Fagfornyelsen i møtet med skolens praksis og elevers læring

I delprosjekt 3 studerer vi fagfornyelsen i klasserommet; hvordan det påvirker lærere og elevers syn på kunnskap og læring?

Delprosjekt 3 består av to prosjekter:

Begge prosjektene fokuserer på sentrale aspekter ved fagfornyelsen: Dybdelæring og de tre tverrfaglige temaene: 1. demokrati og medborgerskap; 2. bærekraftig utvikling; og 3. folkehelse og livsmestring.

Delprosjektene har ulike metodiske tilnærminger. Dette muliggjør analyser på flere nivåer.

Publisert 9. mars 2020 13:44 - Sist endret 25. feb. 2021 14:03