Evaluering av fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser

Dette prosjekt er en kunnskapsbasert evaluering av fagfornyelsen. Gjennom prosjektet utvikles kunnskap om hvordan fagfornyelsen utformes, gjennomføres og virker i skolens praksis.

Bildet kan inneholde: naturlige matvarer, eple, frukt, mat, stillbildefotografering.

Evalueringen skal gi politiske myndigheter forskning om sentrale prosesser i Fagfornyelsen, og samtidig bidra med vitenskapelig kunnskap om læreplanarbeid og endringsprosesser. Foto: twinsfisch på Unsplash

Om prosjektet

Prosjektet analyserer fagfornyelsens intensjoner og politikkutforming, endringsprosesser og arbeidsformer i utvikling og bruk av læreplanene, og virkninger på skolens praksis.

Vi evaluerer kvaliteten på det nye læreplanverket og ressursene som skal understøtte dette, gjennom analyser av læreplanverkets verdimessige, didaktiske og skolefaglige komposisjon. Det betyr å undersøke hvordan læreplanen framstiller skolefaglig innhold, skolens verdigrunnlag og hvordan læreplanens struktur rammer inn relasjonene mellom ulike didaktiske elementer (slik som kompetansemål, innhold, vurdering). Evalueringen retter seg særlig mot utviklingen av læreplanverkets ulike deler og hvordan læreplanverk og støtteressurser følger opp de politiske intensjonene med Fagfornyelsen. 

For å få tak på endringsprosessene knyttet til utvikling og bruk av de nye læreplanene vil vi evaluere styring og ledelsesprosesser knyttet til iverksettingen i spennet mellom statlig nivå, skoleeiernivå, skolenivå, profesjonsfaglig samarbeid og undervisningspraksis. Analyser av prosesser knyttet til lokal utvikling, bruk og realisering av læreplanverket og støtteressurser er sentralt i evalueringen.

Vi undersøker virkninger forstått som hvordan fagfornyelsen får betydning for skolens praksis og elevenes læring, både som resultat og prosess. Dette innebærer studier av undervisnings- og læringsaktiviteter og endringer i elevens kompetanse i lys av hvordan elevene ser seg selv i arbeidet med faglige spørsmål (kunnskapssyn og motivasjon).

Prosjektet går i dybden på noen temaer (verdiløftet, tverrfaglige temaer, dybdelæring). Slik får vi kunnskap om sammenhenger og prosesser mellom ulike nivåer og en unik mulighet til også å anlegge et beskrivelsesnivå som empirisk fanger opp lærings- og undervisningsforløp i detalj.

Organisering

Prosjektets er organisert i fire arbeidspakker. Denne helhetlige tilnærming gir kunnskap om hvordan prosesser og beslutninger på ulike nivåer fremstår som gjensidig konstituerende for hvordan fagfornyelsen mottas.

I prosjektet deltar forskere fra alle fakultetets enheter. Slik får vi en unik mulighet til å utnytte bredden i fakultetets faglige og metodiske ekspertise.  

Bakgrunn

Fra og med skolestart 2020 tar Norske skoler i bruk nye læreplaner. Dette innebærer at innholdet i alle læreplaner i grunnskolen og videregående opplæring fornyes.

Skoleinnholdet skal bli mer relevant, elevene skal gis mer tid til dybdelæring og de nye læreplanene skal skape bedre sammenheng mellom fag. Denne prosessen heter fagfornyelsen.

Utdanningsdirektoratet har gitt UV-fakultetet i oppdrag å evaluere fagfornyelsen. Dette gjelder for læreplanene LK20/LK20S.

Finansiering

Det utdanningsvitenskapelige fakultet utfører prosjektet på oppdrag av Utanningsdirektoratet i perioden 2019-2025.

 

 

Publisert 18. okt. 2019 10:23 - Sist endret 21. okt. 2019 14:36