Two Distinct Testing and Accountability Policy Contexts". (2016-2019)

Rolle: i prosjektgruppen. Prosjektet er støttet av Peder Sather Center for Advanced Study som er et samarbeid mellom forskere fra ILS, Universitetet Oslo og University of California, Berkeley.

https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/prelead.html

Tool Mediation in School Leadership development"- en analyse av hvordan bruken av redskaper situeres, erfares og legitimeres ved ett norsk og ett amerikansk skolelederopplæringsprogram. Studien bygger på videodata fra undervisningene ved universiteteter. I tillegg bygger studien på intervjudata og dokumentanalyse. Analysene rammes inn av kulturhistorisk aktivitetsteori.

https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/school-leadership-development/index.html

Rolle: leder. Prosjektet ble påbegynt i 2015.I forskningsarbeidet benyttes ekspertise og ressurser fra Teaching Learning Videolab (TLVlab) http://www.uv.uio.no/ils/english/about/organization/teaching-learning-video-lab/

 

Undervisning:

Underviser på masterprogrammet i utdanningsledelse ved ILS i:

UTLED4111: Styring og ledelse av utdanning

UTLED4220: Profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati

UTLED4301: Utdanningsvitenskapelige forskningsmetoder

UTLED4302: Forskningsdesign

UTLED4303: Anvendt metode

UTLED4090: Masteroppgave

UV9917V3 - Reviewing the Literature: Situating your Study in the Field

UV9918V3 - Reviewing the Literature: Situating your Study in the Field

UV9919V2 - Reviewing the Literature: Situating your Study in the Field

UV9920V1 - Reviweing the literature: Situating your Study in the Field

 

Veiledning:

Hovedveileder for en PhD student, biveileder for en annen og hovedveileder for en rekke masterstudenter i utdanningsledelse.

 

Andre oppgaver:

Leder/medleder faggruppen og for programrådet i Utdanningsledelse ved ILS 2017-2020.

Medleder av forskergruppen CLEG fra 2019, representerer CLEG i Forskerlederforum (FLF) ved ILS.

Faglig ansvarlig for Skolelederdagen 2018 og 2019.

 

I media:

https://utdanningsforskning.no/kilderpersoner/personerforfattere/ruth-jensen/

https://www.skolelederforbundet.no/om-oss/skolelederen/~/images/pdf/2018/Skolelederen_nr7_20180924.pdf

https://www.forskerforum.no/fire-tips-til-partene-i-arbeidslivet/

Anmeldelse:

https://www.cappelendamm.no/_a-utforske-praksis---grunnskolen-ruth-jensen-marit-aas-9788202338060

https://utdanningsforskning.no/kilderpersoner/personerforfattere/ruth-jensen/

 

 

 

 

 

 

 

Emneord: Læring og utdanning, utdanningsledelse, sosiokulturell teori, Interaksjonsanalyse, Aktivitetsteori

Publikasjoner

Jensen, R., Karseth, B. & Ottesen, E. (2019). Styring og ledelse i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker. I R. Jensen, B. Karseth & E. Ottesen  (Red.). Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker (s. 13- 21). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Jensen, R. (2019). Bruken av pedagogiske verktøy i skolelederutdanning- eksempler fra to utdanningskontekster. I R. Jensen, B. Karseth & O. Eli  (Red.). Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker (s. 179- 194). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Ottesen, E., Karseth, B. & Jensen, R.(2019). Styring og ledelse i grunnopplæringen- spenninger og dynamikker. I R. Jensen, B. Karseth & O. Eli  (Red.). Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker (s. 211- 218). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Jensen, R. (2018). Profesjonelt arbeid i grensesoner. Skoleforbedring på tvers av virksomheter. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Jensen, R. (2016). School leadership development: what we know and how we know it. Acta Dicatica, 10 (4), 48-68.

Jensen, R. & Vennebo, K.F. (2016). How school leadership evolves: crossing timescales and settings. Journal of Workplace Learning, 28(6), 338-354.

Jensen, R. (2014). Leadership development as boundary work. Inspired moments and longitudinal efforts. Doctoral thesis for the PhD, Department of Teacher Education and School Research, University of Oslo. 

