Ruth Jensen

Bilde av Ruth Jensen
English version of this page
Telefon +47-22844857
Mobiltelefon +4745411604
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Utdanning:

2014: PhD, Universitetet i Oslo

2005: Master i utdanningsledelse, Universitetet i Oslo

1984: Videreutdanning, Sagene lærerhøgskole

1980: Allmennlærerutdanning, Eik pedagogiske høgskole
 

Yrkeserfaring:

Førsteamanuensis, ILS, Universitetet i Oslo, 2016-

Postdoktor, ILS, Universitetet i Oslo, 2015-2016    

Førstelektor, Senior lecturer, ILS, Universitetet i Oslo, 2008-2015      

Høgskolelektor ILS, Høgskolen i Telemark, våren 2014

Stipendiat, ILS, Universitetet i Oslo, 2009-2014              

Universitetslektor, ILS, Universitetet i Oslo, 2006-2009

Veileder, Pedagogisk senter, Nesodden kommune 2005-2006

Leder, Pedagogisk senter, Nesodden kommune, 1999-2005

Lærer, Nesodden kommune, 1985-1999        

 

Gjesteopphold:

Claremont Graduate University, Los Angeles, USA, Januray-August 2013

Claremont Graduate University, Los Angeles, USA, January- March 2011

 

Nettverk:

NERA: Educational Leadership Network

ECER: Network 26, Educational Leadership

AERA: Divison A, Administration, Organisation & Leadership

 

Special Issue Editor: 

Ruth Jensen, Kristin Helstad, Jorunn Møller

Vol.10. No 4 (2016). Skolelederutdanning og ledelsesutvikling i skolen.

https://www.journals.uio.no/index.php/adno/issue/view/321

https://www.journals.uio.no/index.php/adno/issue/view/321

 

Tidligere prosjekt:

Eget doktorgadsprosjektet: Leadership Development as boundary work. Inspired moments and longitudinal efforts.

https://www.duo.uio.no/handle/10852/50597

Lederutvikling har fått stor interesse internasjonalt. Det finnes en rekke tilnærminger til lederutvikling av skoleledere. Lederutvikling på tvers av profesjoner er blant trendene. Denne studien undersøker hvordan lederutvikling utvikler seg over tid i et tverrfaglig team. Det tverrfaglige teamet var lokalisert i Norge og besto av rektorer, ansatte fra kommunenivå og forskere. Teamet ble dannet for å støtte rektorer ved tre skoler i å lede et lokalt skoleutviklingsprosjekt. Prosjektet hadde som formål å øke elevenes kompetanse i å lese tekster i ulike fag gjennom å ta i bruk ulike læringsstrategier. Artefakter, lyd- og videodata utgjør studiens datagrunnlag. Studien undersøker særlig hvordan data fra tre skoler i det lokale prosjektet trigger og strukturerer lederutvikling i det tverrfaglige teamet. Studien undersøker også hvordan, og i hvilken grad, fagpersoner fra skoler, kommune og et universitet utvikler felles forståelse av samarbeidet. I tillegg undersøker studien hvordan lederutvikling utvikler seg over tid når rektorer, administrativt ansatte fra kommunenivå og forskere i fellesskap analyserer ulike utfordringer i et skoleutviklingsprosjekt. Det analytiske rammeverket er utformet med utgangspunkt i tredje generasjon kulturhistorisk aktivitetsteori (Cultural Historical Activity Theory, CHAT). Studien består av tre delstudier. Samlede funn viser at både formål og retning for samarbeidet var uklare i begynnelsen av samarbeidet. Funnene viser hvordan horisontale dynamikker er virksomme i det tverrfaglige teamet. Studien dokumenterer også hvordan utforskende arbeid i teamet medieres og struktureres av ulike redskaper som ble introdusert for å fremme læringsfokuserte samtaler. I tilegg viser samlede funn at dimensjoner av tid og rom influerer samarbeidet. En implikasjon av studien er å rette oppmerksomheten mot redskapenes rolle i lederutvikling, likeledes å rette oppmerksomheten mot eventuelle spenninger og uklare formål når lederutviklingsprogram justeres og designes i fremtiden. 

 

Nåværende prosjekter:

Deltar i prosjektet,  "Assessing the Impact of Leadership Preparation in Two Distinct Testing and Accountability Policy Contexts". Prosjektet er støttet av Peder Sather Center for Advanced Study som er et samarbeid mellom forskere fra ILS, Universitetet Oslo og University of California, Berkeley.

Jeg er ansvarlig for prosjektet, "Tool Mediation in School Leadership development"- en analyse av hvordan bruken av redskaper situeres, erfares og legitimeres ved ett norsk og ett amerikansk skolelederopplæringsprogram. Studien bygger på videodata fra undervisningene ved universiteteter. I tillegg bygger studien på intervjudata og dokumentanalyse. Analysene rammes inn av kulturhistorisk aktivitetsteori. Prosjektet ble påbegynt i 2015.I forskningsarbeidet benyttes ekspertise og ressurser fra Teaching Learning Videolab (TLVlab) http://www.uv.uio.no/ils/english/about/organization/teaching-learning-video-lab/

 

Undervisning:

Underviser på masterprogrammet i utdanningsledelse ved ILS i:

UTLED4111: Styring og ledelse av utdanning

UTLED4220: Profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati

UTLED4301: Utdanningsvitenskapelige forskningsmetoder

UTLED4302: Forskningsdesign

UTLED4303: Anvendt metode

UTLED4090: Masteroppgave

UV9918V3 - Reviewing the Literature: Situating your Study in the Field

 

Veiledning:

Biveileder for PhD student og hovedveileder for en rekke masterstudenter i utdanningsledelse.