Jensen, R., & Lund, A. (2014). Horizontal dynamics in an inter-professional school improvement team. International Journal of Leadership in Education17(3), 286-303.

Jensen, R., & Møller, J. (2013). School data as mediators in professional development. Journal of Educational Change14(1), 95-112.

Jensen, Ruth & Hammersvik, Charles (2011). Lederutvikling med videosekvenser som "triggere" for læring, I:  Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01797-6.  9.  s 202 - 224

 

 • Jensen, Ruth & Ottesen, Eli (2022). Unfolding teaching practices in higher education courses: Cases from school leadership programs. International Journal of Educational Research. ISSN 0883-0355. doi: 10.1016/j.ijer.2021.101919.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Jensen, Ruth & Møller, Jorunn (2021). Looking back and forward: a critical review of the history and future progress of the ISSPP. Journal of Educational Administration. ISSN 0957-8234. doi: 10.1108/JEA-04-2021-0088.
 • Jensen, Ruth (2021). Exploring causal relationships qualitatively: An empirical illustration of how causal relationships become visible across episodes and contexts. Journal of educational change. ISSN 1389-2843. doi: 10.1007/s10833-021-09415-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trujillo, Tina; Møller, Jorunn; Jensen, Ruth; Kissel, René Espinoza & Larsen, Eivind (2021). Images of Educational Leadership: How Principals Make Sense of Democracy and Social Justice in Two Distinct Policy Contexts. Educational Administration Quarterly. ISSN 0013-161X. doi: 10.1177/0013161X20981148.
 • Larsen, Eivind; Møller, Jorunn & Jensen, Ruth (2020). Constructions of professionalism and the democratic mandate in education A discourse analysis of Norwegian public policy documents. Journal of Education Policy. ISSN 0268-0939. doi: 10.1080/02680939.2020.1774807. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensen, Ruth (2020). Professional development of school leadership as boundary work: patterns of initiatives and interactions based on a Norwegian case. International Journal of Leadership in Education. ISSN 1360-3124. doi: 10.1080/13603124.2020.1716998. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensen, Ruth (2019). Bruken av pedagogiske verktøy i skolelederutdanning - eksempler fra to utdanningskontekster, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. s. 179–194.
 • Jensen, Ruth (2016). School leadership development: What we know and how we know it. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 10(4), s. 48–68. doi: 10.5617/adno.3898.
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). How school leadership development evolves: crossing timescales and settings. Journal of Workplace Learning. ISSN 1366-5626. 28(6), s. 338–354. doi: 10.1108/JWL-06-2015-0048.
 • Jensen, Ruth & Lund, Andreas (2014). Horizontal dynamics in an inter-professional school improvement team. International Journal of Leadership in Education. ISSN 1360-3124. 17(3), s. 286–303. doi: 10.1080/13603124.2013.794302.
 • Jensen, Ruth & Møller, Jorunn (2012). School data as mediators in professional development. Journal of educational change. ISSN 1389-2843. doi: 10.1007/s10833-012-9197-y.
 • Jensen, Ruth & Hammersvik, Charles (2011). Lederutvikling med videosekvenser som "triggere" for læring. I Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (Red.), Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01797-6. s. 202–224.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensen, Ruth; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2019). Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-60554-4. 223 s.
 • Jensen, Ruth (2018). Profesjonelt arbeid i grensesoner. Skoleforbedring på tvers av virksomheter. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-48248-0. 176 s.
 • Jensen, Ruth & Kranmo, Astrid Lill (2015). Att utforska praktiken i förskolan. Studentlittertur. ISBN 9789144105321. 192 s.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2012). Å utforske praksis- videregående. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-33807-7. 227 s.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2011). Å utforske praksis - grunnskolen. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202338060. 199 s.
 • Jensen, Ruth & Kranmo, Astrid Lill (2010). Å utforske praksis. Barnehage. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-32225-0. 191 s.
 • Buli-Holmberg, Jorun ; Jensen, Ruth & Guldahl, Tone (2007). Refleksjoner om opplæring i et læringsstilperspektiv. N.W. Damm & Sønn ASA. ISBN 978-82-04-12310-7. 189 s.
 • Jensen, Ruth (2004). Å mestre mangfoldet. En bok om læringsstiler. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 82-04-09425-6. 142 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensen, Ruth; Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Abrahamsen, Hedvig Neerland; Helstad, Kristin & Ødegaard, Kjersti Løken (2021). Formative Interventions in School Leadership Teams in Upper Secondary Schools.