 

Andre oppgaver:

Medleder i faggruppen i Utdanningsledelse ved ILS siden høsten 2016.

Faglig ansvarlig for Skolelederdagen 2018.

 

 

 

 

Emneord: Læring og utdanning, utdanningsledelse, sosiokulturell teori, Interaksjonsanalyse, Aktivitetsteori

Publikasjoner

Jensen, R. (2018). Profesjonelt arbeid i grensesoner. Skoleforbedring på tvers av virksomheter. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Jensen, R. (2016). School leadership development: what we know and how we know it. Acta Dicatica, 10 (4), 48-68.

Jensen, R. & Vennebo, K.F. (2016). How school leadership evolves: crossing timescales and settings. Journal of Workplace Learning, 28(6), 338-354.

Jensen, R. (2014). Leadership development as boundary work. Inspired moments and longitudinal efforts. Doctoral thesis for the PhD, Department of Teacher Education and School Research, University of Oslo. 

Jensen, R., & Lund, A. (2014). Horizontal dynamics in an inter-professional school improvement team. International Journal of Leadership in Education17(3), 286-303.

Jensen, R., & Møller, J. (2013). School data as mediators in professional development. Journal of Educational Change14(1), 95-112.

Jensen, Ruth & Hammersvik, Charles (2011). Lederutvikling med videosekvenser som "triggere" for læring, I:  Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01797-6.  9.  s 202 - 224

 

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensen, Ruth (2018). Profesjonelt arbeid i grensesoner. Skoleforbedring på tvers av virksomheter.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48248-0.  176 s. Vis sammendrag
 • Jensen, Ruth & Kranmo, Astrid Lill (2015). Att utforska praktiken i förskolan. Studentlittertur.  ISBN 9789144105321.  192 s.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2012). Å utforske praksis- videregående. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-33807-7.  227 s.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2011). Å utforske praksis - grunnskolen. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202338060.  199 s.
 • Jensen, Ruth & Kranmo, Astrid Lill (2010). Å utforske praksis. Barnehage. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-32225-0.  191 s.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Jensen, Ruth & Guldahl, Tone (2007). Refleksjoner om opplæring i et læringsstilperspektiv. N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-12310-7.  189 s.
 • Jensen, Ruth (2004). Å mestre mangfoldet. En bok om læringsstiler. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-04-09425-6.  142 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensen, Ruth (2017). A Cross-national Study of Tool Mediation in School Leadership Development Programs.
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2017). Causation in Qualitative Research: An Empirical Example from the Perspective of CHAT.
 • Jensen, Ruth; Helstad, Kristin & Møller, Jorunn (2016). Skolelederutdanning og ledelsesutvikling i skolen. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  10(4), s 1- 6
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). How "soft power" becomes visible in leadership development of principals.
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). The role of qualitative research as a basis for developing school leadership - Causality in qualitative research.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2016). Authentic cases derived from school practices: Learning resources in school leadership development.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2016). Case based Teaching and Learning in School Leadership Development.
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug; Helstad, Kristin & Jensen, Ruth (2015). Cased based instruction in school leadership education: Exploring how principals deal with complex leadership challenges.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2015). The use of authentic cases in school leadership program.
 • Aas, Marit & Jensen, Ruth (2014). Ledelse av læringsarbeid. Å utforske praksis.
 • Jensen, Ruth (2014). Entering the `black box´ of informal leadership development.
 • Jensen, Ruth (2014). How Leadership Development Evolved in an Inter-professional Team: Crossing Timescales and Boundaries.
 • Jensen, Ruth (2014). Leadership development as boundary work. Inspired moments and longitudinal efforts. Doctoral thesis for the PhD.
 • Jensen, Ruth (2012). Tripartite Collaboration in a School-District-University Boundary Zone.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2012). Å utforske praksis - videregående skole. [Video ].
 • Jensen, Ruth (2011). Boundary touching in a tripartit partnership.
 • Jensen, Ruth (2011). Leadership for learning. How do video sequences mediate professional development.
 • Jensen, Ruth (2011). Reflection in a Boundary Zone.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2011). Å utforske peaksis- grunnskolen. [Video ].
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2010). Å utforske praksis-barnehagen. [Video ].
 • Jensen, Ruth & Ottesen, Eli (2008). Distributed Leadership.
 • Hammersvik, Charles; Jensen, Ruth & Møller, Jorunn (2007). En lærende skole. Skoler i utvikling - mange tilnærminger til organisasjonslæring.
 • Jensen, Ruth (2006). Educational leaders of learning communities focusing on teaching and learning.
 • Hammersvik, Charles & Jensen, Ruth (2005). Pedagogisk ledelse i et relasjonelt perspektiv- et aksjonsforskningsopplegg.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:14 - Sist endret 11. juni 2018 10:24