 • Jensen, Ruth; Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Abrahamsen, Hedvig Neerland; Helstad, Kristin & Ødegaard, Kjersti Løken (2021). Leading Reform Work in Upper Secondary Schools- Change Laboratories as Method (ChangeLead).
 • Hall, Jeffrey Brooks; Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jensen, Ruth (2021). School principals and school superintendents as institutional entrepreneurs: Handling organizational tensions in the planning and enactment of the renewed state curriculum .
 • Jensen, Ruth & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2020). Leading Reform Work in Upper Secondary Schools- Change Laboratories as Method (ChangeLead).
 • Jensen, Ruth (2019). Partnerships between Educational Leaders and Researchers– how a Methodology Emerged .
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jensen, Ruth (2019). Experiencing the Use of Tools in School Leadership Programs in Two Different National Policy Contexts .
 • Jensen, Ruth; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2019). Ledelse og styring i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. s. 13–20.
 • Ottesen, Eli; Karseth, Berit & Jensen, Ruth (2019). Styring og ledelse i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. s. 211–218.
 • Trujillo, Tina; Møller, Jorunn; Jensen, Ruth; Kissel, Rene & Larsen, Eivind (2018). Images of Educational Leadership: How Principals Make Sense of Democracy and Social Justice in Two Distinct Policy Contexts.
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2017). Causation in Qualitative Research: An Empirical Example from the Perspective of CHAT .
 • Jensen, Ruth (2017). A Cross-national Study of Tool Mediation in School Leadership Development Programs .
 • Jensen, Ruth; Helstad, Kristin & Møller, Jorunn (2016). Skolelederutdanning og ledelsesutvikling i skolen. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 10(4), s. 1–6.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2016). Case based Teaching and Learning in School Leadership Development .
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). The role of qualitative research as a basis for developing school leadership - Causality in qualitative research.
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). How "soft power" becomes visible in leadership development of principals .
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2016). Authentic cases derived from school practices: Learning resources in school leadership development .
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug; Helstad, Kristin & Jensen, Ruth (2015). Cased based instruction in school leadership education: Exploring how principals deal with complex leadership challenges .
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2015). The use of authentic cases in school leadership program .
 • Aas, Marit & Jensen, Ruth (2014). Ledelse av læringsarbeid. Å utforske praksis.
 • Jensen, Ruth (2014). How Leadership Development Evolved in an Inter-professional Team: Crossing Timescales and Boundaries.
 • Jensen, Ruth (2014). Entering the `black box´ of informal leadership development.
 • Jensen, Ruth (2012). Tripartite Collaboration in a School-District-University Boundary Zone.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2012). Å utforske praksis - videregående skole.
 • Jensen, Ruth (2011). Reflection in a Boundary Zone.
 • Jensen, Ruth (2011). Boundary touching in a tripartit partnership.
 • Jensen, Ruth (2011). Leadership for learning. How do video sequences mediate professional development.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2011). Å utforske peaksis- grunnskolen.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2010). Å utforske praksis-barnehagen.
 • Jensen, Ruth & Ottesen, Eli (2008). Distributed Leadership.
 • Jensen, Ruth (2006). Educational leaders of learning communities focusing on teaching and learning.
 • Ottesen, Eli; Colbjørnsen, Tor; Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Hall, Jeffrey Brooks & Jensen, Ruth (2021). Fagfornyelsens forberedelser i praksis: Strategier, begrunnelser, spenninger. Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-93847-02-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensen, Ruth (2014). Leadership development as boundary work. Inspired moments and longitudinal efforts. Doctoral thesis for the PhD. Faculty of Educational Sciences, University of Oslo.
 • Hammersvik, Charles; Jensen, Ruth & Møller, Jorunn (2007). En lærende skole. Skoler i utvikling - mange tilnærminger til organisasjonslæring. Utdanningsdirektoratet.
 • Hammersvik, Charles & Jensen, Ruth (2005). Pedagogisk ledelse i et relasjonelt perspektiv- et aksjonsforskningsopplegg. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:14 - Sist endret 28. feb. 2021 08:18